Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8,284 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.28 vteřin. 

Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2014
Červenka, Jan ; Kubatová, M.
V květnu se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo v pravidelném výzkumném šetření životnímu prostředí. V rámci tohoto tématu se populace České republiky ptalo na postoje k problematičnosti vybraných globálních environmentálních fenoménů. Jako nejpalčivější problém bylo uvedeno hromadění odpadů (92% - „velmi“ a „dosti“ závažný problém), znečišťování pitné vody (91%) a nedostatek pitné vody (86%).

Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2014
Čadová, Naděžda
V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo tématu životního prostředí. Otázky zahrnovaly jak hodnocení činnosti některých institucí v souvislosti s ochranou životního prostředí, tak ekologické dopady chování lidí, organizací a státu.

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2012
Červenka, Jan
V rámci říjnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v říjnu 2012
Kunštát, Daniel
V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2012 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva. Neméně pravidelně je do našich výzkumů začleněna také otázka mapující spokojenost se současnou politickou situací v České republice. Kontinuální zjišťování důvěry občanů k ústavním institucím a spokojenosti s aktuální politickou situací umožňuje sledovat vývoj postojů veřejnosti v dlouhodobém časovém horizontu.

Názor veřejnosti na roli církví ve společnosti a na navrácení církevního majetku - září 2012
Ďurďovič, Martin
Do svého zářijového šetření CVVM zařadilo otázku zjišťující názor na roli církví ve společnosti a širší blok otázek týkajících se tématu navrácení církevního majetku. Předkládaná obsáhlejší tisková zpráva na jednu stranu přináší obecnou informaci o tom, nakolik se občané zajímají o problematiku navrácení církevního majetku a do jaké míry souhlasí se současným návrhem na majetkové vyrovnání s církvemi. Na druhou stranu podrobněji analyzuje, jaký by podle názoru veřejnosti měl být rozsah tohoto vyrovnání, a detailně sleduje, jaká stanoviska občané zaujímají k jednotlivým důležitým aspektům, jež debata o církevních restitucích doposud přinesla. Výzkum zjistil, že Češi církve považují za potřebné hlavně pro poskytování duchovní opory lidem a pro vykonávání charitativní činnosti. Se současným návrhem na majetkové vyrovnání s církvemi ale souhlasí jen asi šestina veřejnosti.

Občané o možnostech dosažení vzdělání a školném – září 2012
Červenka, Jan
V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům několik otázek týkajících se problematiky vzdělání a školství. Výzkum kromě jiného zjišťoval, jak občané vnímají otevřenost vzdělávacího systému z hlediska možnosti získat vzdělání odpovídající individuálním schopnostem každého jedince, jaké faktory jsou či nejsou podle nich důležité pro možnost získat odpovídající vzdělání a jak se dívají na otázku zavedení školného na veřejných vysokých školách.

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2012
Červenka, Jan
V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Důvěra ústavním institucím v září 2012
Kunštát, Daniel
V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2012 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva.

Podniková kultura firem a znalostní ekonomika.
HAVLÍČEK, Karel
Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu podnikové kultury vybrané firmy ve znalostní ekonomice. Pro výzkum podnikové kultury vybraného podniku bylo použito informací, z dotazníku, z neřízených rozhovorů a z pozorování, které byly získány od managementu firmy a také i od jejich zaměstnanců.

Vliv cestovního ruchu na podnikatelské aktivity a rozvoj města Český Krumlov
ŠMELC, Petr
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu cestovního ruchu na podnikatelské aktivity a rozvoj města Český Krumlov. Na základě analýzy řady statistických údajů byl vymezen vývoj návštěvnosti, ekonomický přínos cestovního ruchu pro město, podnikatelské subjekty a občany. Pro zhodnocení vlivu cestovního ruchu na podnikatelské spektrum, občany města a okolní prostředí bylo provedeno dotazníkové šetření a terénní výzkum. Na základě zjištěných poznatků byly vymezeny nejvýznamnější problémy města související s rozvojem cestovního ruchu a byly uvedeny možné způsoby řešení.