Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr firmy
Slámová, Veronika ; Vecheta, Lukáš (oponent) ; Sládková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá navržením podnikatelského záměru pro oblast chovu a výcviku psů. Tato činnost bude provozována na základě živnostenského oprávnění po dobu studií na vysoké škole. Výstupem práce je zhotovení marketingového a finančního plánu včetně BEP analýzy. Podnikatelský záměr poslouží jako podklad pro uskutečnění tohoto podnikání.
Automatický výběr chovných jedinců
Novák, Ondřej ; Koutný, Jiří (oponent) ; Jirák, Ota (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou plemenných chovů a jejich centrální evidence přes webové rozhraní. Cílem bylo podle návrhu implementovat webový portál, který dovoluje evidenci zvířat, jejich vlastností, závodů a dalších informací. Také umožňuje sdružování uživatelů do skupin, přidávání přátel a možnost sdílení zvířat mezi nimi. Portál byl implementován pomocí AJAX technologie a GWT.
Inovace zařízení pro chov potemníka moučného
Dvorský, Adam ; Búran, Martin (oponent) ; Adámek, Martin (vedoucí práce)
Práce měla za úkol seznámit čtenáře o možnostech a podmínkách chovu jedlého hmyzu v České republice se zaměřením na vybraný druh, jmenovitě potemníka moučného (Tenebrio molitor). Navrhnout optimalizaci chovných podmínek pro různé stádia chovu, s možností zrychlení chovu. Další částí práce bylo seznámení se s vlastnostmi mikrokontroleru řady Espressif ESP32 a jeho využití v oblastech jednoduchého řízení přípravků. Z těchto zjištěných podmínek byla ve druhé polovině práce navrhnuta a realizována chovná stanice, která byla řízena tímto mikrokontrolerem ESP32 firmy Espressif. Práce popisuje navržené komponenty pro měření a regulaci podmínek chovu se zaměřením na teplotu, vlhkost, dávkování potravy a tekutin. Předposlední kapitolou je zmíněno experimentální měření regulovaných podmínek s vyhodnocením měřených dat. Závěrem je zhodnocení řešení a jeho další možnosti.
Zařízení pro měření a regulaci podmínek chovu jedlého hmyzu
Dvorský, Adam ; Búran, Martin (oponent) ; Adámek, Martin (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci měřicího a regulačního systému pro úspěšný chov jedlého hmyzu se zaměřením na potemníka moučného (Tenebrio molitor). Pro správné nastavení systému jsou v první části práce zjištěny a popsány obecné podmínky chovu hmyzu. Popis je především zaměřen na potemníka moučného, jeho vývoj a základní chovné podmínky (teplota, vlhkost aj.). Tyto informace jsou dále použity pro vývoj chovného zařízení, jehož základní koncepce je v práci dále stanovena. Zařízení řídí mikrokontrolér ESP32 firmy Espressif. Práce seznamuje s jeho programováním, připojováním a programováním základních komponent pro navrhovaný systém. Experimentální měření ověřuje funkčnost měření a regulace v chovném boxu. Regulace je přesná na desetiny až setiny °C. V neposlední řadě je návrh porovnán s dosud existujícími zařízeními.
Management chovu ovcí plemene suffolk v malochovu
Buchtová, Nikola
Cílem bakalářské práce je popis managementu chovu ovcí plemene Suffolk v malochovu. Práce popisuje veškeré náležitosti, které jsou s chovem ovcí na vlastní farmě spojené. Zahrnuje především problematiku reprodukce, ale také výživy. Práce zahrnuje praktické výsledky reprodukčních ukazatelů, které byly zjišťovány na vybrané farmě ve městě Šumperk od roku 2016 do roku 2022. Výsledky se týkají zhodnocení reprodukčních ukazatelů sledovaného chovu u bahnic, kde byla zaznamenána v jednotlivých letech rozdílná úspěšnost v zabřezávání plemenic. Pozornost je dále věnována zhodnocení reprodukčních ukazatelů sledovaného chovu u beranů, kde byla zjištěna stagnující situace v úspěšnosti zabřezávání od roku 2016 až do roku 2020. Poté byla zaznamenána mírná sestupná tendence. Následně byly zhodnoceny reprodukční ukazatele chovu, kde byly porovnávány počty narozených, odchovaných jehňat a počty ztrát. Výsledky se v jednotlivých letech liší.
Specifika chovu australských ovčáků v České republice
Cikrytová, Kristýna
Úkolem této bakalářské práce je zpracovat literární studii zaměřenou na australského ovčáka. Práce tedy obsahuje historii plemene ve světě i v České republice. Dále práce pojednává o podmínkách potřebných k uchovnění jedinců. Také popisuje i využití plemene. V další části jsou popsány nejčastější onemocnění a také jejich charakteristika. V závěru práce se nachází statistika dysplazie kyčelního kloubu a také dysplazii loketního kloubu.
Reprodukční a užitkové vlastnosti dojnic
Leznová, Sára
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení reprodukčních a užitkových vlastností dojnic. Práce se zabývá porovnáním parametrů užitkovosti a reprodukčními vlastnostmi dojeného skotu. V první části jsou shrnuty základní reprodukční ukazatelé. V další části práce se pojednává o mléku a jeho obsahu složek a jeho kvalitu, na což navazuje kapitola mléčné užitkovosti. Produkce a spotřeba mléka je v práci zhodnocena jak v rámci České republi-ky, tak i celosvětově. V praktické části byly vyhodnoceny tyto reprodukční ukazatele: Inseminační interval, servis perioda, inseminační index a mezidobí. Úroveň vybraných reprodukčních a užitkových ukazatelů byla analyzována za jednotlivé́ skupiny dojnic dle ročního období v jednom roce.
Netradiční druhy masa a jejich využití pro potravinářské účely
Veselá, Romana
Tato práce se zabývá netradičními druhy masa a jejich využitím pro potravinářské účely. Konkrétně pojednává o pěti druzích, a to krokodýl, pštros, buvol, lama a kapybara. Tyto druhy masa jsou vhodné jako alternativa k masům běžně konzumovaným, ale i jako zpestření jídelníčku. V některých případech jsou zdravější, nutričně hodnotnější, dieteticky vhodnější a chuťově atraktivnější. Jejich nevýhodou je malá dostupnost a často vysoká cena. V potravinářském průmyslu se využívají stejně jako běžně dostupná masa pro výrobu konzerv, tepelně opracovaných salámů, polotovarů, uzených masných výrobků, sušeného masa ale i přímo v restauracích na steaky.
Analýza chovu dobrmanů v České republice
Lefnerová, Nikol
Bakalářská práce pojednává o problematice chovu dobrmanů v České republice a částečně se dotýká standardu ve Spojených státech amerických. Popsána jsou specifika chovu, historie plemene, včetně dnešního uplatnění dobrmanů v různých segmentech. Práce také zahrnuje požadavky pro uchovnění a informace o nejčastějších nemocech, se kterými se chovatelé dobrmanů potýkají. Odpovídá na otázky týkající se výskytu dvou hlavních chorob, kterými dobrmani trpí, a konstatuje míru vlivu těchto nemocí na kvalitu života postižených psů. Zkoumána je i průměrná doba života jedinců s diagnostikovanou dilatační kardiomyopatií. V práci byla k získávání dat využita metoda dotazníkového šetření, dále metoda zpracování dat a následná transformace do grafů a tabulek. V praktické části bakalářské práce byly interpretovány klíčové informace o výskytu dilatační kardiomyopatie a dysplazie kyčelního kloubu v populaci dobrmanů, spolu s možnými opatřeními, které by mohly vést ke snížení výskytu těchto chorob.
Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice
Sedláčková, Nikola
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice“ je zpracována jako literární rešerše. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá historií plemene anglický plnokrevník. Dále je definováno plemeno z pohledu jeho exteriérových a charakterových vlastností. Druhá část se věnuje chovu anglického plnokrevníka, zabývá se vývojem chovu na našem území, jeho začátky v hřebčínech Napajedla, Albertovec a Mimoň. Následně je popsána současná situace chovu anglického plnokrevníka v Krabčicích, Střelicích a Vlachovicích. Poslední, třetí část se zaměřuje na dostihový sport. Do detailu je probrána historie dostihového sportu, na kterou navazuje popis dostihové soustavy, dostihového řádu s účastníky dostihového provozu a dostihových závodišť, které jsou v současnosti v provozu. Na závěr práce je shrnuta situace dostihového sportu v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.