Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroba součásti "Kryt"
Král, Lukáš ; Ohnišťová, Petra (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce předkládá návrh technologie výroby součásti sloužící jako kryt ventilátoru vodního čerpadla. Na základě literární studie je pro díl zvolen jako materiál polypropylen a technologie výroby vstřikování plastů. Z technologických výpočtů byla navržena kompletní dvojnásobná forma se studeným vtokovým systémem. Konstrukční řešení bylo ověřeno simulacemi plnění a chlazení a pro formu byl na základě vypočtených parametrů vybrán vhodný vstřikovací stroj. Na výsledném produktu byla analýzou určena možná riziková místa z pohledu vad a pro celou výrobní sérii provedeno technicko–ekonomické zhodnocení.
Návrh a optimalizace LED reflektoru pro potkávací funkci
Varhaníková, Alžbeta ; Kapusta, Martin (oponent) ; Novotný, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá optickým návrhom a optimalizáciou LED reflektora pre stretávaciu funkciu. Cieľom práce je optimalizácia existujúceho LED reflektora pre stretávaciu funkciu s dôrazom na dosiahnutie legálnej a homogénnej výslednej svetelnej distribúcie. Teoretická časť práce obsahuje rešerš používaných svetelných zdrojov a optických systémov vo svetlometoch, a taktiež charakteristiku technológie výroby LED reflektora pre rozdielne polymérne materiály. V praktickej časti je uvedená podrobná metodika optického návrhu LED reflektora pre stretávaciu funkciu vo firemnom softvéri. Súčasťou práce je taktiež popis pôvodného LED reflektora pre stretávaciu funkciu aj s jeho problémovými časťami. Optimalizácia LED reflektora bola uskutočnená pomocou zmeny jeho stavby a výmeny svetelného zdroja, čo viedlo k zvýšeniu robustnosti celého systému. V závere práce je vyhodnotená optimalizácia LED reflektora pomocou porovnania výsledných svetelných distribúcií pre jednotlivé LED reflektory.
Výroba částí prototypových forem s využitím metod rapid prototyping
Kaloda, Vít ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
V diplomové práci bylo poukázáno na možnost využití metod rapid prototyping v oblasti vstřikování plastů, konkrétně ke zhotovení tvarových vložek do vstřikovací formy. Byl využit univerzální rám vstřikovací formy a byly měněny tvarové vložky. Stěžejní část práce byla konstrukce vstřikovací formy s následnou praktickou výrobou tvarových vložek pro určený díl. V úvodní části byla provedena teoretická rešerše, jaké výrobní metody v kombinaci s vhodnými materiály by bylo možné teoreticky využít. Dále byly zvoleny metody polyjet a DLP, kterými byly vyrobeny komponenty (tvárník a tvárnice). Výsledkem diplomové práce byla sumarizace všech parametrů, porovnání materiálů a výrobních metod. Do vstřikovací formy byly vstřikovány materiály polypropylen a polyamid 6, ze kterých byly vyrobeny první prototypové výrobky. Ke zvolenému typu byl vytvořen návod na výrobu tvarových vložek s doporučenou technologií a materiálem, která by byla možná využít v praxi.
Production of part Fixing washer
Para, Marcel ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Order was given for the prodiction of 20 000 pieces of fixing washers. In this case was chosen injection moulding technology. Based on the research, a structural design of the mold was prepared together with the drawing documentation. From the range of materials, it was chosen polypropilene MOSTEN GB218, which is suitable for the given produstion. The simulation verified the reliability and quality of production. The parameters of injection moulding were determined by calculations, and the machine J180ADS – 180U was selected base of them. In the economic evaluation, the total costs for the production of the entire series were established on Nc=19626,43€.
Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl
Šobáň, Jakub ; Ohnišťová, Petra (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií byla navržena výroba vstřikováním, ke které byly provedeny technologické výpočty. Zvoleným materiálem je PP 56M10, který bude do procesu vnášen ve formě granulátu. Byla navržena vstřikovací forma se čtyřnásobnou tvarovou dutinou a tunelovým vtokem. Dle vypočtených technologických parametrů byl zvolen stroj Allrounder 470 A od společnosti Arburg. Bod zvratu informuje o návratnosti při produkci 185 595 ks.
Analýza zmetkovitosti ve výrobním procesu
Buriánková, Alena ; Blecha, Petr (oponent) ; Bednář, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá snížením neshodné výroby u výroby plastových misek s využitím statistických metod. Práce v teoretické části mimo jiné popisuje statistickou regulaci procesů, analýzu způsobilosti procesů a typy regulačních diagramů. Základem pro praktickou část je sběr dat za určité období výroby, ze kterých je vyhodnoceno procento neshodné výroby. Jsou zde navrženy experimenty a nápravná opatření, která vedou ke zlepšení procesu a tím ke snížení neshodné výroby.
Technologie zpracování plastů
Kubíček, František ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím stroje a jejich částem, samotnému vstřikovací-mu procesu, vadám vznikající špatnou optimalizací vstřikovacího procesu a speciálním meto-dám vstřikování.
Konstrukce chladící vložky vstřikovací formy pro výrobu technologií SLM
Tekeľ, Richard Martin ; Vrána, Radek (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Táto práca je zameraná na dizajn chladiacej vložky tak, aby sa znížila doba celkového vstrekovacieho cyklu vo vstrekolisovacej forme a aby bola vyrobiteľná pomocou technológie SLM. Navrhnutá modifikácia vložky obsahuje 1 kanál s nekruhovým prierezom a využíva aditívny prístup k návrhu tvaru chladiaceho kanálu. V rešeršnej časti práce sú popísané rozdiely medzi výrobou kanálov hlbokým vŕtaním a pomocou aditívnej technológie SLM. Ďalej sa zaoberá teoretickým uchopením princípov spojených s dizajnom chladiacich kanálov a podobnými riešeniami danej úlohy. Po simulácii reálneho stavu sú zvolené 3 varianty chladiaceho kanálu a určené najsľubnejšie riešenie, ktoré je ďalej upravované. Následne je určený finálny tvar prierezu kanálu a vzdialenosť od kritického miesta. Záverečná časť práce je venovaná výsledkom simulácie finálneho dizajnu chladenia a odhadu bezpečnosti pre zvolené riešenie.
Vliv parametrů MuCell technologie na mechanické vlastnosti polymerů pro vstřikování
Suchánek, Matěj ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Válka, Libor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem obsahu plynu ve struktuře polymerních materiálů na mechanické vlastnosti. Zkušební tělesa byla zhotovena pomocí technologie MuCell z polyftalamidu vyztuženého 50% podílem skelných vláken. Teoretická část práce je věnována polymerním materiálům se zaměřením na polyamidy a technologii injekčního vstřikování. V experimentální části práce je zkoumána závislost mezi charakteristikami získanými ze zkoušky tahem a zkoušky rázové houževnatosti metodou Charpy na množství plynu v polymeru.
Návrh výroby formy pro vstřikování plastů
Hrdlička, Martin ; Sliwková, Petra (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce, vypracovaná v průběhu studia B-STG Strojírenská technologie, je zaměřena na návrh výroby vstřikovací formy pro plastové díly. Zahrnuje popis technologie vstřikování a funkce jednotlivých dílů vstřikovací formy. Dále rozebírá návrh výroby, který obsahuje postup výroby a vyhotovené operační návodky. Závěr práce je věnován technickoekonomickému zhodnocení návrhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.