National Repository of Grey Literature 211 records found  beginprevious202 - 211  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Posouzení úspěšnosti strategických rozhodnutí rodinné firmy EDITE spol. s r. o.
Bernatová, Soňa ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Hejtmánek, Pavel (referee)
Práce ukazuje životní cyklus podniku, jeho založení a růst, kdy se majitelům podařilo z malého podniku s třemi zaměstnanci vybudovat středně velký podnik, dnes již zhruba se 120 pracovníky. Zachycuje problémy, které muselo vedení řešit, rozhodnutí, která přijalo a vývoj hlavních ekonomických veličin jako jsou výnosy, náklady a tržby. Práce dále zachycuje swot analýzu tohoto podniku, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, z nichž následně vyplývají strategické plány podniku do budoucna.
Budoucí perspektiva společnosti Škoda Auto, a.s.
Eršilová, Jana ; Svobodová, Ivana (advisor)
Práce poskytuje pohled na budoucí perspektivu společnosti Škoda Auto, a.s. Obsahuje tři tématické okruhy, a to finanční analýzu, odvětvovou analýzu automobilového průmyslu a budoucí perspektivu společnosti Škoda Auto, a.s. Ve finanční analýze jsou zhodnoceny poměrové ukazatele, bilanční pravidla, Du Pontův rozklad, ekonomická přidaná hodnota, souhrnné indexy hodnocení finančního zdraví (Altmanův model, Index důvěryhodnosti IN 2005) a ratingový model Kralickův Quick-test. Odvětvová analýza je zaměřena na produkci automobilů jak v Evropě, tak ve světě. Pozornost je zde věnována prognóze výroby automobilů do roku 2013 podle jednotlivých regionů a podle největších světových značek. Dále je v práci analyzována produkce automobilů v České republice s ohledem na odbyt automobilů podle jednotlivých obchodních tříd a největší konkurenty společnosti Škoda Auto v těchto třídách a produkce automobilů ve střední Evropě, zejména v České republice, Polsku a na Slovensku. Budoucí perspektiva společnosti Škoda Auto, a.s., jako závěrečná kapitola, shrnuje zjištěné závěry a zároveň hodnotí nejnovější výsledky, vlivy, tendence a očekávání automobilového průmyslu s ohledem do budoucna.
Podnikatelský plán pro Outdoor Training
Vališ, Petr ; Svobodová, Ivana (advisor)
Práce hodnotí procesy vlastních podnikatelských aktivit v oblasti Outdoor Training. Úvodní čast obecně seznamuje čtenáře s podnikatelským prostředím v ČR a poté se zaměřuje na obor zážitkové pedagogiky. Druhá čast konkretizuje specifický interní podnikatelský plán a hodnotí jeho části a charakterizuje přístupy.
Podnikatelské plány na výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny a na developerský projekt a jejich porovnání
Železná, Jarmila ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Spálenka, Daniel (referee)
Cílem dipl. práce je vyhotovení dvou podnikateských plánů, jejich porovnání a vyhodnocení z hlediska výhodnosti a výběr jednoho z nich pro realizaci.
Srovnání podnikatelského prostředí malých a středních firem v České republice a v Itálii
Pokorná, Darina ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Krátký, Stanislav (referee)
Práce srovnává podnikatelské prostředí malých a středních firem v České republice a v Itálii. Hodnotí příležitosti i ohrožení podnikatelů v těchto zemích. Zaměřuje se na definice malých a středních podniků, právní formy podnikání, podnikatelský plán, formy financování. Dále se tato práce zaměřuje na informace o těchto dvou zemích, zahájení podnikatelské činnosti, programy podpory a daňový systém. V neposlední řadě zjištěné informace aplikuje na podniky v obou zemích.
Analýza posatvení GTS international na trhu
Nechaeva, Elena ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Svobodová, Hana (referee)
Práce je zaměřena na provedení analýzy postavení společnosti GTS international na trhu. Cílem bakalářské práce je zhodnotit současnou strategie společnosti, odhalit příležitosti a ohrožení v okolí podniku a najít silné a slabé stránky podniku.
Srovnání tržního prostředí malých a středních podniků v České republice a na Slovensku
Marksová, Martina ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Missberger, Antonín (referee)
Diplomová práce seznamuje s obecnými charakteristikami MSP. Dále informuje o situaci na českém a slovenském trhu. Cílem je zhodnotit shodné a odlišné stránky těchto dvou trhů. Získané poznatky jsou aplikovány na konkrétní firmu jak v Čechách, tak na Slovensku.
Zhodnocení finanční situace stavební firmy Squalo, a.s.
Červenáková, Alžběta ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Scholleová, Hana (referee)
V práci je popsán vývoj hospodaření firmy od jejího založení v roce 2000 až do roku 2006. Na základě výsledků řady metod a postupů finanční analýzy je zhodnocena současná finanční situace a celkový stav podniku a předpokládaný budoucí vývoj hospodaření firmy.
Finanční analýza společnosti Škoda Auto, a. s.
Moucha, František ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Mikovcová, Hana (referee)
Cílem práce je posouzení finančního a celkového zdraví společnosti Škoda Auto, a. s. První část práce se zabývá metodologickou oblastí, druhá část aplikací nastíněných problémů a základní charakteristikou podniku včetně srovnání s oborem. K analýze jsou použity nástroje jako vertikální a horizontální analýza účetních výkazů, analýza poměrových ukazatelů, bilanční pravidla, analýza pracovního kapitálu a cash flow, bonitní a bankrotní modely, pyramidové rozklady a analýza finanční páky. Na závěr je řešena problematika ukazatele EVA a je shrnuto celkové zdraví společnosti.
Finanční analýza společnosti Pivovary Staropramen a.s.
Nykodym, Jan ; Novák, Tomáš (advisor) ; Svobodová, Ivana (referee)
Práce je rozdělena do dvou hlavních celků: teoretická část a aplikační část. V první části se zabývám popisem finanční analýzy jako celku. V druhé části aplikuji popsané postupy a metody na společnosti Pivovary Staropramen a.s. Cílem mé práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti v letech 2002-2005 z pohledu externího uživatele.

National Repository of Grey Literature : 211 records found   beginprevious202 - 211  jump to record:
See also: similar author names
10 SVOBODOVÁ, Ilona
6 SVOBODOVÁ, Iva
34 SVOBODOVÁ, Ivana
17 SVOBODOVÁ, Iveta
10 Svobodová, Ilona
2 Svobodová, Ingrid
5 Svobodová, Irena
6 Svobodová, Iva
17 Svobodová, Iveta
1 Svobodová, Ivona
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.