Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Analýza a návrh změn informačního systému MEDIMED
Lebeda, Martin ; Malinka,, Kamil (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována teorie, která je potřebná pro pochopení dané problematiky. V praktické části, která navazuje na teorii je vyhotovena analýza současného stavu SWOT a modifikovanou HOS-8 analýzou, jejichž výsledky jsou následně analyzovány. V další části jsou prezentovány vlastní návrhy řešení. V závěru jsou shrnuty veškeré návrhy řešení a poznatky, kterých bylo touto prací dosaženo.
Analýza a návrh změn informačního systému firmy
Lebeda, Martin ; Malinka,, Kamil (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována teorie, která je potřebná pro pochopení dané problematiky. V praktické části, která navazuje na teorii je vyhotovena analýza současného stavu SWOT a modifikovanou HOS-8 analýzou, jejichž výsledky jsou následně analyzovány. V další části jsou prezentovány vlastní návrhy řešení. V závěru jsou shrnuty veškeré návrhy řešení a poznatky, kterých bylo touto prací dosaženo.
Management počítačové sítě ISP
Svoboda, Filip ; Pavláček, Martin (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je management počítačové sítě poskytovatele připojení k internetu v obci Boleradice. Na základě analýzy manažerských postupů bylo odhaleno slabé místo v monitoringu sítě. V rámci řešení byl zakoupen server, na který byl nasazen pokročilý monitorovací nástroj Nagios. Přínosem této práce je zvýšení efektivity a zkvalitnění managementu sítě a možnost rychleji reagovat na výpadky síťových zařízení.
Monitorování provozu lokálních internetových sítí
Papež, Nikola ; Bartl, Milan (oponent) ; Verner, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou monitorování zařízení v lokálních internetových sítích. Pozornost je věnována popisu základních funkcí a metod monitorování sítě, následně pak standardům pro sledování, jako je protokol SNMP, služba WMI nebo metoda Cisco NetFlow. Dále pak je zde rozebráno několik základních nástrojů s otevřenou licencí použitých pro monitorování. Hlavní přínos práce spočívá v objasnění a následném využití těchto metod pro sledování na síti VUT. Pro tuto funkci bylo využito nástroje Nagios, který podával zprávy o stavu zařízení spolu s vlastním naprogramovaným zásuvným modulem a nástroje Cacti, který sbíral data z těchto zařízení a vytvářel grafické závislosti.
Srovnání systémů pro sledování provozu počítačových sítí
Vozdecký, Lukáš ; Kašpárek, Tomáš (oponent) ; Čejka, Rudolf (vedoucí práce)
Práce se zabývá srovnáním tří open--source Linux/Unix aplikací Nagios, Zabbix, Big Sister sloužících k monitorování stavu a služeb počítačové sítě. Pro každou aplikaci je uveden stručný princip konfigurace a sledování sítě. Pro srovnání je použit seznam akcí a problémů, se kterými se lze v běžném provozu setkat nejčastěji. Pro jednotlivé aplikace je pak naznačen způsob řešení, včetně konkrétního postupu v dané aplikaci.
Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě
Scripnic, Dmitrii ; Sládok, Ondřej (oponent) ; Grenar, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabýva monitorováním sítě. V této práci byla provedena teoretická analýza známých monitorovacích systémů a také popsána jejich architektura, vlastnosti a práce s těmito systémy. Následně byla provedena srovnávací charakteristika všech popsaných systémů. Na začátku praktické části byla provedena instalace a konfigurace všech monitorovacích systémů a následně jejich vyhodnocení. Druhá část se zabývá monitorovacímu systému Zabbix, kde byl kladen větší důraz na sledování zpoždění IP služeb.
Design and Implementation of the Surveillance Information System
Čelka, Marek ; Jiřík, Leoš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
The main goal of the master thesis is design and implementation of information system for monitoring purposes. The implemented monitoring system will be able to automatically monitor devices of a certain company. This goal is preceded by strategic analysis using PEST and 7S methods for examination of current state of the company. Another part is the analysis of the efficiency of service processes using the HOS method together with the selection of a suitable monitoring system. An enhancement of service processes is designed by the Lewin model. Finally, the selected information system for monitoring was designed, implemented and tested. A deployment of the system should provide simplification of devices supervision, to save costs as well as to speed-up the response-time to unexpected situations.
Identifikace dostupnosti zařízení v technologických sítích
Vodehnal, Stanislav ; Mlýnek, Petr (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá monitoringem síťovích prvků technologických síti a systémů distribuční soustavy. Jsou zde uvedeny důvody, proč a jaké hodnoty chceme monitorovat. Následně jsou vybrány tři monitorovací systémy, u kterých jsou popsány jejich vlastnosti a funkce. Na základě jejich předností je vybrán jeden systém pro nasazení do testovacího prostředí. V praktické části je pak konfigurace vybraného systému a jeho následné nasazení do sítě.
Enterprise Network Design and Simulation - Cisco Virtual Lab
Ollé, Karol ; Komosný, Dan (oponent) ; Soumar, Michal (vedoucí práce)
This Master's Thesis (further only MT) deals with subject of enterprise network design according to recommendations of Cisco company. As part of the thesis is developed simulation of enterprise network, according to created concept. The virtual lab is realized by open-source programs and monitored by Nagios software. The first part contains brief introduction to network designs and description of hierarchical network design. The second part describes building blocks of the network design and their role in hierarchical network. Each block is further divided into specific network devices and then there are described services that have to be provided by them. The third part of MT deals with basic service demands which are expected from today’s network infrastructures. The main focus is on availability of network services. There are specified information about second and third layer protocols of OSI model which are securing availability of all services provided by the network infrastructure in case of failure. The following fourth part contains information about WAN design. The fifth part describes security risks which can jeopardize network availability. It also contains description of attacks on network users. The sixth part of MT contains brief description of software tools for network management and monitoring (Nagios, Cisco Security Device Manager) and programs for simulating Cisco routes and switches (Dynamips & Dynagen, GNS3) and Cisco PIX firewall simulation program (PEMU). The seventh chapter deals with developed network design concept. The concept is deployed as virtual lab running under simulation programs. The virtual infrastructure allows demonstration of settings and behavior of all protocols and equipments described before. In conclusion is the most important recognition that the network concept and its simulation as virtual lab is functional and it can be used for tests or educational purposes.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.