Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Advanced extraction materials for sample preparation in chromatographic analysis
Zatrochová, Slavomíra ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Solich, Petr (oponent) ; Ševčík, Juraj (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Farmaceutická analýza Kandidátka / kandidát Mgr.Slavomíra Zatrochová Školitelka / školitel prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultantka / konzultant PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D. Název disertační práce Pokročilé extrakčné materiály pre úpravu vzoriek v chromatografickej analýze V predloženej dizertačnej práci je prezentovaný komentovaný súbor publikácií so zameraním na pokročilé extrakčné materiály v analytickej chémii a ich perspektívne použitie ako sorbentov v úprave vzoriek pred HPLC analýzou. Práca vznikla na základe spolupráce s Technickou Univerzitou v Liberci a Univerzitou de Valencia v Španielsku. V prvej časti bol vyvinutý nový sorbent na báze hybridného monolitu s kovovo-organickou konštrukciou (MOF) pre konvenčné magnetické miešadlá potiahnuté teflónom a výsledný hybridný monolit bol hodnotený ako sorbent pre sorpčnú extrakciu na magnetickom miešadle (SBSE) pre stanovenie estrogénov vo vzorkách vody a moču. V druhej časti bola práca zameraná na nanovlákenné a mikrovlákenné polyméry a produkciu vlákien striedavým prúdom (AC) elektrospinningom. Testovaná bola extrakčná účinnosť, selektivita a stabilita rôznych polymérnych nanovlákien. Extrakčný proces...
Trvanlivostní testování vyměnitelných břitových destiček při válcovém soustružení uhlíkové oceli
Smolík, Martin ; Vítek, Jiří (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou z oblasti trvanlivostního testování vyměnitelných břitových destiček pro podélné soustružení oceli. Hlavním cílem práce je analýza řezného procesu založena na výsledcích provedených řezných zkoušek. Řezné zkoušky budou realizovány komparativně testováním dvojic vzájemně porovnávaných destiček. Pozorování opotřebení probíhá optickou metodou s využitím dílenského mikroskopu a speciálního softwaru, určeného ke zpracování získaných snímků. Výstupem práce bude ilustrace rozdílného chování standartní a inovované sady řezných destiček za různých konfigurací řezných podmínek. Práce poskytuje ucelený pohled na proces testování řezných nástrojů a kvantifikuje míru vlivu jednotlivých faktorů vstupujících do procesu opotřebení břitu.
Statistical analysis of attributive data of defect rates
Kuleshova, Anna ; Popela, Pavel (oponent) ; Hrabec, Pavel (vedoucí práce)
This master’s thesis deals with a statistical analysis of the private company’s data about product defect rate and mistakes found during final quality inspection. It describes the product and its manufacturing process in process flow chart, which are furthermore used for statistical analysis. It uses a method of statistical hypothesis testing to prove statements about company’s data. Data analysis aims to figure out if there is any difference in selected categories, this is linked to Pareto diagrams. The conclusion summarized the knowledge gained and results of data analysis.
Strojové vidění pro robotizované výrobní systémy
Svoboda, Tomáš ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
V první části práci se nachází rešerše komponent a zpracování obrazu aplikací strojového vidění v průmyslu. Popsány jsou parametry potřebné ke kvalitní akvizici snímků a vybrány algoritmy programů pro vyhodnocení snímků v praxi. Praktická část se soustředí na popis modelové úlohy kontroly Braillova písma na obalech léků. Obsahuje postup návrhu při výběru komponent, nastavení parametrů a program pro zpracování obrazu. Úloha je rozdělena do dvou fází, kdy v první se jedná o statické testování bez pohybu testovacích vzorků, a v druhé fázi se pohyb realizuje pomocí ventilátoru simulující pohyb na dopravníku.
Studie řízení operací kontroly kvality servisních činností vybraného portfolia společnosti
Khusnullina, Gulnaz ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na studium a zlepšení operací kontroly kvality servisních činností vybraného portfolia společnosti. Hlavním cílem je analyzovat tyto operace a navrhnout změny pro optimalizaci času a nákladů spojených s procesem kontroly kvality. Analýza zahrnuje identifikaci slabých míst, stanovení hlavních příčin problémů a navrhnout opatření k jejich odstranění. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí, které pokrývají teoretické základy, analýzu stávajícího systému managementu kvality ve společnosti a návrhy na konkrétní vylepšení.
Advanced extraction materials for sample preparation in chromatographic analysis
Zatrochová, Slavomíra ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Solich, Petr (oponent) ; Ševčík, Juraj (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Farmaceutická analýza Kandidátka / kandidát Mgr.Slavomíra Zatrochová Školitelka / školitel prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultantka / konzultant PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D. Název disertační práce Pokročilé extrakčné materiály pre úpravu vzoriek v chromatografickej analýze V predloženej dizertačnej práci je prezentovaný komentovaný súbor publikácií so zameraním na pokročilé extrakčné materiály v analytickej chémii a ich perspektívne použitie ako sorbentov v úprave vzoriek pred HPLC analýzou. Práca vznikla na základe spolupráce s Technickou Univerzitou v Liberci a Univerzitou de Valencia v Španielsku. V prvej časti bol vyvinutý nový sorbent na báze hybridného monolitu s kovovo-organickou konštrukciou (MOF) pre konvenčné magnetické miešadlá potiahnuté teflónom a výsledný hybridný monolit bol hodnotený ako sorbent pre sorpčnú extrakciu na magnetickom miešadle (SBSE) pre stanovenie estrogénov vo vzorkách vody a moču. V druhej časti bola práca zameraná na nanovlákenné a mikrovlákenné polyméry a produkciu vlákien striedavým prúdom (AC) elektrospinningom. Testovaná bola extrakčná účinnosť, selektivita a stabilita rôznych polymérnych nanovlákien. Extrakčný proces...
Integration of laser ablation into the workflows of FIB-SEM systems
Valenta, Jakub ; Adámek, Martin (oponent) ; Búran, Martin (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is to verify the influence of different settings of a laser ablation system parametres on different types of microelectronic materials. The goal of the thesis is to describe the purpose of physical failure analysis in these structures and the method of how to solve them. The principles of the machining and imaging devices' functionality at the level of micro- or nanometer-sized structures are solved in this work. The subject of investigation is mainly the operational difference between ion beam and laser beam machining processes and its integration into the area of quality assurance. It is about the connection of laser devices with systems of ion and electron beams. The work also describes the results of experiments during which the analysis of defects of selected structures was carried out.
Stavebně technologický projekt přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři
Kolmačka, Ondřej ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři. V rámci této práce se řeší technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, řešení širších dopravních vztahů včetně návrhu zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový plán vybraných technologických procesů hlavního stavebního objektu, propočet stavby dle technickohospodářských ukazatelů, technologický předpis pro provádění železobetonového monolitického skeletu včetně výkresu bednění, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané technologické procesy, plán zajištění zdrojů personálních a strojních, kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonového monolitického skeletu, plán BOZP a jiné zadání, které se zabývá položkovým rozpočtem vybraných technologických procesů hlavního stavebního objektu a hlukovou studií staveniště pro vybrané technologické procesy.
Testing of different quality filtering algorithms on contig quality in plant transcriptome
KROLL, Laura-Nadine
RNA sequences of the carnivorous plant Utricularia vulgaris were used to test the impor- tance of RNA sequence quality control tools and the influence of those tools on a sequence assembly. Three quality control tools were examined, followed up by the testing of two dif- ferent assemblers. The results were then compared and evaluated.
Automatická analýza obrazu pro kontrolu kvality výroby textilií
Sýkorová, Tereza ; Dobeš, Petr (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou klasifikace defektů, které vznikají při výrobě netkaných textilií. Úloha klasifikace vad je součástí systému pro automatickou kontrolu kvality výroby. Cílem je implementovat metodu, která bude co nejlépe klasifikovat problematické třídy defektů. Toho bylo dosaženo s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejlepší výsledky měla síť EfficientNet, která dosáhla přesnosti 81% při vyhodnocení metodou křížové validace na dostupném datasetu. V rámci práce je provedena řada experimentů, které jsou zaměřeny na úpravu vstupních dat. Zkoumán je vliv tvaru a složení vstupních snímků na výslednou klasifikaci. Implementován byl také model CNN, který kromě obrázku využívá pro klasifikaci také další informace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.