National Repository of Grey Literature 37 records found  beginprevious28 - 37  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Correspondence analysis application in MS Excel program
Ganajová, Michaela ; Řezanková, Hana (advisor) ; Pecáková, Iva (referee)
The aim of the diploma thesis was to create independently an application, automating a correspondence analysis calculation using MS Excel and taking advantage of VBA programming language. The application was then used to analyse Slovak banking sector. The created application is based on macro sets which can be split up to two parts. The first part produces a contingency table and converts it into a format usable in the second part. Then there is executed the Correspondence Analysis calculation itself. Supplement Matrix is being used, that allows to discharge functions from matrix and linear algebra. The application allows to process any matrix dimension. Dialog window offers four normalization types, shortened and also full output and it is possible to display row or column variable categories, eventually both. The analysis subject was to find out which of the products are typical for considered banks and for which clients, divided into age categories, is attractive particular bank and/or product. A starting point is a product usage data matrix at a particular bank. There was made a conclusion, that it is possible to divide banks into more traditional or modern type institutions and also that each bank has a typical product.
Statistics in educational test development
Otřísal, Václav ; Pecáková, Iva (advisor) ; Sixta, Jaroslav (referee)
The paper deals with a justifiability of the application of statistics in the process of test development. It also aims to show possibilities of its application on the final test version. The first part of the thesis brings up the fundamentals of test development theory. The second part aims to describe general impact of statistics application on the test qualities. It further focuses on item analysis as one of the tool to evaluate test items qualities. Among others it includes information about reliability and validity analysis so as about the test equating methods. The analytical part contains analysis conducted on the OSP test. The analytical part also deals with predicted test validity and with the quality level of data gained from pre-testing.
On-line survey method
Dvornáková, Táňa ; Pecáková, Iva (advisor) ; Průša, Milan (referee)
Thesis deals with modern ways of surveys using advancing information technology and internet which makes surveys using web applications more effective. After a short review of public opinion history the summary of principal czech and forign survey organizations engaged in determination of survey rules are presented. Thesis follows with description of classic and modern data collecting methods. Main attention is devoted to on-line survey method. The description of method, possibilities of realization, positives and negatives and use of on-line questionnaire survey are presented. Final part of thesis si focused on on-line survey applying. The quality of this method is considered by sociological survey.
Nonparametric tests in SPSS
Kantorová, Petra ; Pecáková, Iva (advisor) ; Blatná, Dagmar (referee)
This bachelor thesis deals with description of nonparametric tests, which we can find in so called statistical packet SPSS. The first part of the thesis covers examples of this specific kind of tests (nonparametric tests), selected according to different features, its characteristics and individual steps of testing this kind of hypotheses. In the second part the reader can find me-thods of how we can use this kind of tests in SPSS. The third and last part of the bachelor thesis offers practical application and comparison of outcomes of nonparametric test.
Využití vícerozměrných statistických metod při hodnocení bonity podniků
Burešová, Kateřina ; Pecáková, Iva (advisor) ; Kadeřábek, Petr (referee)
Hlavním cílem mé práce je pomocí diskriminační analýzy z dat scoringového produktu ratingové agentury Moody´s zkonstruovat klasifikační model, který na základě klíčových finančních ukazatelů umožní širokému spektru uživatelů okamžité, finančně a technicky nenáročné zhodnocení bonity podnikatelského subjektu daného odvětví. Práce je rozdělena do celkem tří částí. V první jsou teoreticky shrnuty stávající přístupy k vyhodnocení bonity s cílem poukázat na praktické výhody zhodnocení prostřednictvím odvozovaného modelu. Druhá část je věnována statistickým klasifikačním metodám, zejména pak diskriminační analýze, jež je využita v případové studii. Třetí část je praktická. Zde jsou prostřednictvím diskriminační analýzy odvozeny klasifikační modely pro okruhy proměnných (finančních ukazatelů) identifikovaných v rámci komponentní, shlukové a faktorové analýzy jakožto stěžejní pro monitoring bonity. Závěrem je pak provedeno vyhodnocení a srovnání modelů. Rovněž jsou zde nastíněny postupy, jež by mohly vést k praktickému využití tohoto přístupu pro monitoring bonity.
Vliv způsobu měření na volbu metody statistické analýzy
Tahotná, Tatiana ; Pecáková, Iva (advisor) ; Löster, Tomáš (referee)
Tato bakalářská práce nabízí přehled měřících postupů a jejím cílem je popsání závislosti volby metody statistické analýzy na způsobu měření. Nejprve popisujeme způsoby měření různých veličin a jejich vliv na charakter proměnné. Následně posuzujeme vliv charakteru proměnné na výběr metody statistické analýzy.
Grafické metody analýzy hromadných dat
Nosková, Barbora ; Pecáková, Iva (advisor) ; Löster, Tomáš (referee)
Cílem mé práce je poukázat na různé možnosti grafické analýzy hromadných dat. Pro lepší představení grafických analýz jsem do své práce zařadila nejen popisy grafů, ale také jejich ukázky, které jsem vytvořila v různých statistických programech. První, teoretická část, je věnována základním principům konstrukce grafů a terminologii. Další část práce je věnována grafům, které jsou výsledkem třídění spojitých a nespojitých veličin. Následující kapitola obsahuje grafy pro identifikací odlehlých pozorování a dále se zabývám grafy, které nám umožňují porovnat naměřené hodnoty s nějakým známým statistickým rozdělením. Na závěr práce jsem uvedla některé grafy, které se mi nepodařilo zařadit do žádné z předchozích skupin, přesto najdou v grafických analýzách hromadných dat své použití.
The graphical data analysis in various statistical computing systems
Maroušek, Vít ; Pecáková, Iva (advisor) ; Černý, Jindřich (referee)
Goal of my thesis is to show and compare various ways of graphical data analysis in statistical computing systems. This area is still developing, new techniques are being discovered and the already known are being developed. This work is split into three parts, one theoretical, one comparing and one general with new ideas. The first part is theoretical and is dedicated to classification of statistical variables. For statistical computing systems I offer a simplified classification because of the way they treat some types of variables. Second part of my work compares graphical outputs of three most used statistical computing systems SAS, SPSS and STATISTICA. This comparison is based on some of the most commonly used graphical methods. The outputs are tables with detailed description and examples of graphs from each system are attached. The last part is focused on the general graphical data exploration and follows the simplified classification of variables. In this part I use common graphical techniques and introduce some new or fewer used techniques. Many of them haven't been described in any Czech literature yet. Almost all the graphs presented in this work were created by me in various statistical computing systems. Two were copied from literature because of serious problems with the process of their creation.
Současné trendy v letecké dopravě se zaměřením na evropský prostor
Pecáková, Iva ; Vošta, Milan (advisor) ; Kašpar, Václav (referee)
Odvětví civilní letecké dopravy se v současné době dynamicky rozvíjí a stále významněji konkuruje tradičnějším formám dopravy. Práce se zaměřuje na analýzu současného fungování odvětví a na identifikaci aktuálních vývojových trendů. Východiskem pro analýzu je porozumění specifikům zasazení letecké dopravy do kontextu celého dopravního sektoru a pochopení jeho osobitého historického vývoje. Pro analýzu je zvolena perspektiva evropského regionu ? jednoho ze světových center letecké dopravy, které dnes nadto vytváří intenzivní tlak na další rozvoj odvětví. Analýza ukazuje, jaké konkrétní trendy se dnes v odvětví letecké dopravy projevují a jakým způsobem budou odvětví formovat v blízké budoucnosti.
Analýza modelov diskrétnej voľby a ich aplikácia
Fíglová, Zuzana ; Hušek, Roman (advisor) ; Pecáková, Iva (referee) ; Husár, Jaroslav (referee)
Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá analýzou modelov diskrétnej voľby a ich aplikáciou na reálne dáta veľkého rozsahu.

National Repository of Grey Literature : 37 records found   beginprevious28 - 37  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.