Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopad alimentární expozice bisfenolu S na vybrané orgány laboratorních potkanů
ROČEŇOVÁ, Adéla
Předložená diplomová práce sledovala dopad desetitýdenní orální expozice BPS (50 ?g/kg živé hmotnosti/den) u samic outbredního kmene potkana Wistar Han. Byl hodnocen vliv expozice BPS na živou hmotnost, absolutní a relativní hmotnost ledvin a jater, morfometrické parametry ledvin a ledvinných tělísek, histopatologické změny ledvin a jater. Dále byla v krevním séru stanovena koncentrace celkové bílkoviny, triacylglycerolů, cholesterolu, močoviny a aktivita alaninaminotransferázy.
Dopad různé alimentární expozice bisfenolu na játra potkanů
LABUDOVÁ, Kateřina
Bisfenol S (BPS) je organická sloučenina, která se v průmyslové výrobě hojně využí-vá jako náhrada bisfenolu A (BPA), u kterého byly prokázány negativní dopady na lidský organismus, a došlo tedy k jeho výrazné regulaci. S postupujícím časem se však ukazují rovněž negativní vlastnosti BPS, a to zejména na endokrinní a repro-dukční systém. Játra jsou orgán, ve kterém probíhá detoxikace xenobiotik a tedy i BPS a BPA. Cílem bakalářské práce bylo ověřit, zda desetitýdenní orální expozice BPS (4 ?g, 50 ?g, 100 mg/kg živé hmotnosti/den) a BPA (100 mg/kg živé hmotnosti/den) pove-de k negativnímu dopadu na tělesnou hmotnost, přírůstek, morfologickou stavbu a hmotnost jater, koncentraci triacylglycerolů, cholesterolu, celkové bílkoviny, močo-viny a aktivitu alkalické fosfatázy v krevním séru. Do experimentu bylo zařazeno 24 potkanů. BPA a BPS byly podávány denně žaludeční sondou ve slunečnicovém oleji. Výsledky našeho výzkumu jednoznačně neprokázaly negativní vliv BPS a BPA u potkanů na tělesnou hmotnost, absolutní přírůstek, absolutní a relativní hmotnost jater potkanů. Nebyly prokázány ani histopatologické změny jater potkanů. Naopak pozměněny byly biochemické parametry oproti kontrolní skupině. Zaznamenán byl pokles koncentrace triacylglycerolů, celkové bílkoviny, močoviny, aktivity alkalické fosfatázy, a naopak vzestup byl zaznamenán u koncentrace cholesterolu v krevním séru. U skupiny potkanů exponovaných dávkou 50 ?g/kg živé hmotnosti/den jsme pozorovali nejvyšší vzestup, respektive nejnižší pokles biochemických parametrů. Expoziční dávka 100 mg BPS a BPA v našem experimentu nezpůsobila histopatolo-gické změny jater ani změnu biochemických parametrů dle předpokládané hypotézy. Možné vysvětlení by mohlo být dáno nosičem, za který byl použit slunečnicový olej s přirozeným obsahem antioxidantů.
Fyziológia a biochémia prezimovania cifruše bezkrídlej (\kur{Pyrrhocoris apterus}) vystavenej rôznym scenárom otepľujúcej sa klímy
FARMADIN, Natália
Zimné teploty sa v temperátnych oblastiach zvyšujú viac než letné. Súčasný výskum sa väčšinou sústreďuje na vplyv otepľujúcej sa zimnej klímy na invazívne druhy hmyzu z juhu, ich populačnú dynamiku a šírenie do vyšších zemepisných šírok. Naproti tomu vplyv otepľujúcich sa zím na domáce druhy hmyzu, adaptované na chladné zimy, sa takmer neštuduje. Táto práca popisuje, ako rôzne scenáre "teplých zím", simulované v laboratóriu, a skutočné zimy ovplyvňujú zimné prežitie, fyziológiu a biochémiu cifruše bezkrídlej (Pyrrhocoris apterus).
Materiály pro výuku biochemie na gymnáziích - hladké a kosterní svalstvo
Honomichl, Petr ; Martínek, Václav (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Moderní spole nost dává lov ku adu jistot a výhod, avšak jedním z jejích vážných problém je i to že v tšina z nás tráví nep irozen dlouhou dobu sedavým zp sobem u po íta , televizí apod., což má spolu s nadbytkem nevhodné stravy na naše zdravý velmi neblahý vliv a p ispívá mimo jiné k "epidemii" civiliza ních chorob, které obsazují první p í ky v p í inách úmrtí civilizovaného lov ka. Není divu, že ást spole nosti, která si toto uv domuje, si klade za cíl, aby lidi trávili sv j volný as aktivn , tedy pohybem a sportem. Aby se situace zlepšila, je t eba tuto problematiku více zd raz ovat a nezapomínat ji za le ovat i do výuky st edoškolských p edm t , pomoci žák m hledat nové cesty k pochopení významu podstaty pohybu a k tomu je vhodné využít a propojit chemií, biologií a t lesnou výchovu. Problematika kosterní a hladké svaloviny je na st ední škole p edm tem výuky biologie lov ka, zde je však výuka tématu pojatá spíše popisnou formou, p i níž se žáci u í spoust odborných termín (vesm s léka ských pojm ) a samotný výklad mechanismu svalové innosti se omezuje jen na popis kosterní (p í n pruhované) svaloviny. K podpo e výuku této problematiky na st edních školách gymnaziálního typu se snaží p isp t tato bakalá ská práce. Sou ástí práce je rozbor vybraných st edoškolských u ebnic chemie a biologie,...
Nové materiály na podporu výuky Biochemie na SŠ, Proteiny
Fendrychová, Anna ; Martínek, Václav (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu didaktických materiálů na podporu výuky biochemie, konkrétně tématu aminokyseliny a proteiny, na středních školách. Vychází z vlastní analýzy zpracování daného tématu v českých středoškolských učebnicích, která v nich odhaluje některé nedostatky. Především se jedná o nedostatečný grafický doprovod probírané látky, malé množství motivačních prvků a slabá integrace učiva s jinými obory i s běžným životem. Podpůrné výukové materiály, vytvořené v rámci této práce, byly proto zaměřeny především na doplnění těchto nedostatků. Tyto materiály zahrnují graficky bohatou prezentaci, interaktivní animace denaturace a vysolování proteinů, vizualizující tyto procesy na makroskopické i molekulární úrovni, plakát prezentující strukturní vzorce kódovaných aminokyselin, 3D modely několika významných proteinů, rozšiřující texty i návody na studentské laboratorní práce. V rámci ověření byly tyto materiály otestovány při výuce biochemie na SŠ. Porovnání výsledků pretestů a posttestů ve třídě vyučované s použitím připravených materiálů proti kontrolní třídě ukázalo, že nasazení materiálů pomohlo studentům lépe pochopit vztahy mezi strukturou a vlastnostmi aminokyselin a proteinů, převážně proces denaturace a interakce určující 3D strukturu proteinů. Klíčová slova:...
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Hemelíková, Katarína ; Horák, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent) ; Valeš, Karel (oponent)
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory řadíme mezi ionotropní glutamátové receptory ovlivňující excitační synaptický přenos a synaptickou plasticitu v centrálním nervovém systému (CNS) savců. Aktivace NMDA receptorů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku nebo při formování paměti. Abnormální regulace NMDA receptorů je jedna z hlavních příčin vzniku různých neurologických a psychiatrických onemocnění. NMDA receptory vytvářejí heterotetramerní komplexy složené z GluN1, GluN2(A-D) a/nebo GluN3(A a B) podjednotek. Povrchová exprese NMDA receptorů je regulovaná na mnoha úrovních, včetně zpracování a kontroly v endoplazmatickém retikulu (ER), intracelulárního transportu přes Golgiho aparát (GA), internalizace, recyklace a následné degradace. NMDA receptory jsou na úrovni časného transportu regulovány: volnou dostupností GluN podjednotek v ER, přítomností ER- retenčního a exportního signálu a posttranslačními modifikacemi, včetně fosforylace a palmitoylace. Avšak role N-glykosylace v regulaci transportu NMDA receptorů dosud nebyla plně objasněna. Cílem této práce proto bylo objasnění mechanismů regulace povrchové exprese a funkčních vlastností NMDA receptorů. V předložené práci jsme použili kombinaci nejmodernějších metod z oblasti molekulární biologie, mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Rovněž...
Naegleria: od volně žijícího prvoka po mozek pojídajícího patogena
Matějková, Magdalena ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Marková, Lenka (oponent)
N. fowleri je po většinou volně žijícím améboflagelátem, který je při vhodné příležitosti schopen přejít k parazitickému způsobu života. V těchto případech vyvolává u savců primární amébovou meningoencefalitidu, onemocnění se závažným průběhem a obvykle fatálním koncem. Za neúspěšností léčby stojí jednak málo účinné léky s mnoha nežádoucími vedlejšími účinky, jednak neefektivní diagnostické metody. V rámci rodu Naegleria je N. fowleri jediným lidským patogenem. Dosavadní poznatky naznačují, že za patogenitu tohoto druhu jsou odpovědné jeho metabolické zvláštnosti a především jedinečná skladba proteinů, které tento prvok exprimuje. Mezi tyto proteiny se řadí vedle široké palety enzymů také proteiny podílející se na utváření specifických buněčných struktur, které se účastní procesů patogeneze. Právě tato specifika N. fowleri jsou zásadní pro vývoj účinnějších prostředků k potírání tohoto patogena. Tato bakalářská práce je soustředěna na srovnání N. fowleri s příbuznými druhy N. gruberi a N. lovaniensis s důrazem na odlišnosti N. fowleri od těchto nepatogenních druhů. Klíčová slova: Naegleria fowleri, primární amébová meningoencefalitida, imunitní odpověď, patogeneze, fakultativní parazitismus
Nové materiály pro podporu výuky biochemie na SŠ
Stránský, Jaroslav ; Martínek, Václav (vedoucí práce) ; Distler, Petr (oponent)
Biochemie je oborem, se kterým se středoškolští žáci setkávají zpravidla až na samotném konci výuky předmětu chemie - tedy ve třetím nebo čtvrtém ročníku. To s sebou přináší několik úskalí: Mimo jiné už často pro biochemii nezbývá tolik času jako na ostatní chemické disciplíny, a tak se náplň učiva omezuje jen na výčet nejdůležitějších informací bez vzájemných souvislostí či vztahů ke každodennímu životu. V posledních ročnících studia už je také mnoho žáků rozhodnutých, zda se chemii chtějí věnovat i v budoucnu, nebo ne, a pro učitele je tak stále těžší hledat témata, která by žáky, a to zejména ty, již po absolvování střední školy chtějí s chemií nadobro skončit, dokázala motivovat k učení a aktivní práci v hodinách. K řešení situace se snaží přispět tato diplomová práce. V její první části jsou rozebrána teoretická východiska utvářející rámec pro části navazující: Analýzu vybraných učebnic, provedenou za účelem zmapování aktuálního stavu výuky biochemie na českých školách, a tvorbu nových didaktických materiálů, které současné učebnice doplní a učivo představí přehledně, srozumitelně a v souvislostech. Poslední část diplomové práce čtenáře seznámí s výsledky použití vytvořených materiálů v praxi při výuce na školách. KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie, didaktické materiály, analýza učebnic, učební texty,...
Tvorba animací pro podporu výuky biochemie na středních školách - Buněčná signalizace
Chaloupková, Denisa ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Martínek, Václav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zpracováním výukových materiálů (animace a studijního textu) pro podporu výuky tématu buněčná signalizace. Vytvořené materiály jsou primárně určeny žákům vyššího stupně gymnázií a chemicky zaměřených středních škol a jsou cíleny do výuky předmětu chemie a biologie. Teoretická část bakalářské práce zahrnuje vymezení základních pojmů, kterými je vizualizace, vizuál či animace. Následně se detailněji zabývá animacemi, jejich výhodami a nevýhodami ve výuce a též se věnuje efektivitě užívání animací ve výuce a proměnnými, které tuto efektivitu ovlivňují. Kapitola též představuje kritéria, která by měla být splněna při tvorbě výukové animace a následné zařazení do vyučovacího procesu. Dále je v této části provedena analýza kurikulárních dokumentů, tedy rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu týkajících se tématu buněčná signalizace. Praktická část se věnuje analýze již vytvořených videí volně dostupných na internetu, která se tématem buněčné signalizace zabývají. Následně představuje výukové materiály, které byly vytvořeny autorkou práce. Prvním výukovým materiálem je výuková animace sestavená na téma buněčná signalizace a vytvořená prostřednictvím programu Adobe Animate CC 2021 (21.0). Animace se skládá ze tří dílčích animací, jež se věnují třem typům...
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Hemelíková, Katarína
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory řadíme mezi ionotropní glutamátové receptory ovlivňující excitační synaptický přenos a synaptickou plasticitu v centrálním nervovém systému (CNS) savců. Aktivace NMDA receptorů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku nebo při formování paměti. Abnormální regulace NMDA receptorů je jedna z hlavních příčin vzniku různých neurologických a psychiatrických onemocnění. NMDA receptory vytvářejí heterotetramerní komplexy složené z GluN1, GluN2(A-D) a/nebo GluN3(A a B) podjednotek. Povrchová exprese NMDA receptorů je regulovaná na mnoha úrovních, včetně zpracování a kontroly v endoplazmatickém retikulu (ER), intracelulárního transportu přes Golgiho aparát (GA), internalizace, recyklace a následné degradace. NMDA receptory jsou na úrovni časného transportu regulovány: volnou dostupností GluN podjednotek v ER, přítomností ER- retenčního a exportního signálu a posttranslačními modifikacemi, včetně fosforylace a palmitoylace. Avšak role N-glykosylace v regulaci transportu NMDA receptorů dosud nebyla plně objasněna. Cílem této práce proto bylo objasnění mechanismů regulace povrchové exprese a funkčních vlastností NMDA receptorů. V předložené práci jsme použili kombinaci nejmodernějších metod z oblasti molekulární biologie, mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Rovněž...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.