Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika kurzových rozdílů a DPH v Unipletu a.s. Třebíč
Smrčková, Jaroslava ; Ščuka, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je řešení problematiky kurzových rozdílů a DPH v Unipletu a. s. v Třebíči. V první části práce je popsána teorie k tomuto tématu. V druhé části práce se zabývám historií a současnou situací společnosti, popisuji daný problém a navrhuji taková řešení, která jsou pro společnost přínosná i méně přínosná.
Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech
Kočařík, David ; Kubant, Michal (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z členských zemí EU. Tímto způsobem byl vytvořen manuál, který aplikuje ustanovení právních předpisů do praktických příkladů, vymezuje, kdy jsou a kdy nejsou intrakomunitární plnění osvobozená od daně a demonstruje platbu DPH na konkrétních příkladech.
Účetní a daňové aspekty změny režimu DPH
Dang, Minh Thanh ; Litavská, Lubica (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat problematiku při změně režimu daně z přidané hodnoty u modelového podnikatelského subjektu a zjistit všechny změny účetních a daňových aspektů spolu s výhodami a nevýhodami v souvislosti s přechodem režimu DPH. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů v oblasti DPH a na principech jeho uplatnění. Praktická část se zaměřuje na konkrétní subjekt, u kterého se týká daná problematika. Na závěr jsou ukázány vhodné návrhy řešení a správného uplatnění odpočtu DPH podle české legislativy.
Daňové úniky se zaměřením na DPH
Vonková, Anna ; Slámová, Eva (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Předložená práce pojednává o problematice daňových úniků, a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. V teoretické části představuje institut daní, jejich vznik a účel. V navazující analytické části práce pak představuje nejčastější formy daňových úniků, jejich detekci a legislativní a další způsoby, kterými v současné době proti nim stát bojuje. Cílem práce je pak představení vlastních návrhů na eliminaci této problematiky, který představuje jak návrhy na zlepšení současného stavu, tak i návrhy zcela nové, které jako soubor opatření mohou pomoci právě v boji státu s již velmi dlouho řešenou problematikou daňových úniků.
Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA
Řezáč, Vojtěch ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro vyplnění elektronických formulářů kontrolního hlášení DPH ve společnosti Poclain Hydraulics, s.r.o. v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Výsledek aplikace přinese firmě snadnější a rychlejší proces odevzdání těchto formulářů na portál finanční správy.
Refundace DPH ze zemí EU
Doskočilová, Veronika ; Beneš, Václav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování žádosti o vrácení DPH za pohonné hmoty ve vybrané firmě. Dalším pilířem práce je řešení rozhodovacího procesu nákupu pohonných hmot ve vybraných zemích EU se zohledněním institutu refundace DPH. Veškeré výstupy bakalářské práce jsou aplikovány na reálný problém ve vybrané firmě a slouží pro její potřebu.
Uplatňování DPH v zemích EU
Janíčková, Petra ; Brychta, Karel (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie a vracením této daně mezi státy Evropského společenství. Současně se věnuje Směrnici Rady, která byla k vracení daně sepsána, zboží a službám, na které se ve státech Evropské unie vracení daně nevztahuje. Obsahuje též návrh na zlepšení systému vracení daně z přidané hodnoty.
Zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce
Kavanová, Zuzana ; Munzarová, Margita (oponent) ; Zábojová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce, konkrétně malé obci. Jsou vysvětleny základní účetní principy ve vybrané účetní jednotce, problematika daně z přidané hodnoty a evidence pro účely DPH. Práce se dále zabývá návrhem postupu při přechodu obce z neplátce DPH na plátce DPH.
Analýza refundace DPH pro společnost UNIOB spol. s r.o.
Smutný, Nikola ; Mráčková, Ludmila (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daní z přidané hodnoty v rámci Evropského společenství a třetích zemí. Práce analyzuje konkrétní a modelové situace. Výsledkem práce je optimální nastavení podmínek z hlediska DPH, posouzení nároku na vrácení daně a popsání postupu a doporučení pro konkrétní společnost UNIOB spol. s r.o. Optimalizace její daňové povinnosti při podávání žádostí o vrácení či platby do jiných států.
Postup podnikatele při žádosti o vrácení DPH ze zemí EU
Moravec, Petr ; Penka, Miroslav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá harmonizací daně z přidané hodnoty v Evropském společenství a je zaměřena na úpravu vrácení daně z přidané hodnoty. Práce analyzuje vliv komunitárního práva na tuzemské právo a odchylky mezi jednotlivými legislativami. Výsledkem práce je popsání podmínek, posouzení nároku na vrácení daně a popsání postupu jednotlivých subjektů při podávání žádosti do jiných států Evropské unie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.