Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úpadkové trestné činy
Suchomelová, Veronika ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název práce: Úpadkové trestné činy Resumé Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se stavem úpadku a jeho případným řešením v rámci insolvenčního řízení. Práce nejprve rozebírá stěžejní pojmy pro zvolené téma, a sice pojmy "trestný čin" a "úpadek". Práce rovněž obsahuje historický exkurz do dřívějších právních úprav úpadkových trestných činů v trestním právu na území dnešní České republiky, jakož i do úprav mimotrestních, jež s úpadkovými delikty přímo souvisí. Tento historický nástin má objasnit, zda se současná právní úprava vztahující se k úpadkovým trestným činům inspirovala úpravou minulou, či zda přišla s novým pojetím trestání této skupiny trestných činů. Jedním z primárních cílů této práce je zhodnotit, zda v případě trestní odpovědnosti za činy zařazené do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, dochází k důslednému uplatňování jedné ze základních zásad trestního práva, a sice zásady subsidiarity trestní represe. Obrázek o této problematice si lze udělat jak ze samotného textu práce, tak z přílohové části, která znázorňuje počty stíhaných a odsouzených osob za spáchání jednotlivých úpadkových trestných činů v období lét 2009 - 2016. Jádro práce představuje rozbor jednotlivých...
Závazkové vztahy vznikající při přepravě
KREPSOVÁ, Kateřina
Tato práce poskytuje stručný přehled jak o přepravě samotné, tak o závazkových vztazích, které se k přepravě vztahují. Hlavním cílem této práce je analyzovat problematiku závazkových vztahů v praxi, které vznikají při přepravě osob a zboží - pomocí odpovědí na deset předem stanovených hypotéz, a popsat proces realizace přepravy na dvou specifických firmách. Zvlášť postup realizace přepravy osob a zvlášť zboží. Výsledky otázek smluvních vztahů v praxi jsou založeny na dotaznících, které byly zaslány zájemcům o přepravu a několika organizacím poskytujícím přepravu. Jednotlivé procesy realizace dopravy se vztahují k osobním rozhovorům, jeden s linkovým řidičem autobusu a druhý se zaměstnancem konkrétní firmy, která objednává přepravu. Nakonec byly tři hypotézy zamítnuty a zbylých sedm potvrzeno. U zhodnocení rozhovorů, pouze u firmy Faber - Castell, která přepravu objednává, bylo shledáno jen minimálně nedostatků, na které jsem následně navrhla patřičné řešení.
Srovnání míry uspokojení věřitelů v závislosti na způsobu řešení úpadku
NOVOTNÁ, Vendula
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním míry uspokojení konkrétního věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka. Cílem této práce je popis jednotlivých způsobů řešení úpadku a poté na konkrétních datech stanovit a porovnat míru uspokojení věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části je vymezen historický vývoj úpadkového práva, dále základní pojmy, procesní subjekty insolvenčního řízení a jednotlivé způsoby řešení úpadku. V rámci praktické části je popsán vybraný podnik, kterého se analyzovaná data týkají a poté následuje analýza těchto dat, jejich porovnání a doporučení pro věřitele.
Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení
JUNGVIRTOVÁ, Kateřina
Cílem této práce je analýza postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Účelem diplomové práce je popsat právní úpravu ovlivňující jeho náplň činnosti a práva a povinnosti související s výkonem této funkce. Následně se práce zaměřuje na dopad právní úpravy do aplikační praxe. Teoretická část práce popisuje insolvenční řízení a jeho průběh od historie až po současnou dobu. V této části jsou popisována práva a povinnosti, které musí insolvenční správci při své práci respektovat. Také jsou zde nastíněny podmínky pro výkon této činnosti. V praktické části práce jsou analyzovány konkrétní případy z praxe. Je zde nastíněn postup insolvenčních správců při řešení zvláštních situací, které mohou během insolvenčního řízení nastat. Postupy správců jsou následně srovnány s tím, jak by měli postupovat dle právní úpravy a v každém z případů je správci uděleno hodnocení. Na základě této analýzy je v závěru práce provedeno vyhodnocení daného šetření a v návaznosti na to jsou zde uvedeny návrhy pro doplnění právní úpravy.
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
HEJLOVÁ, Anežka
Cílem diplomové práce je analyzovat proces vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení, vymezit práva a povinnosti všech účastníků řízení a dopady do aplikační praxe. Celá práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou vymáhání pohledávek z teoretického hlediska. Je zde definováno insolvenční řízení a způsob jeho řešení, typologie pohledávek, přezkum a následné uspokojení pohledávek. V závěru teoretické části práce je stručné srovnání insolvenčního řízení v České republice a na Slovensku. Druhá část práce navazuje na předchozí teoretické poznatky a analyzuje proces uplatnění pohledávek v reálné české společnosti. Předmětem výzkumu je analýza metodických postupů společnosti v případě, že klient vstoupí do insolvenčního řízení. Praktická část práce zahrnuje také uplatnění nároku dle metodických postupů společnosti. Na základě získaných informací byly vypracovány návrhy de lege ferenda s ohledem na současný stav právních předpisů.
Právní ochrana věřitele při dluhovém korporátním financování
Šubrt, Martin ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent) ; Elek, Štefan (oponent)
Právní ochrana věřitele při dluhovém korporátním financování Abstrakt V této práci jsem se zabýval ochranou věřitele při dluhovém korporátním financování, kde je dlužníkem kapitálová společnost. V takovém případě totiž dochází k poměrně specifickým konfliktům zájmů mezi věřiteli na straně jedné a společníky dlužníka na straně druhé. Ten vyplývá zejména z vlastností kapitálové společnosti, kdy společníci neručí za závazky společnosti (popř. ručí omezeně) a neodpovídají za svá rozhodnutí, přičemž majetek společnosti je od majetku společníků oddělen. Mezi společníky a věřiteli tak dochází k soutěži o majetek společnosti. Zatímco společníci chtějí svoji investici co nejdříve zhodnotit, stojí v pomyslné frontě jakožto residuální věřitelé společnosti na jejím konci. To může vést k jejich snaze fixní věřitele předběhnout. Tato motivace vrcholí zejména v situacích, kdy je společnost ve finančních potížích. Společníci si jsou totiž vědomi toho, že v případě insolvence žádný majetek společnosti nezískají. V této práci se tak zaměřuji na ochranu věřitelů společnosti před oportunistickým jednáním společníků, kterým je odčerpání majetku společnosti na úkor věřitelů, tedy předběhnutí věřitelů ve frontě na majetek, resp. peněžní toky, společnosti. Při analýze pak vycházím z toho, že věřitelem je banka, přičemž se nejedená...
Soudní exekuce na nemovitý majetek v ČSR v letech 1918 - 1963
Ťoukálek, Josef ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Soudní exekuce na nemovitý majetek v ČSR v letech 1918-1963 Abstrakt: Práce se zabývá a věnuje pozornost především exekučnímu řízení a exekucím na nemovitosti v období první Československé republiky a období po roce 1950. Představuje procesní předpisy týkající se exekučního řízení pocházející z 90. let 19. století, které byly právními normami velkého a podrobného rozsahu, a které byly recipovány do právního řádu první Československé republiky a procesní předpisy vydané po roce 1950, které již celou řadu exekučních institutů z předcházející doby neznaly. Na straně druhé tyto právní předpisy zavedly ale celou řadu nových institutů exekučního řízení, jako byl např. incidenční spor, projednávání námitek dlužníka přímo v exekučním řízení. Pro vymáhání výživného na nezletilé děti byl zaveden roku 1955 nový způsob exekuce na plat, když zabavení části mzdy zavazovalo nejen původního plátce, ale i všechny následující, ke kterým dlužník případně přešel. Práce vychází také z dobových právních rozhodnutí jednotlivých soudů, z první Československé republiky zejména Nejvyššího soudu. Aplikace těchto rozhodnutí je ilustrována na konkrétních vzorových případech. V rámci exekučního řízení jsou v práci představeny jednotlivé subjekty (věřitelé, dlužníci, třetí osoby, soudy), popsány základní procesní nástroje při provádění...
Postavení věřitele v insolvenčním řízení
Ropková, Kristýna ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Postavení věřitele v insolvenčním řízení Abstrakt Tématem této diplomové práce je Postavení věřitele v insolvenčním řízení. Cílem této práce je podat ucelený pohled na postavení věřitele v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), a to zejména se zaměřením na problematiku uplatňování a uspokojování pohledávek. Jedním z dílčích témat je též účast věřitele ve věřitelských orgánech, zejména na schůzi věřitelů a věřitelském výboru. Hlavními zdroji této diplomové práce je současná právní úprava, odborná literatura a též současná rozhodovací praxe soudů. Diplomová práce je rozdělena do šesti ústředních kapitol, které se dělí na další podkapitoly. První kapitola představuje obecný úvod do problematiky. Tato kapitola pojednává obecně o insolvenčním řízení, jeho předmětu, cílech a účelu, a též o základních zásadách insolvenčního řízení. Kapitola druhá je věnována pojmu věřitele, a to z hlediska občanského práva hmotného, tak i z hlediska občanského práva procesního. V této kapitole je stručně vysvětlen pojem subjektu a účastníka insolvenčního řízení. Kapitola třetí je zaměřena na věřitelské orgány, skrze které věřitelé ovlivňují samotný průběh insolvenčního řízení i se zaměřením na motivaci věřitele k účasti ve věřitelských orgánech. Kapitola čtvrtá se zabývá...
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Kouřilová, Martina ; Svobodová, Kamila (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část se zabývá analýzou pohledávek vybraného podnikatelského subjektu. V poslední části jsou uvedené návrhy, které zlepší zajištění a vymáhání pohledávek.
Řízení pohledávek v obchodní korporaci
Fischer, Jan ; Pavelková, Iveta (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného nastavení systému řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Na základě výsledků provedených analýz pohledávek a jejich systému řízení, byla navržena zejména taková opatření, která vedou ke snížení počtu pohledávek po lhůtě splatnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.