National Repository of Grey Literature 1,265 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.17 seconds. 

Hodnocení investičního projektu
Smola, Radko ; Sieber, Patrik (advisor) ; Strouhal, Jiří (referee)
Diplomová práce je na téma hodnocení investičního projektu. V první části je podrobně rozebrána metoda DCF, v části druhé je tato metodika demonstrována na praktickém případě.

Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.

Cultivation of fodder sorrel for biogas production
Usťak, Sergej
The aim of the methodology is to provide farmers, agricultural consultants, operators of biogas plants and all other interested persons basic information about growing and processing for biogas of a promising non-traditional energy crop - fodder sorrel (Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los.). Until now a comprehensive methodology for cultivation of this crop for biogas production hasn’t been processed. The methodology provides basic botanical characteristics of the crop, specifies soil and ecological requirements in habitat, describes the agricultural technologies of seeding, cultivation, fertilization, plant protection, harvesting and ensiling this crop for biogas production and provides their economic evaluation.
Fulltext: Download fulltextPDF


Evaluation Principles: Effective evaluation and financing system for research, development and innovation
Münich, Daniel
The objective of Ipn project “Effective evaluation and financing system for research, development and innovation“) is to replace from 2015 the existing Methodology of evaluating the results achieved by research institutions with a more effective system of institutional evaluation based on the international quality standards. The new evaluation in the form of informed peer-review will reflect the Ipn Audit recommendations as well as Long Term Evaluation Principles adopted by RVVI (Research, Development and Innovations Council). The new system will combine quantitative and qualitative evaluation of outputs and contributions of the creative activity of research institutions with clear and future oriented indicators in order to facilitate evaluation of their development dynamics, evaluate their outputs from the point of view of their quality, relevance, impact and effectiveness while respecting the departmental and institutional differences. It should enable periodic evaluation of the performance of Czech Research, Development and Innovation system as a whole and of its individual components in comparison with the global standards. The evaluation results should facilitate strategic management on the level of public administration as well as on the level of individual institutions and their departments. The evaluation process should be resistant to nepotism and should be supported by high quality international expert evaluators and bibliometrical criteria.
Slides: idr-465_1 - Download fulltextPDF
Video: idr-465_2 - Download fulltextMP4

Effective System of Evaluation and Financing of Research, Development and Innovations Project: hopes and expectations
Hronová, Stanislava
Since 2004 the methodology of evaluating research and development results (later: methodology of evaluating results achieved by research institutions) applied in the Czech Republic has gone through many revisions which however have not changed the principles of what was devised as a not very suitable system. The deformations resulting from such evaluation became fully apparent when the results were directly linked to the distribution of funds provided for the long term development of a given organisation. In 2011 the Council for Research, Development and Innovation decided on the basis of discussions within expert community about the fate of evaluation methodology, negative effects it had on research institutions, partial outputs (at that time) of the RDI System International Audit in the Czech Republic to adopt the Long Term Principles of Evaluating the Research Institutions Results. These principles are the backbone of IPn Methodology Project that should provide the scientific community as well as the public administration with an instrument of evaluating research institutions and with the system of research and development in the Czech Republic respecting international standards and departmental differences, based on quantitative and qualitative criteria
Slides: idr-464_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-464_1 - Download fulltextMP4

Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Manuál metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je v současnosti nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému. Hodnocení může být obecně použitelné nebo místně specifické a je často součástí velice komplexních studií. Komplexnost problematiky EcoRA se ale netýká jen širokého spektra problémů, ale i kvantitativního rozsahu - v podstatě každá technologická činnost, výrobní proces či výraznější stavitelská aktivita představují potenciální riziko pro existující ekosystémy. Do procesu hodnocení ekologických rizik tedy musí vstupovat i lidé, pro které tato činnost nepředstavuje hlavní odbornost nebo pracovní náplň. Potřeba standardizované metodiky je pak vynucena i rozsahem řešených problémů a nutností předat jednotný, byť obecnější návod na jejich řešení. Bez ohledu na složitost konkrétní situace je metodika EcoRA založena na jednotném metodickém schématu, jehož dodržení je nepodkročitelným standardem všech typů hodnocení.Comparison of various types of nozzles for high-speed water jet generation
Sitek, Libor ; Foldyna, Josef ; Nováková, Daria
In the paper, three different types of nozzles for high-speed water jet generation are compared. The original methodology is used for comparison that is based on combination of three independent groups of measurement.