Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Drobnička – vodní rostlina jako nový modelový organismus pro studium signálních drah a biotechnologie
Matysková, Tereza
Rod Wolffia jsou vodní rostliny s extrémně redukovanou morfologií a rychlým reprodukčním cyklem s nejkratší zaznamenanou dobou zdvojení méně než 30 hodin. Tyto nejmenší známé kvetoucí rostliny jsou vynikajícím modelem pro biotechnologie i pro studium molekulárních mechanismů růstu a vývoje. Teoretická část této práce představuje rod Wolffia a diskutuje očekávané budoucí aplikace. Experimentální část je věnována charakterizaci proteomu W. australiana s využitím dvou komplementárních strategií pro frakcionaci proteomu pomocí C18 off-line frakcionace peptidů a online frakcionační techniky založené na iontové mobilitě. Následující část popisuje analýzu proteomu W. australiana pěstované v bohatém živném médiu. Nakonec jsou představeny výsledky profilování proteomu a metabolomu W. australiana v reakci na ionty kadmia.
Analýza těžkých kovů v rostlinné matrici metodou LIBS
Opluštil, Marek ; Pořízka, Pavel (oponent) ; Krčma, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou distribuce kadmia v rostlinné matrici pomocí metody spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Jako vzorky byly použity rostliny technického konopí, které byly vypěstovány v půdě s různou koncentrací kadmia. Teoretická část je zaměřena na metodu LIBS z hlediska základních principů, popisu doprovodných jevů při měření a instrumentace. Jsou zde také popsány výhody a nevýhody oproti ostatním analytickým technikám a také využití v praxi. Dále je zde popsána problematika kadmia v životním prostředí, výskyt a využití v lidské činnosti. V experimentální části je popsána metodika pro přípravu vzorků pro LIBS a ICP-OES analýzu. Cílem této práce je sledovat vliv kadmia na růst rostlin, které byly postupně sklízeny po jednom týdnu až do čtvrtého týdne. Následně byly vzorky rostlin i půdy připraveny na měření na LIBS a ICP-OES a byly vyhodnoceny výsledky. ICP-OES analýza vedla ke stanovení obsahu jednotlivých prvků. Metoda LIBS poskytla informace o plošné distribuci prvků (spektrální mapy), díky které je vidět, ve kterých částech rostliny se stanovovaný prvek nachází. Z výsledků experimentální části je jasné, že metoda LIBS je velmi výhodná a efektivní při analýze prvků v biologických matricích, a to jak biogenních, tak i toxických.
Čistírenské kaly – sekundární zdroj kontaminace životního prostředí těžkými kovy
Sysel, Petr ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá elementární stopovou analýzou kalů z čistíren odpadních vod, jako možný zdroj rizikových prvků při aplikaci na zemědělské půdy. Celkem bylo analyzováno 24 vzorků, rozdělených do dvou sad s odlišnou dobou odběru. Stanovoval se celkový obsah zinku, mědi, chromu, olova, rtuti a kadmia v čistírenských kalech, a množství rizikových prvků, které se za 24 hodin extrahuje z kalů do vody. Pro analýzu byla zvolena atomová absorpční spektrometrie. Bylo zjištěno, že rizikové prvky jsou v čistírenských kalech obsaženy v množství a pořadí Zn (254,68 – 3084,53 mg/kg) > Cu (6,18 – 961,89 mg/kg) > Cr (26,95 – 387,91 mg/kg) > Pb (0,84 – 155,30 mg/kg) > Hg (0,50 – 4,12 mg/kg) > Cd (0,06 – 2,61 mg/kg). Ve vodných výluzích bylo stanoveno až o řád nižší množství analyzovaných kovů, než byl stanoven jejich celkový obsah. Koncentrace rtuti a kadmia ve vodných výluzích byla pod limity detekce. Bylo vyhodnoceno, že rizikové prvky se v čistírenských kalech nachází v málo rozpustných sloučeninách. Z výsledků je také patrné, že koncentrace rizikových prvků v kalech nezáleží na počtu ekvivalentních obyvatel, pro které je čistírna dimenzována.
Vývoj metod simultánní analýzy na přístroji HR-CS-ET-AAS a jejich využití v environmentální analýze
Jurnečka, Roman ; Doležalová Weissmannová, Helena (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem metod simultánního stanovení pomocí atomové absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem záření a monochromátorem o vysokém rozlišení. Metody stanovení byly vyvinuty zejména s ohledem na analýzu environmentálních matric. Byly vyvinuty dvě metody simultánního stanovení s aplikací tří druhů vzorků životního prostředí. První z nich byla zaměřena na simultánní stanovení niklu a železa v čajových lístcích. Tato metoda byla dále aplikována i na vzorky půd. Druhou metodou je stanovení manganu a železa ve vodách. Zde byl zkoumám i vliv modifikátoru. Dále byla z literatury převzata kombinace vlnových délek již zavedené metody simultánního stanovení kadmia a železa v ovesných produktech. V rámci diplomové práce, byla tato metoda optimalizována na stanovení těchto specifických prvků v čaji. Mezi primární výhody simultánní analýzy patří úspora chemikálií, včetně argonu, ale také menší časová náročnost při obsluze. Vyvinuté metody lze zavést do praxe. Výstupem je také návrh laboratorní úlohy pro zavedení simultánní analýzy do výuky.
Výzkum obsahu rizikových prvků v materiálu PET lahví
Kryštofová, Petra ; Řezáčová, Veronika (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem obsahu rizikových prvků v materiálu rPETu (recyklovaný polyetylentereftalát), dodaných z různých zemí světa a studiu různých faktorů (typ kapaliny, teplota) na migraci antimonu z tohoto materiálu. Proces recyklace má potenciál zvýšit obsah nežádoucích látek a podpořit vznik degradačních produktů chemických přísad a vedlejších produktů polymerace a tím přispět k vyšší migraci těchto látek do potravin nebo simulantů potravin [1]. Dodané vzorky rPET byly před analýzou podrobeny totálnímu rozkladu v prostředí koncentrované kyseliny sírové a dusičné za působení mikrovlnného záření. Připravené vzorky byly analyzovány technikami atomové absorpční spektrometrie (AAS). Metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) byly stanoveny obsahy Sb a Zn, metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie (ETAAS) byly stanoveny hodnoty koncentrací Pb, Cu, Zn, Cd, Cr a Ni. Dále touto metodou byly stanoveny koncentrace Sb při migračních experimentech. Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci autorky, ve které byly provedeny pilotní experimenty.
Osud vybraných těžkých kovů v umělém mokřadu
KREJSA, Jiří
Tato práce je zaměřena na odstraňování kadmia a rtuti z odpadní vody prostřednictvím umělého mokřadu s horizontálním podpovrchovým tokem. Analyzovány byly vzorky odpadní vody, sedimentů, nadzemní a podzemní biomasy rákosu obecného (Phragmites australis). Průměrná koncentrace kadmia a rtuti v odpadní vodě na přítoku byla 0,10 ?g/l a 0,16 ?g/l a na odtoku 0,03 ?g/l a 0,06 ?g/l. Průměrná účinnost odstraňování kadmia a rtuti byla 64,2 % a 63,7 %. Koncentrace kadmia v nadzemní a podzemní biomase rostlin se pohybovaly v rozmezí 0,008-0,016 mg/kg a 0,042-0,081 mg/kg. Koncentrace rtuti v nadzemní a podzemní biomase rákosu byly průměrně 0,010 mg/kg a 0,008 mg/kg. Koncentrace kadmia a rtuti v sedimentech byly 0,15 mg/kg a 0,15 mg/kg ve vzdálenosti 1 m od nátokové zóny a 0,03 mg/kg a 0,10 mg/kg ve vzdálenosti 10 m od nátokové zóny. Z výsledků vyplývá, že k odstraňování kadmia a rtuti z odpadní vody docházelo zejména na začátku vegetačního pole kořenové čistírny.
Determination of cadmium by chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry
Štádlerová, Barbora ; Sagapova, Linda ; Musil, Stanislav
Development of a methodology for determination of cadmium based on chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry.
Chemical vapor generation of cadmium for analytical atomic spectrometry
Sagapova, Linda ; Kodríková, Barbora ; Svoboda, Milan ; Musil, Stanislav ; Kratzer, Jan
Chemical vapor generation of cadmium volatile compounds was optimized in order to determine trace Cd concentrations by atomic absorption spectrometry (AAS). Several reaction modifiers based on inorganic salts and complexes of CrIII+, CoII+, TiIII+, TiIV+ were tested to improve analytical performance and generation efficiency.
Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry
Sagapova, Linda ; Svoboda, Milan ; Matoušek, Tomáš ; Kratzer, Jan
Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was performed in the presence of Cr3+/KCN as modifiers.
Reakce rostlin na toxické spolupůsobení arsenu v kombinaci s kadmiem
Burešová, Andrea ; Mašková, Petra (vedoucí práce) ; Podlipná, Radka (oponent)
Arsen i kadmium jsou neesenciální, vysoce toxické, karcinogenní prvky, které se v prostředí často vyskytují současně. Vzhledem k časté kontaminaci prostředí oběma prvky je nezbytné zkoumat nejen strategie rostlin pro nakládání s jedním (polo)kovem, ale i mechanismy, které vedou k toleranci či naopak citlivosti v přítomnosti obou prvků. Současná expozice více toxickým prvkům může vést k většímu poškození rostlin, ale může mít také za následek nasazení většího množství a intenzity obranných strategií. Zásadním problémem je kontaminace potravního řetězce skrze plodiny rostoucí na kontaminovaných půdách, což v důsledku představuje riziko pro zdraví lidí i zvířat. Cílem výzkumu v tomto směru je akumulaci a translokaci do nadzemních částí co nejvíce omezit, například pomocí porozumění mechanismům stojícím za akumulací a translokací těžkých kovů, nebo stabilizací toxických prvků v půdě, nebo vyčištěním kontaminované půdy. Jednou z metod čištění půd je fytoremediace, ve které jsou většinou naopak využívány rostliny s vysokou tolerancí vůči toxickým prvkům, nazývané hyperakumulátory. Znalosti o ovlivnění obranných strategií a mechanismů vlivem interakce více prvků jsou důležité pro identifikaci rostlinných druhů schopných aktivovat tyto obranné mechanismy, které mohou být použity pro fytoremediaci na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: