Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 573 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Distribution of the Organic Matter in a Sample of Biochar
Novotný, Maximilián ; Enev, Vojtěch (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis is focused on characterization of the content and distribution of organic matter in a sample of biochar. For these purposes, the organic matter from a biochar sample was isolated using two procedures, specifically sequential chemical fractionation, and alkali extraction. Prepared samples were characterized by elemental analysis and thermogravimetry. Analysis results showed that sequential chemical fractionation brings higher yields than alkali extraction, moreover, it provides more detailed image of organic matter in biochar thanks to obtained separated fractions according to their linkage to the original biochar matrix. Secondly, studied biochar has a great potential as soil supplement, it contains almost 70 % of organic carbon, whilst isolated amount, which is available represent only small amount, the rest is strongly bound. On the other hand, the study showed that this specific biochar has rigid structure, which brings benefits in the context of using biochar in agriculture in long-term consideration.
Impact of Operation Parameters on Fine Combustion Particles Concentration in the Flue Gas of Biomass Boilers
Poláčik, Ján ; Masaryk, Michal (oponent) ; Adamec, Vladimír (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
This work deals with the impact of operating parameters on fine combustion particles formation in the flue gas of biomass combustion device. The research part of the work describes the properties of fine particles, its basic division, impact on human health and the environment. The basic knowledge of the influence of biomass combustion process on fine particles production up to 1 µm in size is summarized. The main part describes the experimental setup for evaluating the size distribution of fine particles. The following section describes the experimental setup with measured results for various combustion parameters in laboratory combustion, automatic boilers, as well as in the manual wood-burning combustion device. The main parameters which were tested were combustion temperature, oxygen amount, type of fuel and geometry of the burned biomass. The impact of individual parameters on the formation of the fine particles is evaluated. The final part of the thesis summarizes the ways in which it is possible to significantly influence the emissions of fine particles by the appropriate choice of combustion operating parameters.
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaného separátu (PS) a extrahovaného slunečnicového šrotu (ES).
Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Hartman, Miloslav
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaného separátu a extrahovaného slunečnicového šrotu.
Fine particles and air-cleaning
Bírošíková, Martina ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Poláčik, Ján (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with issues with fine and ultrafine particles, also called particulate matter, which is strongly associated with enviromental problems and negative effect on human health, especially cardiovascular diseases. The aim of this work is to describe the formation and characteristics of fine particles produced by biomass combustion. The experimental part firstly explains funcional principle of used devices and then compares measured concentrations of ultra fine particles produced by combustion of spruce and beech wood. In the end, several posibilites how to eliminate the air pollutants are presented.
Vliv torefakce na strukturu biomasy
Kojecký, Dalibor ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na vlastnosti paliv vznikajících torefakcí. Úvodní kapitola je věnována obecné rešerši o biomase. Tato část slouží k seznámení se s biomasou a způsoby jejího tepelného zpracování. Další kapitoly se věnují procesu torefakce. Konkrétně popisu této technologie a jejímu vlivu na použitou biomasu. V poslední kapitole je zaznamenáno, jak jednotlivé parametry ovlivňují torefikační proces.
Jemné částice produkované krbovými kamny
Škvařil, Ondřej ; Baláš, Marek (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou jemných částic produkovaných při spalování v krbových kamnech. První část práce pojednává o rozboru atmosféry, zdravotních dopadech, tuhých znečišťujících látkách a jejich vzniku dělení, odloučení a zákonnou a vyhláškovou regulací. Teoretická část práce je věnována obecnému rozboru biomasy a jejímu spalování. V experimentální části jsou vyjmenovány jednotlivé způsoby měření částic dle veřejných vyhlášek, poukázání na možné chyby při měření a metody identifikace naměřených jemných částic. Následuje konkrétní měření vzniklých velmi jemných částic metodou SMPS (z angl. Scanning Mobility Particle Sizer) a vyhodnocení výsledků.
Zplyňování biomasy s oxidem uhličitým
Klíma, David ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá procesem zplyňování biomasy při použití zplyňovacího agenta – směs CO2 a O2. V první části je popsán samotný zplyňovací proces, zařízení, médium a jeho vliv na generovaný plyn. V druhé části je popsána experimentální část, která je zaměřena na změnu vlastností generovaného plynu při použití různého poměru CO2, O2, H2O a vzduchu ve zplyňovací směsi. Součástí experimentální části jsou i zpracovány a zhodnoceny výsledky.
Elektrostatický odlučovač pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva
Kantor, Tomáš ; Baláš, Marek (oponent) ; Brázdil, Marian (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva. V úvodních kapitolách je popsán princip elektrostatického odlučování a zpracována rešerše existujících elektrostatických odlučovačů pro domovní spalovací zařízení. V praktické části práce byl vytvořen matematický model elektrostatického odlučovače, na jehož základě byla navržena konstrukce elektrostatického odlučovače a predikovány jeho výkonové parametry.
Roštový kotel na spalování dřevní štěpky - 96,4 t/h
Strnad, Ondřej ; Ryšavý, Milan (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o roštových kotlích. Popisuje jejich nejdůležitější součásti, princip fungování a využití. Hlavní součástí této práce je návrh roštového kotle spalujícího biomasu o parním výkonu 96,4 t/h. Teplota a tlak páry na výstupu z kotle jsou 490 °C a 8,1 MPa.
Model zplyňování biomasy
Studený, Vojtěch ; Baláš, Marek (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Matematické modely zplyňování jsou vhodné pro predikci složení plynu a jeho vlastnosti. Cílem diplomové práce je sestavit matematický model pro zplyňování biomasy. První část práce se věnuje popisu zplyňování a užívaným technologiím. Součástí teoretické části je rešerše způsobů modelování. Další část se věnuje popisu modelu a rovnic, které jsou jeho součástí. Součást zadání je parametrická studie, která znázorňuje změny produkce plynu a jeho vlastnosti při změně daných parametrů. Na závěr je model porovnán s daty získanými při experimentu na fluidním reaktoru biofluid 2.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 573 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.