Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  začátekpředchozí23 - 32další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zoning v USA: Kapitola 2 - Zoning na přelomu 20 - 21. století
Moučka, Jan
Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně konvenční zoning a jeho některé novinky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 1 - Územní řád USA
Moučka, Jan
Kapitola 1 uvádí celou Knihu "Zoning v USA", založenou na informacích z internetu. Kapitola 1 je pokusem o souhrn všech poznatků o zoningu, jako metodě správy území USA. Kniha byla dokončována v průběhu tzv. hypotékové krize v USA, která později přešla do celkové globální krize a globální recese. Již první fáze - hypotéková krize - hluboce zasáhla do bydlení, tím i hospodaření s bytovým fondem samozřejmě i do správy území. Celkový obraz řádu v území USA se tím pravděpodobně změní. Co se nezmění, je závažnost tématu správy území, a zájem obyvatel ISA i institucí na všech úrovních, tak jako tomu bylo dosud. Zainteresovaným čtenářům - odborníkům autor proto doporučuje se po seznámení s Kapitolami 2, 3 a 4 ke Kapitol 1 vrátit a případně diskutovat některé její závěry.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Liniové stavby ve vybraných státech EU: Studie č. 5.300
Pulda, Jan ; Syllová, Jindřiška
Práce se zabývá procesem přípravy a povolování významných liniových staveb. Autoři dochází k závěru, že všechny uvedené státy upravují, ve srovnání s běžným stavebním řízením, zvláštním způsobem přípravu a povolování velkých liniových staveb. V žádném z analyzovaných států však neexistuje komplexní úprava určená společně pro všechny druhy liniových staveb.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh implementace návrhů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů - analýza dokumentů
EKOTAXA, s.r.o., Brno ; Birgusová, Eva ; Mana, Vladimír
Návrh implementace principů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů ČR s důrazem na koncepční propojení s procesem pozemkových úprav. Rešerše. Vytipování nejdůležitějších dokumentů k danému tématu.Studie je dělena na části dle jednotlivých oborů: Lesnictví, Voda a vodní hospodářství, Územní plánování, Pozemkové úpravy, zemědělství, Ochrana přírody a krajiny, Doprava, Regionální rozvoj, Energetika. Každá část má analyzované dokumenty rozdělené dle legislativní a nelegislativní povahy. V tabulkovém přehledu jsou pro jednotlivé analyzované dokumenty uvedeny informace o tom, jaký dopad může mít konkrétní dokumentace na navrhovanou Metodiku krajinného plánu, případně jaké dopady lze očekávat nebo jsou dokonce nutné v případě přijetí uvedené metodiky.
Zakládání prvků regionálních ÚSES
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie FLE, Kostelec nad Černými lesy ; Zdražil, Vladimír ; Nováková, Eliška
Postup podpory urychlení výsadby vymezených regionálních prvků územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) na zemědělském půdním fondu. Ekonomické náklady na výsadbu. Problematika komplexních pozemkových úprav.
Analýza problematiky průmětu preventivního hodnocení krajinného rázu do nástrojů územního plánování
Atelier V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Výstupy týkající se krajinného rázu, získané standardizovaným metodickým postupem preventivního hodnocení, jsou srovnatelné v různých územích a týkají se stejných vlastností krajiny. Jiným postupem je možno dojít ke zcela jinému pojetí charakteru krajiny, než jaké definuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Taková situace skutečně nastává tam, kde v rámci zpracování územně analytických podkladů krajů a zásad územního rozvoje není k dispozici hodnocení krajinného rázu na území kraje. Může tak vzniknout rozpor mezi materiály týkajícími se kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Metodický postup preventivního hodnocení krajinného rázu území je nutno formulovat tak, aby na jedné straně důsledně vycházel z dikce § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a na druhé straně aby výstupy odpovídaly pojmům zákona č. 183/2006 Sb.
Současné proměny územního plánu Hradce Králové
Skipalová, Lucie ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Šulcová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje současnému procesu tvorby územního plánu Hradce Králové. Práce vychází z územně plánovacích dokumentů, dostupných zdrojů a literatury. Teoretická část popisuje vývoj urbanismu města a současný stav územního plánování v Hradci Králové; zkoumá využití moderních trendů územního plánování v Zadání územního plánu Hradce Králové. Praktická část se zaměřuje na vybraná problematická témata řešeného území a nastiňuje možný vývoj města.
Management kulturních hodnot v prostorovém plánování na příkladu správního území obce Teplá
Růžková, Jana ; Šulcová, Irena (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá managementem kulturních hodnot v prostorovém plánování v prostředí České republiky. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části je věnována pozornost problematice kulturních hodnot v území a pojetí prostorového plánování v ČR, které je zde chápáno jako spolupráce oborů územního plánování a regionální politiky. Praktická část se snaží aplikovat poznatky z teoretické části na příkladu správního území Teplá, která se nachází v Karlovarském kraji.
Problematika územního plánování v České republice
Sadilová, Markéta ; Weingärtnerová, Markéta (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání problematiky územního plánování v České republice. Úvodní část práce pojednává o charakteristice modelu územního plánování aplikovaného v České republice. Součástí práce je také analýza nejdůležitějších nástrojů ÚP, institucionální struktury a legislativního zajištění. V následující kapitole jsou identifikovány nejvýznamnější změny v legislativě oproti právní úpravě předcházející platnému znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon. Na základě popisné a analytické metody je cílem bakalářské práce identifikace nejzávažnějších problémů, se kterými se české územní plánování v současnosti potýká nebo potýkat může.
Prostorové plánování v Německu - komparace s ČR
Pincová, Stanislava ; Damborský, Milan (vedoucí práce) ; Benková, Ľubomíra (oponent)
Diplomová práce s názvem Prostorové plánování v Německu - komparace s ČR se zaměřuje na charakterizování systému prostorového plánování v této evropské zemi. Práce ve svém úvodu obsahuje vymezení základní problematiky a pojmů v oblasti prostorového plánování. Pro lepší pochopení německého systému prostorového plánování zde bude provedena socioekonomická analýza Německa, na kterou naváže již samotná charakteristika prostorového plánování. Následně na příslušných úrovních prostorového plánování bude uveden konkrétní případ realizace tohoto plánování na území Německa na praktické úrovni. Poslední část představuje komparace německého systému prostorového plánování s pojetím plánování v České republice poukazující na základní rozdíly a společné rysy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   začátekpředchozí23 - 32další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.