Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzduchotechnika obchodního centra
Šenkyřík, Adam ; Blasinski, Petr (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky ve stávajícím obchodním centru. V teoretické části je popsáno větrání, návrh vzduchotechniky obecně a možné koncepce vzduchotechniky v obchodních centrech. Výpočtová část obsahuje návrh vzduchotechnických jednotek a související výpočty. Poslední část tvoří projektová dokumentace.
Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy
Verfl, Jan ; Fišer, Jan (oponent) ; Janotková, Eva (vedoucí práce)
Klimatizace se v současné době stala nedílnou součástí kvalitního bydlení v rodinných a obytných domech. Klimatizace nám zaručuje optimální mikroklima a stav tepelné pohody. První kapitola se zabývá právě hodnocením mikroklimatu a tepelného stavu prostředí, ale taky přenosu tepla mezi lidským tělem a okolím. Druhá kapitola popisuje klimatizační zařízení a jeho hlavní součásti, rozdělení klimatizačních systémů a jejich zhodnocení.
Aktivní bezpečnost motorových vozidel
Křepelka, Jan ; Blaťák, Ondřej (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této práce je zpracovat přehled současných prvků v oblasti aktivní bezpečnosti automobilů, jednotlivých vývojů a dosažených výsledků v této oblasti. Jsou zde stručně popsány konstrukční řešení prvků aktivní bezpečnosti a dále také inovativní způsoby řešení těchto systémů a jejich konečného uplatnění v praxi.
Mikroklima bazénových hal
Halla, Ondřej ; Rubina, Aleš (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu bazénových hal. Popisuje úskalí a zásady návrhu vzduchotechnického systému v prostorách se zvýšenou produkcí vlhkosti. Detailněji se zaměřuje na metody stanovení odparu z vodní hladiny, způsob odvodu vlhkosti a s tím spojený návrh vzduchotechnické jednotky. Tyto poznatky byly aplikovány na konkrétní budově, pro níž byly navrženy dvě varianty řešení vzduchotechnického zařízení. Experimentální část měla za cíl vyhodnocení jedné kritické části bazénové haly, tedy průplavu z interiéru do exteriéru. Na základě provedeného místního šetření a dlouhodobého měření v bazénové hale bylo navrženo několik možných řešení.
Vzduchotechnika univerzitního pavilonu
Kaštánek, Martin ; Horák, Petr (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro univerzitní pavilon. Řešenou částí objektu jsou přednáškové místnosti a fakultní foyer s přilehlým zázemím zaměstnanců Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.
Komfortní klimatizační systémy a jejich použití
Trávníček, Tomáš ; Košner, Jan (oponent) ; Janotková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů určujících stav vnitřního prostředí budov, kde člověk pobývá. Dále je uvedeno rešeršní rozdělení, porovnání a použití jednotlivých komfortních klimatizačních systémů. Některé klimatizace umožňují využití zpětného získávání tepla. V práci jsou uvedeny možnosti využití tepelných čerpadel.
Větrání nízkoenergetických rodinných domů
Kubisz, Pavel ; Fišer, Jan (oponent) ; Charvát, Pavel (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na rozdělení a vysvětlení současných trendů větrání nízkoenergetických domů. Jelikož má větrání nemalý podíl na celkové tepelné ztrátě, je zde uveden také praktický příklad výpočtu, jak závisí celková tepelná ztráta na tepelné ztrátě větráním a prostupem konstrukcí. V závěru je ukázáno v jakých případech je vhodné, či nevhodné, použít větrání se zpětným získáváním tepla.
Tepelný komfort cestujících na zastávkách hromadné dopravy
Junga, Petr ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení tepelného komfortu cestujících na zastávkách hromadné dopravy, a to v prostorách přístřešků městské hromadné dopravy (MHD), které jsou nedílnou součástí městského mobiliáře. Toto téma nabývá na důležitosti zejména s ohledem na klimatickou změnu a související, zvyšující se četností extrémních povětrnostních jevů. Součástí práce je teoretická část, zabývající se přístřešky MHD z různých teoretických hledisek. Praktická část práce se zabývá experimentálním měřením vybraných fyzikálních veličin v interiéru a exteriéru jedenácti přístřešků MHD na území města Brna, a to v šesti měsících roku 2020 (chladného i teplého období). Skutečnosti zjištěné experimentálním měřením pro jednotlivé přístřešky jsou vzájemně porovnány a vyhodnoceny, se závěrečným výběrem optimálního modelu technického řešení přístřešku.
Mikroklima a vzduchotechnika prostoru depozitáře
Jůza, Štěpán ; Blasinski, Petr (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem klimatizace pro prostor daného depozitáře. Zařízení je navrženo tak, aby zajišťovalo vhodné mikroklima pro skladování místní smíšené sbírky. Hlavním úkolem zařízení je zajistit stálou teplotu a relativní vlhkost v prostoru depozitáře. Prostor depozitáře je obsluhován jednou vzduchotechnickou jednotkou, která je v projektové části navržena. Teoretická část řeší jednotlivé druhy inventářů a jejich požadavky na skladování. Výpočtová a projektová část obsahuje návrh vzduchotechnické jednotky pro obsluhu depozitáře. Výsledkem práce je realizační dokumentace tohoto zařízení.
Vzduchotechnika hotelového objektu
Šusták, Jakub ; Děckuláček, Zbyněk (oponent) ; Gebauer, Günter (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší problematiku tvorby vnitřního prostředí v hotelu. Předmětem je hodnocení stavu vnitřního prostředí, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. Výstupem je teoretická, projektová a experimentální část. Experimentální část se zabývá měřením teploty a vlhkosti s následným zhodnocením dle platných zákonných předpisů a porovnáním s výpočtovými programy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.