Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výrazy s proměnnou za pomoci algebraických dlaždic
Konrádová, Lenka ; Vondrová, Naďa (vedoucí práce) ; Novotná, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výuku výrazů s proměnnou za pomoci algebraických dlaždic v osmém ročníku základní školy a je rozdělena na teoretickou rimentální část e zvláštní kapitole se věnuji analýze vybraných učebnic. Prvním cílem této práce analyzovat vybrané učebnice z pohledu algebraických výrazů. Některé poznatky z analýzy učebnic jsem využila pro vlastní výukový experiment, jehož příprava, realizace a vyhodnocení byly druhým cílem práce. etické části je uveden pohled na výrazy s proměnnou v kurikulárních dokumentech. Dále jsou zde uvedeny pilíře výuky algebraických výrazů. Tato část je doplněna o klasifikaci chyb, kterých se žáci v souvislosti s tématem dopouštějí Jádrem práce je experimentální část, ve které je popsána výuka založená na konstruktivistických principech. V přípravě výuky je vysvětlena algebraickými dlaždicemi, které byly při výuce použ výsledků vyplývá, že prostředí algebraických dlaždic pomáhá žákům přiblížit prostředí algebraických výrazů, zlepšit pochopení úprav a snížit počet chyb Klíčová slova: Výrazy s proměnnou, úpravy výrazů, algebraické výrazy, algebraické dlaždice, výuka.
Cvičné didaktické testy pro přípravu ke státní maturitní zkoušce z matematiky
PIVOŇKA, Jiří
Tato bakalářská práce se zabývá cvičnými didaktickými testy ke státní maturitní zkoušce z matematiky. Je rozdělena do dvou částí. První část je rozdělena do 7 kapitol. Každá kapitola se zabývá konkrétním tematickým okruhem ke státní maturitní zkoušce z matematiky. Druhá část obsahuje 3 didaktické testy. Ke každému didaktickému testu je přiloženo řešení. Cílem bakalářské práce je pomoci studentům zvládnout maturitní zkoušku z matematiky.
Jevy, které mají vliv na úspěšnost žáka při řešení úloh s algebraickými výrazy
Benešová, Jana ; Novotná, Jarmila (vedoucí práce) ; Jančařík, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována problematice chyb a obtížím žáků při řešení úloh s algebraickými výrazy při výuce matematiky na střední odborné škole. Cílem práce bylo popsat faktory, které ovlivňují úspěch žáka při práci s algebraickými výrazy, provést jejich klasifikaci na základě některé používané klasifikace chyb žáků v matematice a zjistit, v čem mají žáci největší obtíže. Práci tvoří teoretická a experimentální část. V teoretické části se zabývám faktory, které ovlivňují úspěch žáka v procesu učení. Jejich přehled uvádím na základě informací získaných z literatury a doplňuji jej vlastními zkušenostmi získanými při výuce matematiky na střední škole. Dále se v této části zabývám pojmem chyba, klasifikací chyb a jednou z nejdůležitějších fází procesu učení, kterou je popis postupu práce učitele s chybou žáka (opět na základě získaných informací z literatury). Na závěr teoretické části uvádím potřebné definice základních pojmů z odborné literatury o algebraických výrazech. V experimentální části se zabývám vlastním experimentem při výuce matematiky na střední odborné škole, který vychází ze samostatné písemné práce žáků 1. ročníku a z dotazníkového šetření u stejných žáků a u učitelů matematiky. Získaná data ze samostatné písemné práce žáků jsem kvalitativně rozebrala po jednotlivých úlohách a...
Pět námětů pro výuku algebry
Roubíček, Filip
Článek je věnován problematice výuky algebry na základní škole. Obsahuje popis pěti technik zaměřených na rozvíjení algebraických dovedností, jejichž základem jsou známé společenské hry: algebraické domino, pexeso, loto, kvarteto a rovnicový maratón.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.