Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití
Kocmánek, Tomáš ; Sokolář, Radomír (oponent) ; Nevřivová, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde uvedeny některé publikované výsledky výzkumů týkajících se potencionálního využití cihelného prachu v různých průmyslových odvětvích. Také je uveden návrh využití cihelného prachu v keramickém průmyslu. V praktické části práce byly vybrány dvě pracovní hmoty a z nich vzniklý cihelný prach s odlišnou granulometrií a byl zkoumán vliv přídavku cihelného prachu do pracovní hmoty na fyzikálně – mechanické vlastnosti keramického střepu po výpalu.
Vývoj podmínek peletizace vedlejších energetických produktů
Burešová, Eliška ; Batelka,, Michal (oponent) ; Sokolář, Radomír (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vedlejších energetických produktů do solidifikované podoby. V teoretické části byly popsány způsoby odlučování jemných částic, charakteristiky a vlastnosti vedlejších energetických produktů a zařízení vhodná pro granulaci. Na základě poznatků z části teoretické byly v praktické části navrženy a vytvořeny vhodné podmínky pro peletizaci dvou typů vedlejších energetických produktů, a to cihelného prachu a elektrárenského popílku. Návrh pro popílek byl ověřen a jak vstupní surovina, tak výsledné sbalky byly podrobeny zkouškám. V souladu s výsledky je možné říci, že sbalkovaná surovina vykazuje lepší vlastnosti než surovina v původním práškovém stavu.
Možnosti využití cihelného recyklátu v pojivových systémech s obsahem p-slínku
Tušla, Václav ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou pojivových systémů na bázi portlandského slinku a cihelného recyklátu. Jako cihelný recyklát je považována původně odpadní surovina ze stavebnictví či z výroby cihlářských výrobků. V této práci byl použit jemně mletý cihelný recyklát a cihelný obrus, který vzniká při finálním opracování vypálených cihel. Zakomponováním cihelného obrusu do alternativního systému na bázi portlandského slinku by přineslo nemalé ekologické i ekonomické benefity. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu jako pucolánové příměsi k portlandskému slinku, s cílem připravit a otestovat portlandský cement, který je definován v ČSN EN 197-1. Tato práce se rovněž zabývá možnostmi přípravy alternativních pojiv na bázi p-slinku, avšak takových, které nedefinuje ČSN EN 197-1. Konkrétně se jedná o ternární pojiva s přídavkem fluidního ložového popílku a pojiva na bázi hybridních cementů s obsahem síranu sodného.
Vliv různé technologie mletí a mechanické aktivace na vlastnosti hydraulických pojiv
Hladík, Václav ; Dočkal, Jakub (oponent) ; Dvořák, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce sleduje zejména vliv mlecích technologií na výsledné vlastnosti portlandského cementu a vybraných pucolánových materiálů. U portlandského cementu byl také sledován vliv odležení, tedy doby od mletí, na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti a průběh hydratace. Pucolánová aktivita vybraných materiálů byla sledována vyhodnocením reakce s CaO pomocí DTA analýzy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.