Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní úprava úplatkářství v mezinárodních souvislostech: Studie č. 5.334
Syllová, Jindřiška ; Tetourová, Eva
Subjektem korupčních trestných činů v České republice a ve Francii je osoba obstarávající veřejný zájem. V německých zemích je subjekt užší, jedná se o úředníky veřejné správy. Skutková podstata uplácení a přijetí úplatku se v uvedených státech příliš neliší. Úplatkem je vždy výhoda materiálního i nemateriálního charakteru. Judikatura všech zemí určuje, co je ještě úplatkem a co je pouze společensky akceptovatelnou pozorností. Ve všech státech musí u přijetí úplatku existovat souvislost mezi výhodou a jednáním pachatele, které následovalo nebo předcházelo jejímu přijetí či přislíbení. Případ ujednání spočívajícího v přijetí slibu o poskytnutí politické funkce za závazek určité činnosti v rámci zastupitelského mandátu (např. vzdání se mandátu) nebyl u uvedených státech konkrétně nalezen. Pokud se týká Francie, kde mohou být poslanci potenciálními pachateli přijetí úplatku, dostupné komentáře podobný případ nezaznamenaly.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právní ochrana vynálezů při podnikatelské činnosti v rámci Evropské unie
Čada, Karel ; Jakl, Ladislav (vedoucí práce) ; Boháček, Martin (oponent) ; Vojčík, Peter (oponent) ; Hajn, Petr (oponent)
Anotace Inovace provázejí celý rozvoj lidské společnosti. Zájem na jejich stimulaci postupně vyústil v jejich právní ochranu. Časově omezené právo majitelů patentů k výlučnému užívání technických řešení bylo po celou dobu vývoje předmětem názorových sporů. I v současné době je jak v českém, tak i evropském kontextu řada otázek o patentové ochraně otevřených a příspěvek k jejich podrobnějšímu poznání či objasnění má být hlavním smyslem této práce. Z pohledu českého prostředí jde o období vzrůstajícího zájmu o inovace, ale současně i o období naplněné v oblasti ochrany technických řešení řadou podstatných změn. Česká republika přistoupila k Dohodě o udělování evropských patentů a tím v rámci mezinárodní smlouvy poprvé umožnila na našem území i platnost patentů, které jsou udělovány rozhodnutím Evropského patentového úřadu. Stejně tak se Česká republika stala plnoprávnou členskou zemí evropských společenství a tím došlo k významným změnám pokud jde o právní úpravu vztahů týkajících se oblasti průmyslově právní ochrany, částečně i vztahů týkajících se patentově chráněných řešení. Tyto skutečnosti mají značné dopady na podnikatelské prostředí v České republice, ale přinášejí současně pro nás i pozici aktivního hráče na rozbouřeném kolbišti evropského patentového prostředí. Práce se zabývá otázkami právní ochrany vynálezů a jejími ekonomickými dopady, ale v některých pasážích, poněkud nesystémově, přechází do širších úvah o průmyslovém vlastnictví. Děje se tak vědomě se záměrem analyzovat některé vztahy z této oblasti v širších souvislostech a přispět k lepšímu objasnění značného rozsahu souvisejících otázek a někdy i protichůdně působících či kontroverzních vztahů. Šíře záběru této práce má napomoci k nabídce využití systému právní ochrany vynálezů většímu spektru uživatelů. Univerzitní pracoviště, výzkumné ústavy a obchodní společnosti jsou sice co do své hospodářské podstaty odlišnými subjekty, ale právní ochrana vynálezů může všem nabídnout své přednosti. V první hlavní části práce jsou charakterizovány základní otázky patentového práva a to nejen z pohledu historického, ale i současného českého a následně i evropského právního prostředí. Evropský patentový systém je dnes reprezentován činností regionální Evropské patentové organizace a národních patentových úřadů. Komunitární patentový systém přes téměř padesátileté úsilí stále schází. To ale neznamená, že stávající systém neposkytuje dostatek podnětů pro řadu úvah a analýz. Rozhodnutí Evropského patentového úřadu jsou významně ovlivněna různorodostí historického vývoje patentového systému v různých částech Evropy, a proto poskytují zajímavou inspiraci a studijní materiál pro odbornou veřejnost. Proto je často v této práci na tato rozhodnutí odkazováno. Na straně druhé jsou právní vztahy z evropských patentů po udělení patentové ochrany posuzovány podle národních právních předpisů, takže nemůže být s podivem, že rozhodnutí a výsledky sporných záležitostí stejného charakteru nezřídka přinášejí rozdílné výsledky. Stojí proto za to je podrobněji analyzovat. Rozsah práce umožnil věnovat se podrobněji jen některým z těchto otázek. Patří sem například schopnost patentové ochrany vynálezů implementovaných počítačem, otázky spojené s rozsahem patentové ochrany a základní myšlenky o ekonomickém oceňování technických řešení, především patentů. Jsou sem zahrnuty i podrobnější úvahy o debatách a jejich pokroku na evropské úrovni. Zde mám na mysli záležitosti týkající se překladů jak evropských, tak i potenciálně komunitárních patentů, kvality patentové ochrany a dlouhodobě, taktéž zatím neúspěšně, vytvářeného evropského soudního patentového systému.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.