Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
MS charakterizace komplexů rhenia
Vlk, Mikuláš ; Štícha, Martin (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Komplexy rhenia s organickými ligandy jsou díky svým radiochemickým vlastnostem perspektivní pro nukleární medicínu. Nachází široké využití v radiodiagnostice a paliativní léčbě. Pro použití v klinické praxi je však nutná jejich podrobná charakterizace a dostupnost vhodných analytických metod pro ověření jejich čistoty. V této práci byly připraveny a pomocí HRMS charakterizovány vybrané komplexy rhenia s 1,2-dihydroxybenzenem, 4-methyl-1,2-dihydroxybenzenem a 2,3- dihydroxynaftalenem. U připravených komplexů byly studovány fragmentační mechanizmy k jejichž pochopení výrazně přispěly experimenty uskutečněné v kolizní cele.
Theoretical study of spin-orbit coupling on spectra and photophysics of rhenium complexes
Heydová, Radka ; Záliš, Stanislav (vedoucí práce) ; Slavíček, Petr (oponent) ; Srnec, Martin (oponent)
Název práce: Teoretická studie vlivu spin-orbitální interakce na spektra a fotofyziku rheniových komplexů Autor: RNDr. Radka Heydová Katedra: Fyzikální a makromolekulární chemie Školitel: Ing. Stanislav Záliš, CSc., ÚFCH JH AV ČR, v.v.i. E-mail školitele: stanislav.zalis@jh.inst-cas.cz Abstrakt: Předkládaná práce poukazuje na důležitost relativistických efektů, obzvláště spin- orbitální interakce (SOI), jež hrají zásadní roli v chemii komplexů přechodných kovů. Zahrnutí SOI je tak nezbytné pro jejich správný teoretický popis. Za účelem prokázání významu SOI byly pro komplexy [ReX(CO)3(2,2'-bipyridin)] (X = Cl, Br, I) a [Re(imidazol)(CO)3(1,10-fenantrolin)]+ napočítány energie a oscilátorové síly vertikálních přechodů v bez-spinovém (spin-free, SF) a spin-orbitálním (SO) konceptuálním rámci. Byly použity dva různé výpočetní přístupy: SO-MS-CASPT2, kde byla SOI přidána a posteriori pomocí konfiguračního stavového modelu (SO-RASSI), a přibližná poruchová metoda SO- TD-DFT. Relativistické efekty byly zohledněny prostřednictvím dvoukomponentní Douglas- Kroll-Hessovy transformace a regulární aproximace nultého řádu (ZORA) v prvním, resp. druhém případě. SF (tj. obsahující pouze skalární relativistické efekty) a SO výsledky z obou metod byly porovnány navzájem a s dostupnými experimenty. Charakter přenosových...
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních a klinicky významných látek.
Štícha, Martin ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
- 7 - ABSTRAKT (CZ) Předložená práce je komentovaným souborem devíti publikací dokumentujících možnosti využití hmotnostní spektrometrie v oblasti strukturní charakterizace vybraných organometalických komplexů, analýz léčiv a jejich metabolitů a monitorování významných biomarkerů metabolických poruch a onemocnění V průběhu práce na tématice disertační práce byly úspěšně realizovány následné dílčí projekty:  Návrh a realizace postupu mikropreparace vybraných rheniových komplexů s aromatickými ligandy za použití tetrabutylammonium tetrachlorooxorhenátu jako výchozí látky; příprava oxorhenium(V) komplexů s 1,2-dihydroxybenzenem, 1,2,3- trihydroxybenzenem a 2,3-dihydroxynaftalenem jako ligandy a jejich strukturní charakterizace s pomocí ESI/MS, APPI-MS a LDI-MS; ESI/MS a UV/Vis studie kinetického chování komplexů vznikajících při reakci tetrabutylamonium tetrachlorooxorhenátu s pyrogallolem a katecholem jako ligandy. Zvláštní pozornost byla věnována studiu následných chemických transformací primárně vzniklých Re(V) komplexů; strukturní charakterizace vybraných komplexů ferrocenu s mědí zlatem a stříbrem technikami ESI/MS.  V rámci spolupráce na grantovém projektu zaměřeném na metabolismus cholesterolu byla navržena metodologie strukturní charakterizace rozkladných produktů katalytického rozkladu hemu a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.