Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 419 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Plýtvání potravinami a potravinové banky ve zvoleném regionu
SCHULDESOVÁ, Simona
Bakalářská práce zkoumá plýtvání potravinami a potravinové banky v regionu se zaměřením na přístup velkých supermarketů a organizací. Teoretická část se zaměřuje na udržitelný rozvoj a jeho pilíře. Cílem je posoudit, zda velké řetězce efektivně spolupracují s potravinovými bankami, prozkoumat stávající podmínky spolupráce a předvídat budoucí výsledky. Praktická část obsahuje rozhovory se zástupci supermarketů a potravinových bank, zkoumá aktuální kroky ke snížení plýtvání potravinami a identifikuje jejich vize a plány pro budoucnost. Bakalářská práce zdůrazňuje důležitost tématu a představuje postoj organizací k problematice plýtvání potravinami.
Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách
Čížová, Gabriela ; Dundáček, Josef (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Projekt zahrnuje návrh nového campusu pro firmu Y-Soft Brno. Návrh je situován na ploše bývalé střelnice v Brně-Pisárkách. Toto místo se nachází v dobré dostupnosti do centra Brna s výborným dopravním napojením na Velký městský okruh Brno a dálniční obchvat města. V campusu se nachází samotné sídlo firmy Y-Soft, firemní jídelna, penzion, restaurace, sportovní vybavenost a další služby. Budova ve tvaru Z je situována na východní stranu pozemku s výhledem na řeku. Dominantu objektu tvoří zejména zčásti porostlá zelená fasáda.
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
Selnarová, Elisabeth ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z hlediska stavebního řešení. Bytové domy jsou navrženy jako kompozitní stavba. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový, deskový skelet a výplní obvodových stěn jsou tepelně izolační dřevěné panely. Vytápění bytových domů bude teplovzdušné (ohřev teplého vzduchu bude zajištěn plynovým kotlem). Stavby spadají díky své kvalitní obálce do skupiny nízkoenergetických domů. Jelikož se jedná o bodové bytové domy, každý jednotka má často třístrannou orientaci ke světovým stranám. Některé pokoje mají dvoustranné osvětlení, což zvyšuje jejich atraktivitu. Bytový dům je seskládán z mezonetů, které tvoří nestejnorodou strukturu. Základní hmota je propletena „stužkou“, která na svých záhybech vytváří balkóny, terasy či je pod ní umístěno parkování. Každá bytová jednotka má vlastní balkón a tak zde majitelé mohou relaxovat a vychutnat okolní zeleň. Bydlení je navrženo pro širokou škálu obyvatel. Je vyprojektováno několik typů bytů od prvního bezbariérového podlaží pro osoby s omezenou schopností pohybu až po luxusní mezonet v posledním podlaží.
Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru
Klimeš, Zdeněk ; Hromádka, Vít (oponent) ; Matějková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky hodnocení udržitelného rozvoje města. Rešerše popisuje základní pojmy týkající se veřejného sektoru, samosprávy měst, udržitelného rozvoje a veřejných investic. Stěžejní částí práce je návrh metodiky, která má pomoci městským samosprávám rozpoznat silné a slabé stránky udržitelnosti města a následně může také sloužit jako podklad pro investiční rozhodování. Tato metodika je založena na multikriteriální analýze zvolených klíčových ukazatelů, jež hodnotí fungování a udržitelnost měst. Cílem této práce je nabídnout městům praktický nástroj, který pomůže nejen se zhodnocením stavu, ale bude také přispívat ke zlepšování udržitelnosti městských oblastí, jako center a původců podstatných ekonomických, ekologických a sociálních dějů.
Zdravé bydlení
Zhuravlyova, Yelena ; Koutný, Jan (oponent) ; Peřinková, Martina (oponent) ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se podařilo přetvořit infrastrukturu. Proto environmentální navrhování a stavebnictví by neměly být krátkodobou módou, ale spíše dlouhodobou cíle pro všechny skupiny spojených s výstavbou. Zdravé bydlení je jedním z mnoha požadovaných cílů, jak začít složitou a dlouhodobě ekologicky orientovanou rekonstrukci měst. Pro jejich úspěšnou ekologickou obnovu je nutná znalost již realizovaných příkladných řešení. Za tím účelem disertační práce analyzuje základní ekologické problémy sídel, analyzuje příklady přístupů ke zlepšení ekologických parametrů měst na referenčních zahraničních příkladech a vytváří kritéria a zásady navrhování urbanistických struktur pro zdravé bydlení v České republice.
Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách
Žáková, Michaela ; Hýl, Petr (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Projekt se nachází v Brně - Pisárkách, za muzeem Anthropos a podél řeky Svratky. Návrh zahrnuje sídlo rychle rostoucí firmy Y Soft, které již nestačí stávající plochy. Kromě plochy se zde nachází další firmy a služby jako obchod, školka.. Dále bydlení a velký sportovní areál. Samotná firma je členěna do více budov, které jsou spojeny prosklenou organicky tvarovanou halou.
Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění energeticky úsporných budov pro bydlení.
Křeček, David ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Vaverka, Jiří (oponent) ; Ing.arch.Lorant Krajcsovics,PhD. (oponent) ; Chybík, Josef (vedoucí práce)
Lidské úsilí pro zvýšení komfortu, zvyšování hustoty osídlení v přetížených městských oblastech, silný nárůst dopravy a zvyšující se elektrický smog směřují ke stále rostoucímu stresu v bezprostřední blízkosti člověka. To vše, spolu s častými zprávami o globálních klimatických změnách, postupně vede ke změně smýšlení celé společnosti, která musí nést důsledky ekonomických škod způsobených klimatickými změnami. Pokud chceme i nadále udržitelným způsobem zabezpečit přiměřené hospodářské a sociální podmínky života, musíme v mnohem větší míře uplatňovat uvědomělejší přístup k životnímu prostředí. V souladu s trendem udržitelného rozvoje pro zvýšení kvality životního prostředí v oblasti stavebnictví je logická orientace na stavby, které jsou konceptuálně zaměřeny na šetření energiemi, a to jsou energeticky úsporné stavby. Cesta k udržitelné výstavbě není v hledání jednoho nebo několika univerzálních technických řešení, nýbrž v uplatňování nových principů navrhování, vývoji nových materiálů a technologií jejich zpracování a nových technologií výstavby. Pro efektivní tvorbu koncepce budovy je potřebný takový nástroj, který rychle reaguje na změny návrhu, umožňuje snadno pracovat v různých variantách a přináší co nejpřesnější výsledky. Především u návrhu energeticky šetrného domu je nutné důsledně uplatnit tzv. metodiku energetické optimalizace. Počátek návrhu úsporné stavby je nejvíce „abstraktní složkou návrhu s velmi nejistými vstupy“, neboť spousta parametrů v té chvíli je ještě zcela neznámá. Při navrhování pasivního domu se uplatňuje spousta navzájem propojených faktorů, např. trajektorie Slunce a vliv stínění okolím, hledisko oslunění a osvětlení interiéru, energetická kvalita konstrukcí, atd. V současné době architektovi nezbývá, než využívat všeobecně známých pouček, jako je například orientace velkých oken na jih, ale ze severu nikoliv apod. Bohužel tyto „empirické vzorce“ pro návrh skutečného pasivního domu nestačí. A přitom první náčrt domu nejvíce ovlivní nejen jeho tvar, formu, ale i uživatelský komfort, cenu, realizovatelnost a budoucí energetické chování stavby a s tím související provozní náklady domu. Je zcela zřejmé, že tato etapa nesmí být podceněna, neboť již „při malé změně počátečních vstupů je velkou měrou ovlivněn výsledek“. Díky tomuto uvažování se práce zaměřuje na prvotní rozhodovací fázi návrhu, tj. na architektonický koncept pasivního domu (ideu, vizi). Cílem práce je zjednodušení problematiky do srozumitelné formy, tj. zpracování relativně jednoduchých a názorných zobrazení, která problematiku přijatelně zobecňují a ukazují chování jednotlivých parametrů (prosklení, stínění, tvar, velikost, atd.) a jejich změnu na potřebu tepla na vytápění pasivního domu. Výsledky práce budou užitečné, když architekt vezme do ruky tužku a začne přemýšlet nad svým budoucím domem. V tuto chvíli bude mít po ruce skici, které mu dají orientační představu a dokážou usměrnit jeho další návrh. Hlavním cílem je vytvořit pomocí výpočetního nástroje nové závěry a poznat energetické chování stavby. Výzkum pracuje s matematickým virtuálním idealizovaným modelem v software PHPP 2007 CZ a využívá „fenomén“ parametrických rovnic a citlivostní analýzy.
Územní plánování v praxi
Pravdík, Petr ; Čech, Josef (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce přibližuje územní plánování a udržitelný rozvoj. Seznamuje s nízkoenergetickou výstavbou a jejími typy. Blíže se zaměřuje na soběstačný dům, popisuje jeho vlastnosti, principy a výběr vhodné lokality. Závěr práce řeší legislativu spojenou s umístěním soběstačného domu na vhodný pozemek.
Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Teplicích
Walter, Martin ; Khaddour, Ahmed (oponent) ; Cupal, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o historickém vývoji bytových domů v Teplicích a analyzuje, jaký vliv na tržní cenu bytů má období jejich výstavby. Dále tato práce zkoumá vliv rozdílného období výstavby bytových domů na tržní cenu bytů při rozdílných typech vlastnictví ve městě Teplice. V práci je též detailně popsán historický vývoj výstavby města Teplice a jeho územní plán.
Urbanistická analýza města Frýdek-Místek se zaměřením na brownfieldy
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek-Místek. Dále seznámení s problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek-Místek. Bakalářská práce vychází z Územního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 419 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.