Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie zásobovací logistiky ve společnosti RYOR a. s.
Gajdová, Lucie ; Miškovský, Pavel (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá českou kosmetickou firmou RYOR a. s. V teoretické části je popisována logistika zásobování a procesy spojené s ní. V praktické části je analyzován zásobovací proces společnosti. Cílem diplomové práce je návrh na efektivnější řešení zásobovacího procesu a sjednocení informačního systému. Tento vlastní návrh bude firmě představen a v případě zájmu, může společnost návrh využít.
Návrh zlepšení distribuční logistiky ve společnosti Ryor, a. s.
Gajdová, Lucie ; Miškovský, Pavel (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá českou kosmetickou firmou Ryor, a. s. V teoretické části je popisována logistika a procesy spojené s ní. V praktické části je analyzován expediční sklad. Cílem bakalářské práce je návrh na zlepšení a zefektivnění činnosti skladu. Tento vlastní návrh bude firmě představen a v případě zájmu, může společnost návrh využít.
Plánování inicializačních procesů stavebního projektu
Majnuš, Ondřej ; Kratochvíl, Bernard (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá stavem projektového řízení ve vybrané stavební společnosti. Je zaměřena na inicializační procesy stavebního projektu, na jejich analýzu a zlepšení. Obsahuje návrh na zavedení softwaru pro podporu projektového řízení ve společnosti.
Návrh a modelování procesů v podniku
Čejka, Petr ; Kopfová,, Alena (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. Specifikuje jednotlivé oblasti, ve kterých je možné zavádět procesní řízení, a srovnává praktičnost tohoto zavádění ve srovnání s teoretickými poznatky. V poslední části jsou popsány procesy a vytvořeny modely k některým z těchto procesů v podniku, zabývajícím se maloobchodním prodejem na dálku.
Návrh konceptu doprovodné služby z projektového hlediska
Prykhodko, Taisiia ; Mráček, Pavel (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na doprovodné služby na divizi Integrated Packaging and Solutions (eHouse) společnosti ABB s.r.o. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část obsahuje teoretické poznatky z problematiky marketingu, doprovodných služeb a projektového managementu. Následující část se zabývá analýzou současného stavu marketingového mixu a definicí klíčových požadavků a podmínek, na základě kterých v poslední částí je představen návrh nové doprovodné služby, která by pomohla zvýšit konkurenceschopnost produktů od ABB.
Procesní řízení ve vybraném podniku
ŠEBÍSTKOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá vývojem procesního managementu a optimalizací procesů v útvaru vybrané společnosti. V práci jsou popsány výhody a nevýhody procesního řízení, monitorování a reportování procesů, definování pojmu reengineering apod. Cílem práce je charakterizovat a zhodnotit vybrané procesy v podniku a následně navrhnout možná zlepšení. Tento cíl byl na-plněn optimalizací vybrané procesní mapy v energetické společnosti za pomoci stanovení nákladů a úspor. Manuální činnosti v dílčím procesu byly zautomatizovány prostřednictvím nového IT systému, k němuž je přidružena centrální databáze, díky které je možné vytvářet automatické PBI nástroje. Automatizace přispěla k eliminaci manuálních aktivit, čímž útvar ušetřil mnoho nákladů. Díky úsporám bylo doporučeno proces automatizovat dle navržených postupů.
Procesní management ve vybrané zemědělské společnosti
HUBIČKOVÁ, Marie
Bakalářská práce se zabývá podnikovými procesy managementu v zemědělské společnosti. Vlivem vnějších a vnitřních hrozeb, konkurenčního boje a moderních technologií je společnost nucena zhodnotit úroveň procesního řízení. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a metody. Praktická část hodnotí úroveň procesů ve společnosti se zaměřením na podproces Řízení lidských zdrojů. Dále se stanoví prioritní procesy, sestavení mapy procesů, analýza výkonnosti a efektivnosti těchto procesů. Procesním tokem se vymezí řízení, zapojení automatizace, moderních technologií, eliminace plýtvání a neproduktivní činnosti. Nakonec návrh vedoucím pracovníkům nebo vlastníkům procesu případné změny pro efektivní řízení podniku.
Procesy řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku
LUKAŠÍK, Marek
Bakalářská práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů v ČSOB Pojišťovně. Cílem práce je analyzovat charakteristické procesy řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti. Použitím metod procesního řízení stanovit kritéria jejich výkonnosti a na jejich základě navrhnout případné změny vedoucí ke zvýšení výkonnosti procesů a s tím související konkurenceschopnosti organizace. Práce je založena na přímém rozhovoru s manažerem obchodní skupiny a obchodními zástupci. Analyzuje, jak společnost využívá své vlastní možnosti při náboru nových zaměstnanců. Práce ukazuje, že společnost v této oblasti používá velmi dobré metody, avšak navrhuje lepší řešení pro zlepšení procesu a zvýšení počtu získaných životopisů.
Řízení procesů a KPI
HOLÝ, Jan
Diplomová práce se zabývá Řízením procesů a KPI ve vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje informace o řízení procesů a klíčových ukazatelích výkonnosti, které byly získány studiem odborné literatury. Veškeré postupy a analýzy jsou v této části prezentovány. Řízení procesů ve společnosti je důležité nejen pro samotnou společnost, ale i pro konečného zákazníka, díky jemuž získává přidanou hodnotu. Praktická část práce popisuje vybranou společnost HOKAR SPEDITION s.r.o. Jde o společnost zabývající se přepravou zboží v rámci vnitrostátní a mezinárodní nákladní silniční dopravy. Cílem práce je popis procesů v daném podniku jako celku, zhodnocení jejich úrovně a případný návrh jejich změn. Dále bude v práci posouzena provázanost nastavení procesů s ukazateli KPI a návrh jejich změn.
Specifika řízení zásob u prodejen obuvi
Bauerová, Marie
Diplomová práce se zabývá specifikami řízení zásob u prodejen obuvi. V první části je analyzován trh s obuví v České republice. Dále je provedena charakteristika vybrané společnosti. Pro analýzu stávajících procesů týkajících se řízení zásob je proveden polostrukturovaný rozhovor s vedoucím pracovníkem. Na základě těchto informací jsou identifikována kritická místa v těchto procesech a určena specifika pro řízení zásob obuvi. V závěru práce jsou zdůrazněny klíčové faktory pro úspěšné řízení zásob obuvi jako doporučení pro ostatní firmy z odvětví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.