National Repository of Grey Literature 87 records found  beginprevious78 - 87  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Souhrnná zpráva
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Projekt se zabývá posouzením různých systémů třídění odpadu z hlediska jejich efektivity, tedy výtěžnosti a ekonomické náročnosti. Kromě rešerše a přezkoumání stávajících systémů ve vybraných městech a obcích je řešena otázka, zda některé typy odpadů třídit podrobněji, resp. zcela nově, nebo naopak snížit počet typů sběrných nádob a separovat odpad centrálně. Posouzeny budou všechny varianty s důrazem na výši podílu celkově využitého odpadu (jako základní a limitující hledisko) a náklady na vytřídění jedné tuny daného odpadu (při splnění kritéria míry využití), při zdůraznění snižování dalších zdravotních a environmentálních rizik. Zpráva stručně shrnuje výsledky za jednotlivé etapy řešení: 1. Studie systémů nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR. 2. Studie teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. 3. Datový systém se specifikací kategorií únosnosti fungování systému a kategorií BAT. 5. Vyhodnocení a analýza BAT. Popis a oponentura BAT. 6. Metodika hodnocení projektů. 7. SW pro internet.
Novela Metodického pokynu odboru odpadů MŽP - nakládání se stavebními a demoličními odpady
Veverková, Milena
Metodika je přepracována v souladu s novou právní úpravou, jsou doplněny postupy odběru vzorků vybraných druhů stavebních odpadů pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro účely využití stavebního odpadů k terénním úpravám nebo pro uložení na skládku. Byl sjednocen odběr vzorků z liniových staveb a stavebních demolic a bylo připraveno jednotné hodnocení těchto vzorků.
Odpadní proud. Stavební a demoliční odpad
ECO management, Brno ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Škopán, Miroslav
Studie na základě hodnocení stavu produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem navrhuje opatření k takovému nakládání s těmito odpady, které by bylo nejen ekologické, ale i ekonomické. Vysoký podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů ukazuje, že je nezbytné snižovat produkci, zvýšit procento recyklace a využívat ve stavebnictví recyklovatelné odpady jiného původu.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Metodika hodnocení projektů
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Metodika přináší podrobný postup při posuzování projektů, které řeší nakládání s odpady v obcích. Jsou charakterizovány jednotlivé druhy odpadů a právní rámec, ve kterém jsou projekty hodnoceny. Je popsán vlastní postup při hodnocení projektů, jejich klasifikace, kritéria efektivnosti environmentální i ekonomické. Jsou uvedena opatření ekonomického, sociálního a environmentálního charakteru a jejich dopad na provozování systému sběru a třídění komunálního odpadu. Jsou popsány vstupy a procesy, které jsou spojeny v systému nakládání s komunálním odpadem.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Souhrnná zpráva roku 2010
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Zpráva stručně shrnuje výsledky za rok 2010 pro jednotlivé etapy řešení: 1. Studie systémů nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR. 2. Studie teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. 3. Datový systém se specifikací kategorií únosnosti fungování systému a kategorií BAT. 5. Vyhodnocení a analýza BAT. Popis a oponentura BAT. 6. Metodika hodnocení projektů. 7. SW pro internet.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Celkové shrnutí výsledků projektu
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Shrnutí jednotlivých fází projektu a hodnocení dosažených výsledků. Závěr doporučuje, aby vytvářené systémy nakládání s komunálním odpadem v obcích respektovaly tři hlavní zásady moderního odpadového hospodářství - snižování produkce odpadů, oddělené shromažďování a sběr využitelných odpadů a jejich předávání k materiálovému využití a snižování množství směsného odpadu předávaného na skládky.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Celkové shrnutí výsledků projektu
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Shrnutí jednotlivých fází projektu a hodnocení dosažených výsledků. Závěr doporučuje, aby vytvářené systémy nakládání s komunálním odpadem v obcích respektovaly tři hlavní zásady moderního odpadového hospodářství - snižování produkce odpadů, oddělené shromažďování a sběr využitelných odpadů a jejich předávání k materiálovému využití a snižování množství směsného odpadu předávaného na skládky.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.
Smysluplnost "povinné" recyklace odpadů
Ondruška, Jakub ; Heřmanský, Pavel (advisor) ; Bolcha, Peter (referee)
Bakalářská práce se zabývá povinným tříděním komunálních odpadů, která je nařízena směrnicí Evropské komise. V práci je diskutována otázka, zda má tato regulace smysl nebo se jedná o neopodstatněný státní zásah. Analýza dále pokračuje zkoumáním ekonomických motivací zúčastněných subjektů a jejich důsledky. Součástí práce je také hospodářsko-politické doporučení pro zlepšení současného stavu odstraňování odpadu.

National Repository of Grey Literature : 87 records found   beginprevious78 - 87  jump to record: