Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí
Feltl, Jakub ; Podhrázská,, Jana (oponent) ; Krejčí,, Lukáš (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. Problematika je řešena pomocí moderních výpočetních programů a geoinformačních technologií. Využity byly programy ArcMap a HEC - HMS. Výsledkem je ekonomické posouzení variantních řešení navrhovaných opatření jak z hlediska protierozní, tak i z hlediska protipovodňové efektivity, jež vede k optimalizaci návrhu a k úsporám investičních nákladů. Navržený postup je vzhledem k relativně malým nárokům na čas, možno úspěšně aplikovat v praxi pří návrzích těchto druhů opatření (PSZ, studie...).
Řešení protipovodňové ochrany obcí
JÍLKOVÁ, Kateřina
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku povodní a jednotlivé druhy protipovodňových opatření, která napomáhají ke zmírnění materiálních i lidských ztrát při povodňových stavech. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou vymezeny základní pojmy a možnosti řešení protipovodňových opatření v krajině a v obcích. V praktické části jsou pak popsány příklady a posouzení zrealizovaných protipovodňových opatření ve zvolené lokalitě. Jednotlivá opatření jsou doplněna hodnocením a porovnáním s jinými protipovodňovými opatřeními v odlišném území. V práci jsou zároveň uvedeny fotografie zachycující skutečný stav jednotlivých protipovodňových opatření v předmětném území, kdy některé fotografie zachycují stav vodního díla i v době povodní.
Řešení protipovodňové ochrany v zemědělsky využívané krajině
NOVOTNÝ, Patrik
Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s povodněmi a jednotlivými druhy protipovodňových opatření v zemědělsky využívané krajině. Teoretická část práce se věnuje obecnému popisu povodňové problematiky. Obsahuje základní pojmy související s povodněmi, zmiňuje příčiny a druhy povodní, a také faktory ovlivňující jejich průběh. Zahrnuje také možnosti prevence a řešení protipovodňové ochrany. V praktické části je charakterizováno vybrané území s povodňovými riziky. Byla provedena analýza současného stavu, doplněna terénním výzkumem, a na základě zjištěných rizik byla zvolena vhodná protipovodňová opatření pro danou lokalitu.
Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p.
Salingerová, Lucie ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku Oslava a to z hlediska posouzení současného stavu koryta, opevnění toku a posouzení stávající kapacity vodního toku. Výpočet průběhu hladin byl proveden pomocí 1D matematického modelu HEC-RAS pro vybrané N-leté průtoky. Byla zjištěna kapacita toku a objektů v řešeném úseku. Součástí práce bylo rovněž vytvoření mapy rozlivů a ideový návrh případných opatření na zvýšení ochrany přilehlého území a zlepšení stavu vodního toku. Diplomová práce byla ještě doplněna o hydroekologický monitoring vodního toku (HEM analýzu 2014).
Možnosti řešení protipovodňové ochrany v malých povodích
KOSOVÁ, Petra
Cílem této bakalářské práce je objasnění hlavních důvodů ohrožení krajiny povodněmi. Zhodnocení negativních znaků nevhodných úprav toků a jejich důsledky na povodí toku. Vývoj protipovodňového ohrožení krajiny jak v České republice, tak i ve světě. V neposlední řadě zhodnocení pozemkových úprav v protipovodňové ochraně krajiny. Předmětem zkoumání je protipovodňové opatření záchytný příkop v obci Radčice u Vodňan, katastrální území Vodňany. V zájmovém území docházelo několikrát v roce při přívalových deštích k vytápění přilehlého území a k zatápění soukromého majetku občanů.
Návrh bypassu v rámci protipovodňové ochrany města Prostějov
Juráňová, Barbora ; Zedníček, Jiří (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navržení a posouzení protipovodňové ochrany v Prostějově, speciálně pro městskou část Vrahovice. Zároveň bude stanovena kapacita toku Romže, který zájmovou oblastí protéká.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení KPÚ Hať a Darkovice
Moravcová, Aneta ; Ing. Aleksandra Ručková,PhD., (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hať a Darkovice. V programu Atlas DMT byl vytvořen digitální model terénu, na základě kterého byl s pomocí nástrojů ArcGis stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých subpovodích před a po návrhu. Stanovena byla také účinnost navržených suchých ochranných nádrží. Součástí práce je návrh alternativního řešení protierozní a protipovodňové ochrany.
Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi
Ruhásová, Aranka ; Hradil, Jaroslav (oponent) ; Nykodým, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení jak v ČR, tak i v EU. Práce dál zahrnuje popis programů na modelování povodní a metody analýzy rizik při povodních. Další část práce je věnovaná hodnocení připravenosti ČR a EU, vyhodnocení jsou z předešlých povodní z roku 1997, 2002 a 2006.Veškeré získané informace jsou v poslední kapitole aplikované na zájmovou lokalitu a je hodnocená připravenost a možnost zlepšení situace v ochraně před povodněmi.
Studie protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření
Moravec, Jiří ; Sobotková, Veronika (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu a stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých erozně uzavřených celcích. Na vybrané erozně ohrožené lokalitě byl v prostředí Microstation s použitím programové nádstavby InRoads vypracován návrh systému přírodě blízkých protierozních opatření. Jako systém přírodě blízkých opatření byla vybrána soustava retenčních nádrží se sedimentačním prostorem v kombinaci s plošným zatravněním. Snahou práce je poukázat na rozdíly mezi možným optimálním řešením a kompromisním řešením, respektujícím požadavky hospodařících subjektů. Řešení respektuje trend zadržení vody v krajině a užití nízkonákladových opatření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.