National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The contribution of Ladislav Fikar for the Czech Culture
Petříková, Jana ; Křivánek, Vladimír (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
Diplomová práce celkově seznamuje s životem a dílem Ladislava Fikara. Hlavním cílem je proniknutí do Fikarova básnického díla, jež v sobě zahrnuje jednotlivé verše vydávané časopisecky, prvotinu Samotin a verše Kámen na hrob uspořádané z pozůstalosti. Práce podává jejich základní interpretaci, přičemž se zaměřuje na popis Fikarovy poetiky, zvláště pak na jeho ustálené motivy. Celou Fikarovu tvorbu zasazuje do kontextu české literatury a přesahuje i světové literatuře. S odkrytím autorské poetiky poukazuje na charakterické znaky Fikarova překladu, které odhaluje na základě komparace překladů veršů Rainera Maria Rilkeho a sovětského spisovatele Stěpana Ščipačova s jejich originálními texty. U druhého zmíněného překladu se zároveň zabývá jeho literárním a společenským významem pro českou poezii. Ve dvou životopisných kapitolách se práce zaměřuje na zachycení období působení Fikara ve funkci redaktora a ředitele v nakladatelství Československý spisovatel. Jeho osobní přínos postihuje i v oblasti kinematografie, kde působil jako hlavní dramaturg tvůrčí skupiny Šmída-Fikar.
Holan's Legacy. Genre and Forming Principles of Holan's Late Lyric Poetry
Hejk, Jan ; Křivánek, Vladimír (advisor) ; Justl, Vladimír (referee)
Diplomová práce se zabývá posledními čtyřmi lyrickými sbírkami Vladimíra Holana, psanými v rozmezí let 1961-1977 (jedná se o sbírky Na sotnách, Asklépiovi kohouta, Předposlední a Sbohem?), tedy pátou a závěrečnou etapou tvorby a života autora, jak ji vyčleňuje Vladimír Justl ve své studii "Pět dějství dramatu života a díla Vladimíra Holana" (JUSTL 2000). Jejím cílem je podrobné postižení charakteru těchto děl, hlavní těžiště práce však spočívá v analýze tvarných a žánrových principů, na kterých jsou sbírky založeny, práce se proto snaží rozkrýt všechny dílčí aspekty těchto autorských postupů. Stěžejním úkolem diplomové práce je velmi různorodé a co do počtu i rozsáhlé texty jistým způsobem utřídit a pokusit se o jejich kategorizaci, zdůraznit jejich základní charakteristiky a smysl a odpovědět na otázky, proč autor volil právě takové principy a jak koncipoval svůj básnický svět, tedy zastřešující reflexe získaných poznatků. Vzhledem k rozsáhlosti Holanova básnického materiálu z těchto let a vzhledem k prostoru, kterého se v rámci diplomové práce dostává, se bádání omezilo pouze na výše zmíněné čtyři sbírky lyriky, i když by bylo zajisté nesmírně zajímavé sledovat genezi jednotlivých motivů, témat, postupů apod. v rámci celého díla autora.
The Interpretation of Oldřich Mikulášek's Late Work (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Pirner, Jan ; Křivánek, Vladimír (advisor)
Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí složitého a dosud málo probádaného kontextu české literatury přelomu 60 a 70. let a výběrově i kontextu Mikuláškova celoživotního díla jsou hledány a hodnoceny společné konstanty interpretovaných sbírek, jejich klíčové motivy, témata a celkový smysl, prostor je věnován básníkovým specifikům - mýtickému světu, zaumnému jazyku, mistrovství point a kombinační schopnosti. Práce na ukázkách dokumentuje zažité atributy Mikuláškovy poezie, dramatičnost, pulsování a tvorbu sémantických oblouků, zvláštní zřetel se klade na klíčové téma existence. Komparací je přiblížena Mikuláškova vazba na jeho básnické vzory, K. H. Máchu, R. M. Rilkeho, F. Halase a V. Holana.
Concrete poetry in the literary communication in the foreign language teaching
Divišová, Lucie ; Mocná, Dagmar (advisor) ; Křivánek, Vladimír (referee) ; Hník, Ondřej (referee)
Disertační práce Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka Mgr. Lucie Divišová ABSTRACT We have formulated the research problem in the doctoral thesis called Concrete poetry in the literary communication in the foreign language teaching as a problem of reception of concrete poetry which is a distinctive and atypical poetry genre as well as its potential integration into the teaching of French as a foreign language to specific groups of university students. In the end we change the subject from the substantive theory which says something just about the reception of concrete poetry in students in question in particular conditions (in four specific groups of university students) to formal theory (which says something about the phenomenon itself; how and why the concrete poetry deepens relationship to the foreign language as well as to its linguistic and literary aspect, and about the contribution of the integration of the poetic, or the more precisely literary text into the foreign language teaching in general). The aim of our action research is to contribute to the extension of the expert knowledge which in our case consists in combining literary-scientific knowledge with the topic of concrete poetry and a didactic and theoretic knowledge and subsequently in transformation of this...
The Interpretation of Oldřich Mikulášek's Late Work (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Pirner, Jan ; Křivánek, Vladimír (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí složitého a dosud málo probádaného kontextu české literatury přelomu 60 a 70. let a výběrově i kontextu Mikuláškova celoživotního díla jsou hledány a hodnoceny společné konstanty interpretovaných sbírek, jejich klíčové motivy, témata a celkový smysl, prostor je věnován básníkovým specifikům - mýtickému světu, zaumnému jazyku, mistrovství point a kombinační schopnosti. Práce na ukázkách dokumentuje zažité atributy Mikuláškovy poezie, dramatičnost, pulsování a tvorbu sémantických oblouků, zvláštní zřetel se klade na klíčové téma existence. Komparací je přiblížena Mikuláškova vazba na jeho básnické vzory, K. H. Máchu, R. M. Rilkeho, F. Halase a V. Holana.
Holan's Legacy. Genre and Forming Principles of Holan's Late Lyric Poetry
Hejk, Jan ; Justl, Vladimír (referee) ; Křivánek, Vladimír (advisor)
Diplomová práce se zabývá posledními čtyřmi lyrickými sbírkami Vladimíra Holana, psanými v rozmezí let 1961-1977 (jedná se o sbírky Na sotnách, Asklépiovi kohouta, Předposlední a Sbohem?), tedy pátou a závěrečnou etapou tvorby a života autora, jak ji vyčleňuje Vladimír Justl ve své studii "Pět dějství dramatu života a díla Vladimíra Holana" (JUSTL 2000). Jejím cílem je podrobné postižení charakteru těchto děl, hlavní těžiště práce však spočívá v analýze tvarných a žánrových principů, na kterých jsou sbírky založeny, práce se proto snaží rozkrýt všechny dílčí aspekty těchto autorských postupů. Stěžejním úkolem diplomové práce je velmi různorodé a co do počtu i rozsáhlé texty jistým způsobem utřídit a pokusit se o jejich kategorizaci, zdůraznit jejich základní charakteristiky a smysl a odpovědět na otázky, proč autor volil právě takové principy a jak koncipoval svůj básnický svět, tedy zastřešující reflexe získaných poznatků. Vzhledem k rozsáhlosti Holanova básnického materiálu z těchto let a vzhledem k prostoru, kterého se v rámci diplomové práce dostává, se bádání omezilo pouze na výše zmíněné čtyři sbírky lyriky, i když by bylo zajisté nesmírně zajímavé sledovat genezi jednotlivých motivů, témat, postupů apod. v rámci celého díla autora.
The contribution of Ladislav Fikar for the Czech Culture
Petříková, Jana ; Křivánek, Vladimír (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
Diplomová práce celkově seznamuje s životem a dílem Ladislava Fikara. Hlavním cílem je proniknutí do Fikarova básnického díla, jež v sobě zahrnuje jednotlivé verše vydávané časopisecky, prvotinu Samotin a verše Kámen na hrob uspořádané z pozůstalosti. Práce podává jejich základní interpretaci, přičemž se zaměřuje na popis Fikarovy poetiky, zvláště pak na jeho ustálené motivy. Celou Fikarovu tvorbu zasazuje do kontextu české literatury a přesahuje i světové literatuře. S odkrytím autorské poetiky poukazuje na charakterické znaky Fikarova překladu, které odhaluje na základě komparace překladů veršů Rainera Maria Rilkeho a sovětského spisovatele Stěpana Ščipačova s jejich originálními texty. U druhého zmíněného překladu se zároveň zabývá jeho literárním a společenským významem pro českou poezii. Ve dvou životopisných kapitolách se práce zaměřuje na zachycení období působení Fikara ve funkci redaktora a ředitele v nakladatelství Československý spisovatel. Jeho osobní přínos postihuje i v oblasti kinematografie, kde působil jako hlavní dramaturg tvůrčí skupiny Šmída-Fikar.
The Phenomenon of Female Songwriting
Trchová, Martina ; Křivánek, Vladimír (advisor) ; Rut, Přemysl (referee)
Práce se snaží přiblížit tvorbu žen-písničkářek a její specifika. Vychází ze tří hloubkových sond do písňové produkce Dagmar Andrtové, Zuzany Navarové a Sester Steinových. Cílem je odhalit či popřít společné rysy jejich tvorby, ale především proniknout k nej vlastnější podstatě jejich písní. Jednotlivé studie mapují témata, motivy a jazykovou vrstvu jejich písňových textů, ale neopomíjí ani hudební a interpretační stránku, která je nedílnou součástí písňového umění. Úvodní kapitola je členěna do šesti podkapitol. První podkapitla se pokouší definovat útvar písně a začlenit písňový text do kontextu literatury. Druhá podkapitola jej vymezuje vůči příbuzným útvarům, jakými jsou báseň a zhudebněná báseň, následující čtyři podkapitoly se pak věnují fenoménu písničkáře, kořenům českého písničkářství a mapování tvorby žen-písničkářek. Další tři kapitoly jsou věnovány analýzám tvorby vybraných písničkářek. Závěr diplomové práce se snaží nalézt odpověď na základní otázku: Je možné nějak vymezit oblast ženského písničkářství? Odpověď vychází z jednotlivých provedených analýz, ale i obecnější genderové problematiky.
The Interpretation of Oldřich Mikulášek's Late Work (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Pirner, Jan ; Křivánek, Vladimír (advisor)
Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí složitého a dosud málo probádaného kontextu české literatury přelomu 60 a 70. let a výběrově i kontextu Mikuláškova celoživotního díla jsou hledány a hodnoceny společné konstanty interpretovaných sbírek, jejich klíčové motivy, témata a celkový smysl, prostor je věnován básníkovým specifikům - mýtickému světu, zaumnému jazyku, mistrovství point a kombinační schopnosti. Práce na ukázkách dokumentuje zažité atributy Mikuláškovy poezie, dramatičnost, pulsování a tvorbu sémantických oblouků, zvláštní zřetel se klade na klíčové téma existence. Komparací je přiblížena Mikuláškova vazba na jeho básnické vzory, K. H. Máchu, R. M. Rilkeho, F. Halase a V. Holana.
The Influence of the Poetry of Vladimir Holan on the Poets of the 1960?s
Rudovský, Martin ; Křivánek, Vladimír (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
Práce na příkladu děl českých básníků: P. Cincibucha, I. Diviše, J. Hanzlíka, V. Janovice, R. Matyse, J. Peterky, V. Provazníkové, K. Sýse, J. Šotoly a P. Šrůta, vznikajících v 60. letech 20. století, rozkrývá první vlnu vlivu Holanovy poezie, která překotně vycházela ve stejné době. Tento vliv, dobovou kritikou a literárními historiky jen povrchně zmiňovaný, pomocí detailní analýzy konkretizuje a hodnotí, přičemž vedle vydaných básnických sbírek se opírá také o korespondenci, dobové recenze, sekundární literaturu a především o rozhovory s uvedenými básníky. Práce pak směřuje k následujícímu resumé: Ačkoliv se ukazuje, že Holanův vliv je třeba odkrývat v jeho konkrétních realizacích, některé Holanovy prostředky a motivy inspirují všeobecně, jako například: střet konkrét a abstrakt v genitivních metaforách, gnómy, verslibrismus vycházející z prozaické promluvy, propracovaná syntax a motiv zdi.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.