Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 593 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Meření zatížení systému v Embedded Linuxu
Skopal, Jakub ; Korček, Pavol (oponent) ; Viktorin, Jan (vedoucí práce)
Práce popisuje veličiny, které charakterizují zatížení vestavěných systémů postaveném na Linuxovém jádře. Pro sledování zatížení systému byla navržena a implementována knihovna, která usnadňuje a sjednocuje sledování jednotlivých veličin a jejich vzájemných souvislostí. Knihovna nemá žádné externí závislosti, díky čemuž má nízkou paměťovou náročnost. Pro demonstraci využití implementované knihovny byl připraven program, který vykresluje grafy měřených veličin v reálném čase na vzdáleném PC.
Pokročilé metody zabezpečení sítě proti útokům
Kusy, Filip ; Kubánková, Anna (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Táto študentská práca sa venuje oblasti zabezpečenia proti sieťovým útokom. Zoberá sa problematike útokov a možnostiam ako im zabrániť. Následne sa zaoberá skúmaním Snort Varianty IPS/IDS sytému. Zaoberá sa prepojením medzi Mikrotikom a Linuxovým serverom s programom Snort
Možnosti zabezpečení mezi-procesorové komunikace pro dedikovaná zařízení
Rácek, Luboš ; Člupek, Vlastimil (oponent) ; Troják, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na uvedení do problematiky mezi-procesorové komunikace. Věnuje se Linuxové distribuci vytvořené projektem Yocto na vybrané platformě z řady mikrokontrolérů i.MX společnosti NXP a řešení zabezpečení mezi-procesorové komunikace.
Ověření možností komunikačních periferií jednodeskového systému BeagleBoard.
Hladík, René ; Zuth, Daniel (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Obsah bakalářská práce zahrnuje druhy a možnosti komunikace, jenž nabízí rozhraní jednodeskového počítače. Ověření rozsahu komunikace při použití v mobilní robotice a následné shrnutí pro daný systém. Cílem této práce bylo poskytnout uživatelům konfiguraci jednotlivých periferií při následném využití systému BeagleBoard xM Rev C. Úvodní část práce je zaměřena na definici a shrnutí jednodeskových počítačových systémů. Přehled hlavních rozdílů mezi jednodeskovými systémy. Dále konkurence a charakteristika jednodeskových počítačů od předních světových výrobců a hardwarové odlišnosti. V další části je proveden úplný rozbor a charakteristika použitého jednodeskového počítače Beagleboard xM Rev C. Praktická realizace zahrnuje nejdůležitější komunikační rozhraní, které můžeme použít v případě prototypů mobilních systémů. Realizace USB kamery, GPIO multifunkčního rozhraní, sériovou komunikaci pomocí CMUcam3 kamerového modulu a v závěru I2C komunikace pomocí GPIO s SRF08 ultrazvukovým snímačem. Demonstrace rozmanitosti systému BeagleBoard, kterou mohou využívat všichni uživatelé vestavěných systémů v mobilní robotice. Moderní mobilní robotické systémy jsou komplexem analogových a digitálních zařízení jako jsou různé druhy senzorů, snímacích prvků, kamer a ostatních. Bakalářská práce popisuje základní konfiguraci jednotlivých možností komunikace na bázi kamer, snímačů a systémových prvků.
Návrh a realizace vývojové desky pro platformu Beagleboard
Ťapucha, Andrej ; Hanák, Pavel (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Náplňou diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť rozširujúcu dosku pre jedno doskový počítač beagleboard. Prvou a veľmi dôležitou častou bolo zistiť všetky možnosti o rozšírenie samotného počítača. Zvoliť správne rozširujúci port. Naštudovať jeho možnosti, rozloženie jednotlivých pinov. Nasledovalo vhodné zvolenie rozširujúcich obvodov ktoré by demonštrovali funkciu jednotlivých rozšírení. Bola navrhnutá testovací plošný spoj ktorý obsahuje obvody ktoré menia napäťovú úroveň z beagleboardu kvôli ochrane mini počítača aby pri testovaní jednotlivých rozširovacích periférii nedošlo k zničeniu samotného beagleboardu alebo jeho časti. K samotným perifériám sa viažu jednotlivé časti teoretického úvodu. Presnejšie ide o rozšírenie o LCD displej, zvolený displej je segmentový a obsahuje dva riadky po 16 znakov. Pri možnostiach rozšírenia o ďalšie súčasti bolo potrebné riešiť problém z nedostatkov výstupných pinov, tento problém bol vyriešený pomocou expandéru. Ten rozširuje samotný beagleboard o ďalších 16 pinov. Na týchto pinoch je pripojený LCD displej spolu z maticovou klávesnicou. Súčasťou vytvorenej dosky sú aj dva obvody teplotných čidiel, ale majú rozdielny typ komunikácie jedno pomocou I2C a druhé pomocou 1-Wire zbernice. Doska obsahuje aj výstupy rôznych ďalších zberníc napríklad UART zbernicu. Obsahuje aj výstupný pin ktorým je možné riadiť PWM moduláciu. Zvyšné piny sú univerzálne GPIO piny ktorým je možné programovo definovať funkciu pomocou operačného systému Linux. Výsledkom práce je finálna doska z balíkom ovládacích programov pomocou ktorých je možné overiť jednotlivé periféria.
Vazba GSM modemu na PBX Asterisk
Benýšek, Jiří ; Krajsa, Ondřej (oponent) ; Šilhavý, Pavel (vedoucí práce)
Technologie krátkých textových zpráv neboli zkráceně SMS je v současné době jedním z nejpoužívanějších prvků komunikace. Mezi hlavní klady této služby patří zejména rychlá výměna zpráv mezi zařízeními, vysoká mobilní dostupnost skrze GSM síť a v neposlední řadě zanedbatelná cena. V dnešní době SMS zprávy již neplní pouze komunikační funkci, ale mohou poskytnout i služby jako například informačního kanálu či vzdáleného ovládání. S rostoucím využitím této služby roste i způsob jejího zpracování či přenosu. Diplomová práce je zaměřena na problematiku SMS zpráv, pojednává o základních principech a protokolech využívaných touto službou. Dále pojednává o softwarové ústředně Asterisk a jejích možnostech implementace SMS zpráv, zejména pak ověření možnosti zpracování SMS zpráv vedených přes veřejné telekomunikační sítě. Po úvodním teoretickém rozboru se práce zabývá instalací a konfigurací ústředny. To se týká zejména instalace potřebného operačního systému, doplňujících balíčků obsahujících nutné knihovny a moduly pro její správnou funkci ústředny. Další část se věnuje konfiguraci Asterisku, zejména pak instalaci hardwarové karty pro připojení analogových telefonů, připojením Bluetooth zařízením, nastavením uživatelských účtů protokolu SIP a vytvoření číslovacího plánu. Následuje ověření možností implementace SMS zpráv a komunikace s GSM modemem, přes který je zhotovována brána pro výměnu SMS mezi PSTN a GSM sítí. Poslední kapitola diplomové práce prezentuje dosažené praktické výsledky.
Výkonnostní testování open source PBX FreeSWITCH na různých platformách
Melichar, Ondřej ; Kováč, Dominik (oponent) ; Šilhavý, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá open source pobočkovou ústřednou FreeSWITCH. V práci je popsán postup instalace a následná konfigurace ústředny na rozdílných distribucích platforem Windows a Linux. Důraz je kladen zejména na srovnání výkonu mezi těmito systémy. Konkrétně je testován výkon ústředny za použití protokolu SIP a také kvalita hovoru či funkce transkódování. Dále také práce obsahuje úvod k problematice a stručný popis architektury a funkcí ústředny FreeSWITCH.
Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux
Peša, David ; Komosný, Dan (oponent) ; Kacálek, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá technikami návrhu a vytváření samotného paketově filtračního firewallu v systému Linux, především pro malé sítě, které nenabízí mnoho služeb internetovým uživatelům. Dále se pojednává o zmírňování účinků nejběžnějších typů útoků za použití iptables. Tato práce pojednává o metodách návrhu, implementace, provozu a údržby firewallu. Implementovány jsou techniky pro průběžné monitorování útoků. Také je zmíněn historický, architektonický a technický přehled firewallů a bezpečnostních útoků.
Metody návrhů počítačových sítí
Božek, Martin ; Stančík, Peter (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu počítačové sítě pro středně velkou infrastrukturu, jejím zabezpečením a následnou realizací směrovače s firewallem. Tento hraniční prvek bude schopný plnit základní úkony řízení síťového provozu mezi vnitřní a vnější sítí. V této práci je stručně provedena analýza modelu OSI a podrobněji jsme se zaměřili na model TCP/IP. Dále naše práce obsahuje popis a nastiňuje význam nejčastěji používaných prvků v daném typu sítě a jejich přínos pro zabezpečení. Následuje popis tří nejběžněji používaných topologií v daném typu infrastruktury. Na základě zjištěných informací je vybrána a analyzována nejvhodnější topologie a to především z bezpečnostního hlediska. Výsledkem toeretické části práce je návrh modelu sítě. V praktické části jsou některé nabyté poznatky otestovány a implementovány v reálném nasazení. Pro realizaci a otestování byla použita technologie virtualizace, pomocí které jsme nakonfigurovali router s firewallem, představující hraniční prvek, který odděluje vnitřní síť od vnějšího prostředí Internetu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 593 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.