Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh tematické turistické trasy v mikroregionu Kahan
Lánská, Petra
Bakalářská práce se zabývá návrhem tematické turistické trasy. Cílem práce je navrhnout trasu naučné stezky v mikroregionu Kahan tematicky zaměřenou na román Pohádka máje, navrhnout doprovodné podklady a cenový odhad realizace naučné stezky. Trasa naučné stezky a její cílová skupina byla navrhnuta společně s mikroregionem Kahan. Byly stanoveny předpoklady cestovního ruchu v mikroregionu Kahan, dále pak byly zmapovány současné naučné stezky na území mikroregionu Kahan a provedena SWOT analýza návrhu naučné stezky. Výsledkem práce je navržená trasa naučné stezky „Putování za Vilémem a Helenkou“ společně s návrhy informačního letáku a pracovního listu. V závěru jsou nastíněny možnosti předělání naučné stezky do budoucna a je uveden cenový odhad realizace návrhu naučné stezky.
Osud říčanských Židů
Strejčková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Titul a jméno autora: Lucie Strejčková, DiS. Instituce: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy (český jazyk a základy společenských věd) Název práce: Osudy říčanských židů Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Počet stran: 92 + přílohy Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: Židé, Říčany, antisemitismus, holocaust, šoa, konečné řešení židovské otázky, koncentrační tábory Tato práce si klade za cíl ukázat na jednotlivé osudy židů, zejména během období 2. světové války, kteří pocházeli u města Říčany. Představuje osudy obětí holocaustu v širším kontextu, zabývá se základními otázkami, které nelze v souvislosti s daným tématem opominout - "konečné řešení židovské otázky", diskriminační opatření vůči židům a důsledky, které to přineslo do běžného denního života. Nahlíží mimo jiné také na problematiku transportů, koncentračních táborů v kontextu města Říčany.
Změna struktury půdního pokryvu vyvolaná záborem půdy. Na příkladu sídel střední velikosti v širším zázemí Prahy.
Duchoslavová, Eva ; Šefrna, Luděk (vedoucí práce) ; Zádorová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá kvalitou půdy, která je zabírána pro výstavbu. Velice často dochází k zastavění nejkvalitnějších půd dané oblasti. Pro tuto práci bylo vymezeno 5 modelových území: Roudnicko, Říčansko, Slánsko, Vlašimsko a Kolínsko. V práci je popsána kvalita půdy, která je ve sledovaném území zastavěna. Rozsah zástavby je vymezen na základě územních plánů, proto je možné určit kvalitu půd určených pro budoucí zástavbu. Práce se dále zabývá legislativní ochranou půdy. Klíčová slova: BPEJ, územní plán, zábor půdy, Roudnicko, Říčansko, Slánsko, Vlašimsko a Kolínsko
Osud říčanských Židů
Strejčková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Titul a jméno autora: Lucie Strejčková, DiS. Instituce: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy (český jazyk a základy společenských věd) Název práce: Osudy říčanských židů Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Počet stran: 92 + přílohy Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: Židé, Říčany, antisemitismus, holocaust, šoa, konečné řešení židovské otázky, koncentrační tábory Tato práce si klade za cíl ukázat na jednotlivé osudy židů, zejména během období 2. světové války, kteří pocházeli u města Říčany. Představuje osudy obětí holocaustu v širším kontextu, zabývá se základními otázkami, které nelze v souvislosti s daným tématem opominout - "konečné řešení židovské otázky", diskriminační opatření vůči židům a důsledky, které to přineslo do běžného denního života. Nahlíží mimo jiné také na problematiku transportů, koncentračních táborů v kontextu města Říčany.
Změna struktury půdního pokryvu vyvolaná záborem půdy. Na příkladu sídel střední velikosti v širším zázemí Prahy.
Duchoslavová, Eva ; Šefrna, Luděk (vedoucí práce) ; Zádorová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá kvalitou půdy, která je zabírána pro výstavbu. Velice často dochází k zastavění nejkvalitnějších půd dané oblasti. Pro tuto práci bylo vymezeno 5 modelových území: Roudnicko, Říčansko, Slánsko, Vlašimsko a Kolínsko. V práci je popsána kvalita půdy, která je ve sledovaném území zastavěna. Rozsah zástavby je vymezen na základě územních plánů, proto je možné určit kvalitu půd určených pro budoucí zástavbu. Práce se dále zabývá legislativní ochranou půdy. Klíčová slova: BPEJ, územní plán, zábor půdy, Roudnicko, Říčansko, Slánsko, Vlašimsko a Kolínsko
Analýza residenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy případová studie města Říčany
Kopečná, Martina ; Špačková, Petra (vedoucí práce) ; Ouředníček, Martin (oponent)
Hlavním cílem práce je studium residenční stability obyvatel v Říčanech v zázemí hlavního města Prahy. Residenční stabilita byla zkoumána v šesti lokalitách města lišících se podle oblasti nové výstavby a typu bydlení. Sledování rozdílů mezi zkoumanými lokalitami města může napomoci stabilnějšímu rozvoji podobných obcí v zázemí Prahy. Residenční stabilita obyvatel je podmíněna řadou faktorů, které ji ovlivňují a je nutné všechny tyto aspekty zahrnout do analýzy. Významným faktorem je residenční spokojenost obyvatel ve souvislosti s kvalitou jejich bydlení. Pro stěžejní analýzu byly použity převážně kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření a řízené rozhovory s residenty zkoumaných lokalit. Výsledky ukázaly, že město Říčany patří spíše k residenčně nestabilním obcím v zázemí Prahy. Nestabilita residentů je významně ovlivněna celkovou nespokojeností obyvatel s jejich bydlením, ale svou roli hraje i věk a fáze životního cyklu respondentů. Terénní šetření nepotvrdilo významné rozdíly mezi zkoumanými lokalitami, spíše mezi sledovanými typy bydlení.
Informační systém Městského úřadu Říčany
Vácha, Štěpán ; Klas, Jan (vedoucí práce) ; Kotek, Dušan (oponent)
Tato práce se zabývá zákonnými náležitostmi informačních systémů obcí. Zaměřuje se na splnění těchto náležitostí v případě informačního systému Městského úřadu Říčany, na jeho technické a aplikační zajištění.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.