Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití promotion jako nástroje marketingového mixu u vybraného subjektu vzdělávacího systému
ŠINKOVÁ, Jiřina
Diplomová práce se věnuje využití propagace u konkrétního vybraného subjektu vzdělávacího systému. Za zkoumaný subjekt je zvolena organizace sekundárního vzdělávání, Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích. Cílem diplomové práce bylo odkrýt a zhodnotit využívání a význam promotion jako nástroje marketingového mixu u vybraného subjektu vzdělávacího systému. Na základě získaných informací navrhnout vhodnější využití nástrojů promotion a určit opatření vedoucí k dalšímu rozvoji promotion vybrané organizace. První část práce, literární rešerše, se zabývá hlavně propagačním mixem. Praktická část zahrnuje několik oblastí. Na úvodu praktické části je představen současný propagační mix organizace. Následují výsledky z doplňkového dotazníkového šetření a vyhodnocení hypotéz za použití statistického hodnocení dat. Důležitou součástí práce jsou doporučení navržena pro optimalizaci propagace a propagačních aktivit.
Spokojenost spotřebitelů s kvalitou sportovní sálové obuvi
Jonášová, Lenka ; Kořánová, Helena (vedoucí práce) ; Hůlová, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá spokojeností spotřebitelek s jejich volejbalovou obuví. Obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část se soustředí na obecný náhled na předmětnou problematiku, její stěžejní oddíly tvoří bloky pojednávající o kvalitě a popisu technologií tří největších výrobců (Adidas, Asics, Mizuno) aplikovaných na volejbalovou obuv. V rámci praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost spotřebitelek, jehož výsledky byly následně podrobeny analýze.
Zajištění kvality plastových oken
Kvasnovská, Petra ; Kořánová, Helena (vedoucí práce) ; Hůlová, Marie (oponent)
Práce pojednává o tom, jak je zajištěna kvalita plastových oken. V první části práce sem se zabývala legislativním zajištěním plastových oken jako stavebních výrobků. Stručně jsem zde nastínila obsah zákona č. 22/1997 Sb. a vládních nařízení, které se k zákonu vztahují. Další část práce obsahuje technické parametry plastového okna a obsah technické normy, která se týká technických požadavků na plastová okna. V další části práce jsem se věnovala kvalitě okna, kde jsem upřesnila jeho požadavky na funkce následně znázorněné pomocí Ishikawova diagramu. Z definování technických požadavků a požadavků na funkce vycházím v praktické části. Pomocí dotazování spotřebitelů, kteří vlastní plastová okna, jsem zjistila, zda plastová okna správně plní své funkce, tudíž zda jsou kvalitní. V závěru práce jsem shrnula spokojenost uživatelů s plastovými okny a určila jejich výhody a nevýhody.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.