Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 262 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem
Polák, Jindřich ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Flídr, Jan (oponent)
Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Jedná se o dílčí část právní úpravy smluv uzavíraných se spotřebitelem. Česká právní úprava zneužívajících ujednání vychází z práva Evropské unie, konkrétně ze směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách. Systém ochrany založený směrnicí vychází z předpokladu, že se spotřebitel nachází ve slabší pozici, co se týče vyjednávací síly a úrovně znalostí, a proto přistupuje na smluvní podmínky předem připravené podnikatelem, aniž by mohl ovlivnit jejich obsah. Směrnice proto zakazuje taková smluvní ujednání, která v rozporu s požadavkem poctivosti způsobují významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele. Český zákonodárce zprvu transpozici zmíněné směrnice provedl ne zcela vhodným způsobem. Předmětné nedostatky se pokouší odstranit nedávno přijatá novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Ta navíc reaguje na aktuální vývoj unijní regulace spotřebitelského práva. Jádrem práce je rozbor změn touto novelou provedených ve vztahu k právní úpravě zneužívajících ujednání. První část práce uvádí a analyzuje některé základní pojmy spotřebitelského práva. Druhá...
Právní postih skryté reklamy influencerů na sociálních sítích
Krchovová, Barbora ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Právní postih skryté reklamy influencerů na sociálních sítích Abstrakt Diplomová práce se zabývá fenoménem influencer reklamy a jeho právní regulací v České republice a Evropské unii. Také hodnotí efektivitu vymáhání právní úpravy v ČR a představuje tři odlišné přístupy k postihu v zahraničí, mezi nimi se věnuje i české a zahraniční autoregulaci. V první části práce stručně nastiňuje, jak fenomén v ČR postupně vznikal a jak vypadá v současné době s důrazem na odměňování influencerů, jestliže jeho nejpalčivějším problémem je skrytá podoba reklamy a jde tak o reklamu klamavou. Druhá část se věnuje platné tuzemské veřejnoprávní a soukromoprávní úpravě reklamy, kterou aplikuje v prostřední sociálních sítí a vymezuje právní postavení aktérů, kteří se na ni mohou podílet. Právní úprava v ČR vychází z práva Evropské unie, a proto práce reflektuje klíčové pojmy ve světle pokynů k výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Na analýzu právní úpravy navazuje kapitola, která si klade za cíl vymezit rozdíl mezi doporučením influencera a komerčním sdělením, když uvádí konkrétní indicie. Ve třetí části se práce vypořádává s rozhodovací praxí krajských živnostenských úřadů, které jsou oprávněny k veřejnoprávnímu postihu reklamy na sociálních sítích. Zvýšený důraz je pak kladen na tři rozhodnutí konkrétního úřadů,...
Hromadné žaloby
Stiborová, Kateřina ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Střeleček, Tomáš (oponent)
Hromadné žaloby Abstrakt Diplomová práce se zabývá úpravou hromadného řízení na území České republiky, kdy se nejdříve zaměřuje na současné podoby hromadného řízení a následně přechází k návrhu zákona o hromadném občanském řízení soudním. Cílem práce je přispět do odborné debaty o utvářející se podobě hromadného řízení převážně praktickým náhledem na nastavení konkrétních parametrů zákona, poukázat na některé nedostatky současného návrhu zákona a nabídnout vlastní řešení. Z metodologického hlediska byly při tvorbě užity zejména analytický, normativní, komparativní a syntetický přístup. V úvodu práce se však projevuje i přístup deskriptivní. Analýza byla užita především při zkoumání současného návrhu zákona o hromadném občanském řízení soudním a polské právní úpravy. Normativní přístup se nejvíce projevuje v kritickém komentáři k současnému návrhu. Komparativní zkoumání práce nabízí při porovnání navrhované české a současné polské právní úpravy. Syntézou zaznamenaných poznatků je pak nejvíce ovlivněna část věnující se úvahám o budoucí vhodné podobě hromadných žalob. Z obsahového hlediska práce nejprve nabízí teoretický exkurz, v němž se vypořádává s terminologií a obecnými otázkami hromadného řízení. Následně přechází ke zkoumání současných nástrojů, v nichž lze spatřovat prvky kolektivního řízení. Těžiště...
Nekalé praktiky v multilevel marketingu
Tomková, Karolína
Tomková, K. Nekalé praktiky multilevel marketingu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá problematikou systému multilevel marketingu a podvody, ke kterým zde může docházet. Cílem této práce je na základě dílčích cílů formulovat doporučení, jak těmto nekalým praktikám při užití MLM systému předejít. Práce se skládá ze dvou částí, a to lite-rární rešerše a analytické části. Literární rešerše vysvětluje pojem multilevel marketing, jeho strukturu a firmy, které využívají MLM systém v České republice. Zároveň jsou zde zmíněny právní předpisy, jež MLM systém z právního hlediska ovlivňují. Analytická část se věnuje analýze zkušeností a případů názorových sku-pin za pomocí klasifikačních stromů. V diskusi jsou následně získaná data vyhod-nocena a navrhnuta doporučení, jak nekalým praktikám přecházet a jakým způ-sobem se s nimi vyrovnávat. Také jsou zde vyhodnoceny ekonomické důsledky při použití nekalých praktik v MLM systému.
Ekoznačení
Čičaková, Maryna
Čičaková, M. Ekoznačení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce pojednává o právních možnostech podnikatele prezentovat své produkty nebo služby jako šetrné k životnímu prostředí. Cílem práce je analyzovat postupy konkrétního podnikatelského subjektu a posoudit, zda a jakými způsoby by se tento subjekt mohl prezentovat jako subjekt dbalý ochrany environmentálních zájmů. V teoretické části práce jsou analyzované relevantní legislativní předpisy, které se vztahují k ekologickému zemědělství a ochraně spotřebitelé. V analytické části práce jsou analyzované postupy konkrétního podnikatelského subjektu, dále je provedena SWOT analýza a nákladová analýza. V závěru analytické části jsou uvedena doporučení vhodnou korektní formu prezentace.
Dohledová činnost České národní banky
Skácelík, David ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou. V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo zkoumáno několik otázek: - zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob, - jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba - její klient má nebo může mít orgán dohledu, - jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná. V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. V další části práce je...
Kolektivní žaloby ve vybraných právních systémech z pohledu ochrany spotřebitele
Nováčková, Daniela ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Kolektivní žaloby ve vybraných právních systémech z pohledu ochrany spotřebitele Práce je věnována tématu kolektivních žalob v nové právní úpravě na úrovni EU (obsažené ve Směrnici 2020/1828 o zástupných žalobách1 ) a ve vnitrostátních právních úpravách ve vybraných členských státech EU - těmi jsou Česká republika, Polsko a Portugalsko. Cílem práce je prověřit a zhodnotit, která právní úprava kolektivních žalob na náhradu škody je ve vybraných členských státech EU pro spotřebitele nejpříznivější a poskytuje tak spotřebitelům největší míru právní ochrany. Přičemž v případě České republiky je předmětem zkoumání právní úprava obsažená v Návrhu zákona o hromadném řízení,2 který doposud nebyl přijat v platnost. Současně práce zkoumá, zda Směrnice o zástupných žalobách vůbec poskytuje členským státům EU právní rámec umožňující nastavení vnitrostátní právní úpravy kolektivních žalob právě co nejvstřícněji vůči spotřebitelům. Struktura práce je členěna do 9 kapitol. Po Úvodu následuje kapitola 2, jež na začátek přibližuje některé základní pojmy, jako např. kolektivní žaloba, systém opt-in a opt-out atp., v oblasti kolektivních žalob, se kterými je dále pracováno v následujících kapitolách. Kapitola 3 přibližuje metodologii výzkumu právní úpravy kolektivních žalob na úrovni EU, jakož i ve vybraných...
Hromadné řízení v české právní úpravě
Vodička, Jakub ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Hromadné řízení v české právní úpravě Abstrakt Diplomová práce pojednává o hromadném řízení v české právní úpravě. Cílem diplomové práce je přispět k odborné debatě o vznikající právní úpravě hromadného řízení v českém civilním procesu. Z toho důvodu diplomová práce analyzuje téma hromadného řízení, českou odbornou veřejnosti dosud zpracované především teoreticky. Diplomová práce se soustředí na publikovaný návrh zákona o hromadném řízení a do roku 2021 projednávaný Poslaneckou sněmovnou. Kromě kritické analýzy legislativního textu diplomová práce porovnává s dalšími relevantními předpisy či zahraničními přístupy. Srovnání provádí diplomová práce dvojí, jednak s novou evropskou směrnicí o zástupných žalobách a jednak s rakouským právním přístupem k hromadné žalobě. Z metodologického hlediska diplomová práce užívá především metodu analytickou, srovnávací a syntetickou. V rámci analýzy platných právních úprav je užit pozitivistický přístup a při analýze navrhované právní úpravy přístup normativní. Diplomová práce v úvodu zkoumá institut hromadné žaloby z teoretického hlediska. Následně je analyzována současná česká právní úprava hromadné žaloby v občanském soudním řádu a souvisejících ustanovení. Těžiště diplomové práce spočívá v podrobné analýze posledně zveřejněného návrhu zákona o hromadném řízení a...
Zákaz diskriminace spotřebitele
DANIEL, Adam
Tato bakalářská práce se zabývá zákazem diskriminace spotřebitele, jež je součástí právní ochrany spotřebitele. Popisuje postavení a práva spotřebitele vyplývající z českého právního řádu a také z nařízeních a směrnic Evropské unie. Zaměřuje se na konkrétní formy porušování zákazu diskriminace spotřebitele, jako je například zeměpisné blokování a jiné znevýhodňující praktiky vedoucí k nerovnému a diskriminačnímu jednání prodejce vůči spotřebiteli na základě země jeho původu, pohlaví a věku. Práce se dále zaměřuje na zjištění a interpretaci souvisejících judikátů Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a na jejich dopady pro spotřebitele a podnikatele. Výstupem této práce je průzkum zkušeností spotřebitele týkající se zmíněného zákazu diskriminace, znalostí jeho spotřebitelských práv a způsobů dostupné obrany pomocí dotazníkového šetření. Výstupem práce je také spotřebitelův názor na přijatá opatření související s právě probíhající pandemií nemoci COVID-19 jako na možnou diskriminaci spotřebitele.
Smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé pro podnikání a ochrana spotřebitele
JANČUROVÁ, Aneta
Ochrana spotřebitele je zajímavým tématem už jen z toho důvodu, že se do role spotřebitele dostane úplně každý z nás. Vlastně se jím stáváme prakticky denně. Proto by mělo být v zájmu každého z nás se o právech spotřebitele dozvědět více, tak abychom zapříčinili, že se zrovna my staneme obětí nekalých praktik ze strany obchodníka. Právě určitá neznalost spotřebitele se stala základem pro domněnku, že je spotřebitel slabší stranou pří uzavírání smluv. Je proto povinností státu mu poskytnout dostatečnou právní ochranu. Účelem této práce bylo poskytnout čtenáři přehled o různých možnostech ochrany spotřebitel pří uzavírání smluv mimo prostory obvyklé pro podnikání tak, aby získal přehled hlavně o svých právech a právních předpisech. Cílem práce bylo zjistit zkušenosti a názory spotřebitelů v souvislosti se smlouvami uzavřenými mimo prostory obvyklé pro podnikání a činnosti příslušného dozorového orgánu v této oblasti a uvedení návrhu na zlepšení. Pro seznámení s problematikou ohledně ochrany spotřebitele a smluv uzavřených mimo prostory obvyklé pro podnikání byla na začátku připravena teoretická základna pro dané téma. Následně byla v praktické části shromážděna data z uskutečněného dotazníkového šetření spolu s rozhovorem s agentem Zbyňkem Prouskem. Na závěr byly zhodnoceny hypotézy a byly uvedeny konkrétní návrhy na zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 262 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.