Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 138 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Židovské kořeny křesťanské liturgie a jejich znovuuchopení v praxi některých katolických komunit
Veselková Francová, Markéta ; Kotas, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Cílem práce Židovské kořeny křesťanské liturgie a jejich znovuuchopení v praxi některých katolických komunit je mapovat na základě dostupné literatury současný stav bádání o židovských kořenech křesťanské liturgie a ukázat na konkrétním příkladu dvou katolických společenství (Komunity Blahoslavenství a Hebrejské farnosti), jak prožívají tyto židovské kořeny a jak se to konkrétně projevuje v jejich liturgické praxi. Práce je členěna do dvou kroků: V první, teoretické části práce, shrnuji současné poznatky o židovských pramenech, ze kterých čerpala a čerpá křesťanská liturgie. Jsou popsány nejdůležitější prvky, typy a formy židovských modliteb a následně je popsáno, které části křesťanské liturgie z kterých typů modliteb a forem vycházejí. V druhé části je popsána historie vzniku Komunity Blahoslavenství a Hebrejské farnosti a je analyzována jejich liturgická praxe se zaměřením na jejich motivaci k akcentaci židovských kořenů, vývoj této praxe a její specifika a jejich vztah k původním historickým styčným bodům. Závěr představuje promýšlení obecnějšího přínosu praxe těchto dvou komunit a přínosu znalosti kořenů a inspirací křesťanské liturgie nejen pro křesťany samotné, ale také, jak tato znalost a přiblížení může sloužit k lepšímu spolunažívání členů těchto tak blízkých náboženství.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Ňukovičová, Karin ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Architektonická štúdia sa zaoberá návrhom novej synagógy v meste Frýdek-Místek. V roku 1939 bola pôvodná synagóga vypálená a následna zbúraná. Priestor bývalej synagógy momentálne poznáme len z historických máp. Okrem novej synagógy je predmetom stavebného programu tiež kosher reštaurácia, administratíva židovskej obce a rituálna lázeň mikve. Koncept riešeného územia vychádza z potrieb jednotlivých funkčných celkov a z historických väzieb riešeného územia. Koncept samotnej synagógy vychádza z histórie židovskej kultúry, ich vazieb a predovšetkým symboliky.
Nová synagoga Opava
Gášek, Daniel ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce byla architektonická studie nové synagogy v Opavě. Obdobně jako v mnoha jiných městech byla původní synagoga vypálena při tzv. křišťálové noci nacisty, její trosky byly rozbořeny a rozebrány. Na jejím pozemku nyní nestojí žádná budova, až na původní dům rabína. Záměrem návrhu bylo zachování parkového charakteru místa pomocí vnesení nearogantní nízké kubusovité hmoty mezi stávající bytové domy z první poloviny 20. století. Navržená forma těží z charakteru místa, a přitom se pokorně vyhýbá místu původní synagogy. Jeho součástí je též začlenění stávajících stromů do předprostoru nové stavby, ba dokonce do objektu samotného. Vzniká tak elegantně přízemní objekt, jehož dvě horizontální dominanty, stropní desky, mezi nimiž je převážně skleněná výplň, zachovávají jakousi formu transparentnosti dnešního parku, a zároveň nechávají vnitřní prostory kosher restaurace, a to i díky rozměrným posuvným oknům, volně pronikat do exteriéru a naopak. V těžišti kvádru pak vzniká ze tří stran uzavřené atrium, které obklopuje nový jemný kvádr synagogy, do jejíhož decentního interiéru proniká rozptýlený sluneční svit skrze stěny z průsvitného onyxového kamene.
Nová synagoga Česká Lípa
Prachař, Jakub ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v České Lípě. Předmětem řešení je zároveň návrh židovského komunitního centra, košer restaurace a muzea židovské kultury. Vypracována byla architektonická studie formátu A2 a zmenšená kopie formátu A3. Byl vyhotoven prezentační plakát formátu B1 a architektonický model návrhu v měřítku 1:200. Při návrhu komplexu jsem kladl důraz na hlavní pohledové osy z ulice na objekt. Synagoga je navržena jako dominanta celého komplexu – je převýšená nad ostatní hmoty budovy. Komplex je navržen jako jednopodlažní hmota čtvercového půdorysu. Jednotlivá nároží jsou převýšena nad ostatní hmotu. Každé z nároží reaguje svou hmotou na vnitřní provoz. Uprostřed komplexu se nachází čtvercové venkovní nádvoří. Výraz objektu má vyjadřovat čistotu a jednoduchost – proto byly navrženy světlé odstíny. Povrchy jsou opatřeny bílou omítkou a betonové plochy jsou navrženy pohledovým betonem bílé barvy. Jako odkaz na židovské bohatství jsou zde navrženy zlaté prvky z mosazi.
Nová synagoga Česká Lípa
Knichal, Filip ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh Nové synagogy v České Lípě na ulici U Synagogy. Na řešeném území se v minulosti nacházela početná židovská obec se školou, mikvemi a synagogou, která byla vypálena během křišťálové noci v listopadu 1938. Dnes se zde nachází plocha veřejného parkování a chátrající zástavba z devadesátých let. Cílem návrhu je vytvoření nového zázemí židovské obce zahrnující administrativu s rabinátem, komunitní centrum, archiv židovské literatury se studovnou, víceúčelové prostory přednáškového sálu, workshopové místnosti sloužící pro potřeby židovské obce s možností pronájmu veřejnosti, kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost, obchod s kosher produkty, synagogy s rituální lázní mikve a památníku obětem holokaustu na nádvoří. Objekt by měl zároveň sloužit pro osvětu široké i odborné veřejnosti a židovskou nedělní třídu pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Dominantním prvkem celého objektu jsou vztyčené stožáry ubíhající do ztracena v pravidelných liniích, jako reminiscence vypálené synagogy. Tento památník tvoří osovou linii celé stavby. Výsledný objem je v obdobné výšce původního objektu podle dochované výkresové dokumentace. Samotné stožáry symbolizují oběti holokaustu v České Lípě. Na jejich vrcholech se nachází bodová světla, která symbolizují duše obětí. Památník je doplněný o dvě kašny s tekoucí vodou. Nově navržená synagoga respektuje polohu půdorysu vypálené synagogy. Modlitebna je záměrně situována pod úrovní terénu v duchu naplnění verše Žalmu 130,1 „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine“.
Nová synagoga Česká Lípa
Marečková, Andrea ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh nové synagogy v České Lípě. Řešené území se nachází v těsné blízkosti centra města na místě původní synagogy vypálené za Křišťálové noci. Území je vymezeno ulicí U Synagogy, řadovou zástavbou na severní a jižní straně a násypem s komunikací první třídy na straně východní. Prostor se dříve nacházel za již neexistujícími hradbami města, tak jak bylo pro umístění židovského obyvatelstva typické. Významnou roli v návrhu hraje také otočení synagogy v ose Z-V a návaznost na komunikaci U Synagogy. Negativním faktorem ovlivňujícím území je rušná a prašná komunikace umístěna na násypu, který vytváří pohledovou bariéru a rozděluje město na více částí. Z těchto důvodů byla synagoga umístěna na průnik os přilehlých ulic a co nejdál od rušné komunikace. Ostatní objekty v návrhu jsou umístěny tak, aby vytvářeli hlukovou bariéru a jejich okna nebyla otočena ke komunikaci. Díky umístění jednotlivých funkcí vznikl uprostřed řešeného území vnitroblok určený pro odpočinek a setkávání osob. Objekt košér restaurace svým umístěním láká již z přilehlé ulice U Synagogy a zároveň je otočen do klidného vnitrobloku, kde se nachází menší venkovní sezení. Administrativní budova a komunitní centrum lemují násyp na východní straně čímž je oddělena rušná komunikace od klidného vnitrobloku. Tyto objekty jsou otočeny také do vnitrobloku a pouze okna schodišť nebo zázemí jsou umístěny na fasádě ke komunikaci. V jižní části území je navržena rampa vedoucí do podzemního parkování, které spojuje administrativní budovu s komunitním centrem. Důležitým prvkem návrhu jsou perforované panely umístěné na fasádě synagogy. Perforace vychází z židovské hvězdy – jedná se o rovnostranné trojúhelníky. Díky perforovaným panelům je v synagoze vytvořeno soukromí, ale zároveň je přes ně do interiéru modlitebny propouštěno světlo. Perforované panely se propisují i do interiéru synagogy a jsou využity pro uzavírání vnitrobloku a atria hlavní synagogy.
Nová synagoga Jablonec nad Nisou
Janáková, Adéla ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh Nové synagogy v Jablonci nad Nisou na ulici Lipanská. V blízkosti řešeného území se v minulosti nacházela synagoga pro více než 280 věřících. Synagoga byla v roce 1938, během Křišťálové noci, vypálena nacistickým Německem. Dnes se zde nachází plocha veřejného prostranství, veřejné parkování a pomník obětem holocaustu. Cílem návrhu je vytvoření nové synagogy, zázemí židovské obce zahrnující administrativu s rabinátem, komunitní centrum, studovnu a knihovnu židovské literatury, víceúčelové prostory, kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost, obchod s kosher potravinami, muzeum židovské kultury a rituální lázeň mikve. Objekty budou sloužit pro členy židovské obce a zároveň pro osvětu široké i odborné veřejnosti. Stavba komplexu budov se nachází na území s poměrně složitým terénem. Stěžejním momentem bylo vypořádání se s zasazením stavby do strmého svahu a zároveň navrhnout správný provoz jednotlivých budov. Kosher restaurace svým umístěním láká veřejnost již z přilehlé ulice Lipanská a zároveň je natočena i do klidové části směrem na jih. Její odbytový prostor je dvoupodlažní, a tak zasahuje i do úrovně nižšího podlaží otevřeného k řece. Mezi budovami restaurace a muzea je klidová zóna – letní venkovní posezení, popřípadě výstavní expozice muzea. Muzeum je natočené také podél přilehlé ulice, kde je situován i hlavní vstup do budovy. Fasáda muzea je ozvláštněna střídáním vypouklých a vyklenutých oken směrem dovnitř, které ústí do převýšeného výstavního sálu. Objekty mají vyzařovat minimalismus a čistotu. Proto byly zvoleny světlé odstíny barev. V horní části jsou fasády opatřeny bílou štukovou omítkou. V části parteru byl navržen motiv kanelur směřujících svisle k nebi tvořený pomocí tvarované omítky v odstínu světle šedé barvy.
ŠAFOV – OBNOVA OBCE V POHRANIČÍ
Ličmanová, Eva ; Adamková, Jana (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá obcí Šafov, nacházející se u hranic s Rakouskem. Obec má pohnutou historii, dnes je vlastně desetinásobně menší než v době jejího největšího rozkvětu. V obci bývala židovská čtvrť. Po židovském osídlení tu zůstal pouze hřbitov a pád židovských domů. Další ranou pro vývoj obce byly události po druhé světové válce, kdy byla většina obyvatel vysídlena, a Šafov se ocitl v bezprostřední blízkosti železné opony. Dnes se obnovují sousedské vztahy s Rakouskou stranou a obec může po mnoha letech volně dýchat. Stigma z minulosti je stále zřejmé. V diplomové práci se snažím rozvinout potenciály obce. Zachovat paměť obce, ale také přinést novou, žijící a aktivní vrstvu. Práce je rozdělená do třech částí: urbanismus, architektura a krajina. Zásahy jsou různého charakteru, od větších po drobné a snadno realizovatelné.
Nová synagoga Česká Lípa
Tomický, Ondřej ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh nové synagogy a komunitního centra židovské obce v České Lípě. Řešené území se nachází na ulici U Synagogy na jihovýchodním okraji historického centra města, na místě, kde se v minulosti nacházelo židovské město. Dlouhou historii českolipské židovské obce, která zde měla svou synagogu, židovskou školu a rabinát, rituální lázeň mikve a další, však zpřetrhaly události druhé světové války a následného poválečného vývoje v Československu i ve světě. Původní synagoga byla vypálena nacisty v roce 1938, mnoho památek židovské komunity v České Lípě postupně zmizelo a stejně tak samotná komunita. Mým cílem je navrhnout nové zázemí židovské obce. Navrhuji proto novou synagogu a komunitní centrum, zahrnující administrativu židovské obce s archivem židovské literatury, výstavní a přednáškové prostory, rituální lázeň mikve a kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost. Návrh dále počítá s celkovou úpravou veřejného prostoru a jeho zprůchodnění pro pěší, výsadbou nové zeleně a umístění dvou nových památníků židovské minulosti České Lípy. Navržený objekt by pak neměl sloužit jen členům židovské obce, ale široké veřejnosti jako nový veřejný prostor, který nabídne nové možnosti setkávání, vzdělávání a trávení volného času v důstojném prostředí. Určujícím prvkem návrhu je místo bývalé synagogy, které zůstane ponecháno volné jako nové nádvoří, které bude ze tří stran obklopeno novou synagogou a komunitním centrem. Oba objekty jsou svými hlavními fasádami a hlavními vstupy otočené k centru města. Synagoga i komunitní centrum budou spočívat na vyvýšené terase přístupné po schodišti, symbolizující Chrámovou horu v Jeruzalémě. Zvolené tvarosloví a materiálové řešení staveb má v kolemjdoucích vzbudit pocit mohutnosti, stability, důstojnosti a bezpečí. Na ose nádvoří budou umístěny dva nové památníky – stéla a kašna. Stéla na místě někdejšího vchodu do bývalé synagogy, symbolizující varovně vztyčený prst. Kašna na místě, kde se v synagogách nachází bima, posvátný prostor, kam kromě rabína nemá nikdo přístup. Vodní hladina tak z toho místa symbolicky vyloučí pohyb chodců, kteří toho posvátné místo budou obcházet. Dnes se na místě bývalé synagogy nachází veřejné parkoviště a celé území bývalého židovského města je v zanedbaném stavu. Pevně doufám, že svým návrhem přispěji k připomenutí židovské minulosti České Lípy, porozumění mezi lidmi a že se z dnes zanedbaného místa stane důstojný veřejný prostor.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Hanousek, Ondřej ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu pro město.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 138 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.