Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí z pohledu dítěte, rodiče a učitele
KOMRSKOVÁ, Monika
Diplomová práce se zabývá zprostředkováním náhledu na vývoj adaptace během zahájení školní docházky u žáků 1. třídy pohledem dětí, rodičů a paní učitelky. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna na dvě kapitoly. První kapitola se věnuje současnému pojetí 1. stupně základního vzdělávání a popisuje důležité kurikulární dokumenty, které tvoří Bílá kniha a Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání. Druhá kapitola se zabývá dítětem zahajující školní docházku a tuto zlomovou událost provázaně nastiňuje v podkapitolách popisujících školní zralost a školní připravenost, školu jako neosobní instituci, spolužáky a kamarády, hodnocení a školní úspěšnost, vyučujícího a jeho působení, motivaci žáka, adaptaci na zahájení školní docházky, změnu denního režimu a rodinu jako neoddělitelnou emoční oporu dítěte. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jehož se zúčastnilo sedm dětí, které právě zahájily povinnou školní docházku, jejich rodiče a paní učitelka. Použity jsou metody hloubkového rozhovoru a kvalitativního dotazníku.
Žák 1. třídy a jeho adaptace v sociální oblasti z pohledu rodičů a učitelů 1. tříd ZŠ
Součková, Jaroslava ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace žáků 1. třídy ZŠ na školní prostředí v sociální oblasti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na proces adaptace žáka na školní prostředí, objasňuje pojem socializace, analyzuje školní zralost, připravenost a podmínky školního vzdělávání. Praktická část je založena na kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření. Metoda dotazníku, rozhovoru a pozorování poskytuje zjištěná data k problematice adaptace žáka 1. třídy ZŠ v sociální oblasti a analyzuje přístup a postoj rodičů a učitelů 1. tříd základní školy k adaptaci žáků na školní prostředí v sociální oblasti Cílem diplomové práce je analyzování názoru na uvedenou problematiku ze strany rodičů a učitelů 1. tříd základní školy.
Připravenost dětí na vstup do školy v regionu Český Brod
Stejskalová, Tereza ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti dětí na vstup do školy v regionu Český Brod. V současnosti přetrvává vysoký počet dětí s odkladem povinné školní docházky, což se vláda rozhodla řešit zavedením povinného předškolního ročníku. Se zavedením rámcových vzdělávacích programů si školy začaly tvořit vlastní školní vzdělávací programy. Základy, s nimiž vstupují děti do základní školy, se více rozrůznily. Cílem práce je stanovení oblastí, ve kterých mělo během zápisů do prvních tříd v regionu Český Brod nejvíce dětí problémy. Připravenost dětí na vstup do školy je zkoumána také z pohledu rodičů a pedagogů a pohledy jsou konfrontovány. Výzkum kombinuje tři metody - pozorování, dotazník a případovou studii. Pro šetření během zápisu byla zvolena metoda pozorování. Na základě teorie byly stanoveny pozorované oblasti, posuzované podle zvolených kritérií. Pohled rodičů a pedagogů byl zkoumán dotazníkovým šetřením. Oblasti, ve kterých mělo nejvíce dětí během zápisů do prvních tříd potíže, byly grafomotorika a vývoj řeči. Tento názor sdílí i rodiče a učitelé. Ti navíc zmiňují nedostatečnou délku udržení pozornosti dětí. Práce se tímto zamýšlí, v čem by mohly být výstupy předškolního a základního vzdělávání více provázané. KLÍČOVÁ SLOVA  školní připravenost  školní zralost  předškolní výchova...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.