Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Respondentní prostředky internacionalismů v odborných textech
TŮMOVÁ, Klára
Tématem bakalářské práce jsou respondentní prostředky internacionalismů v odborných textech. Na základě odborné literatury je v teoretické části popsán výraz internacionalismus a je zařazen do kontextu, teoretická část se také věnuje charakterizaci odborných textů. V praktické části jsou pomocí korpusu InterCorp vyhledány respondentní prostředky internacionalismů a následně je provedena jejich analýza.
Respondentní prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusová analýza)
LEXOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá Respondentními prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusovou analýzou). V první části práce jsou objasněny neosobní tvary sloves, které existují ve španělštině a později je práce zaměřena na samostatné gerundium. Nejdříve je vysvětlen samotný pojem gerundium, a poté jsou uvedeny jeho funkce a užití, a to z pohledu českých a španělských gramatik. Druhá část práce srovnává, s využitím textů obsažených v Českém národním korpusu InterCorp v12, jakým způsobem, s jakou frekventovaností, a v jakých typech textů jsou vybrané reprezentativní vzorky gerundií překládány z jazyka španělského do jazyka českého. Cílem práce je sledovat vzájemnou respondenci daného jevu v obou jazycích.
Respondentní prostředky španělského superlativu absolutního (kontrastivní korpusová analýza)
KROČKOVÁ, Karolína
Tato bakalářská práce se zabývá především španělským superlativem absolutním a problematikou jeho překladu do českého jazyka. V teoretické části je v obecné rovině představena obecná charakteristika, klasifikace a stupňování přídavných jmen a následně je velmi podrobně pojednáno o superlativu absolutním. V praktické části je vydefinován a vyexcerpován reprezentativní vzorek pro daný jazykový jev a je sledována jeho vzájemná respondence v obou jazycích, a to na základě provedení korpusové analýzy v Českém národním korpusu InterCorp. Cílem práce je shromáždění jazykových prostředků užívaných pro překlad superlativu absolutního a jejich četnost.
Respondentní prostředky saturativnosti (kontrastivní korpusová analýza)
KOSTUDISOVÁ, Simona
Tato bakalářská práce se nazývá Respondentní prostředky saturativnosti (kontrastivní korpusová analýza) a jejím cílem je porovnat kategorie slovesného vidu, povahy slovesného děje a saturativnosti v českém a španělském jazyce. Skládá se ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na porovnání těchto kategorií, jejich definice a provázanost v obou jazycích. Dále také zkoumá prostředky, kterými se tyto kategorie v obou jazycích realizují. Základem praktické části je práce s nejnovější verzí paralelního korpusu InterCorp, pomocí kterého je provedena kontrastivní analýza překladových protějšků saturativnosti v češtině a ve španělštině.
Respondentní prostředky českých modálních sloves v čase minulém (kontrastivní korpusová analýza)
NOVÁKOVÁ, Kateřina
Tématem této bakalářské práce jsou respondentní prostředky českých modálních sloves v čase minulém. V teoretické části je představen koncept modality a také modálních sloves v češtině i ve španělštině. Dalšími klíčovými tématy jsou opisné slovesné vazby, které jsou charakterizovány a rozděleny do několika skupin. Pozornost je věnována především vazbám obsahující modální slovesa. Poslední kapitolou jsou minulé časy ve španělštině. Cílem praktické části je za pomocí korpusu InterCorp v13 zanalyzovat španělské ekvivalenty českých modálních sloves v minulém čase. Práci zakončuje závěr v češtině a resumé ve španělštině, které shrnují důležité body práce.
Respondentní prostředky demonstrativních determinantů (kontrastivní korpusová analýza)
ČAPKOVÁ, Tereza
Tématem této bakalářské práce jsou respondentní prostředky španělských demonstrativních determinantů v českém jazyce a jejich následná korpusová analýza. Na základě odborné literatury jsou v teoretické části popsány charakteristické vlastnosti determinantů a demonstrativ. V praktické části jsou prostřednictvím korpusu InterCorp vyhledávány české ekvivalenty těchto determinantů.
Francouzská citoslovce v korpusu Intercorp a jejich překlady do češtiny
JELÍNKOVÁ, Zora
Bakalářská práce ?Francouzská citoslovce v korpusu InterCorp a jejich překlady do češtiny? si klade za cíl srovnat použití francouzských citoslovcí a jejich českých ekvivalentů v textu. Práce je rozdělena na dvě části. První část porovnává definice slovního druhu citoslovcí z českých i francouzských gramatik a následně se věnuje obecné teorii překladu. Druhá část se zabývá samotnou analýzou vybraných citoslovcí z korpusu InterCorp.
Perifrastické prostředky pro vyjádření pasivní rezultativnosti v kontrastivní perspektivě.
BULVOVÁ, Marcela
Tématem této diplomové práce jsou perifrastické prostředky pro vyjádření pasivní rezultativnosti v kontrastivní perspektivě. Teoretická část popisuje španělské opisné vazby z pohledu českých i španělských lingvistů, uvádí jejich hlavní kritéria, druhy a podrobně popisuje vazby s významem pasivní rezultativnosti. Dále se zabývá vyjádřením povahy slovesného děje v českém i španělském jazyce, popisuje tedy Aktionsart, nedokonavý a dokonavý vid. Cílem praktické části je analyzovat možnosti překladu perifrází s významem pasivní rezultativnosti do češtiny v beletristických a publicistických textech s využitím českého korpusového nástroje InterCorp.
Slovesné způsoby ve vedlejších větách kompletivních - kontrastivní korpusová analýza
MEZEROVÁ, Kristýna
Diplomová práce se zabývá problematikou výběru slovesného způsobu v kompletivních větách ve francouzštině. Teoretická část popisuje francouzskou a českou klasifikaci slovesných způsobů a vedlejších vět, přičemž se věnuje zejména popisu vlastností a typologie vedlejších vět kompletivních. Jádrem teoretické části je rozbor kritérií, jakými se řídí volba mezi použitím indikativu a konjunktivu jakožto slovesného způsobu v těchto větách, vycházející z práce francouzského lingvisty Oliviera Souteta. Nakonec předkládá teoretické možnosti ekvivalentního vyjádření těchto způsobů v češtině. Praktická část spočívá v analýze tohoto jevu prostřednictvím paralelního korpusu Intercorp. Za účelem ověření představených teorií zkoumá tato analýza vybraný vzorek francouzských kompletivních souvětí a jejich českých ekvivalentů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.