Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané otázky zneužití práva v civilním procesu
Pšenička, Jan ; Dvořák, Bohumil (vedoucí práce) ; Holčapek, Tomáš (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce se zabývá v praxi velmi často patrným fenoménem zneužití procesních práv v civilním nalézacím řízení. O téma zneužití práva je v českém prostředí stále silnější zájem, a to zejména ve zkoumání zneužití práva ve hmotném soukromém právu, ale i dalších odvětvích. Fenoménu si pochopitelně všímá čím dál častěji i judikatura. Práce si klade za cíl posoudit, do jaké míry jsou teoretické závěry o zneužití práva aplikovatelné v civilním řízení a stejně tak i jaký má vliv zneužití práva v jiných právních odvětvích, zejména v soukromém hmotném právu a veřejném právu. S ohledem na absenci uceleného díla se zaměřením na zneužití procesního práva v české odborné literatuře zpracovává teoretická část práce i německojazyčná díla na toto téma. Kromě obecného vhledu do této problematiky a vymezení, co je možné považovat za zneužití práva, resp. kde leží hranice mezi uplatňováním a zneužíváním práv, je pozornost věnována zejména vybraným institutům a právům v civilním procesu, které mohou podléhat zneužití. Jejich kompletní výčet však není možné určit, práce se proto věnuje posouzení zneužití vybraných institutů, u nichž je v českém procesním řízení zneužitelnosti nejmarkantnější a které za potencionálně i fakticky podléhající zneužití označila dosavadní česká odborná literatura. U...
Treaty Shopping in International Investment Law
Pohanková, Martina ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent) ; Svaček, Ondřej (oponent)
TREATY SHOPPING V MEZINÁRODNÍM INVESTIČNÍM PRÁVU ABSTRAKT Pojmem treaty shopping je označována změna korporátní struktury investora uskutečněná s cílem dosáhnout ochrany vybrané investiční dohody, pod kterou by jinak investor nespadal, a to za účelem čerpání výhod, které taková dohoda investorovi přináší. Tato disertační práce přináší ucelený přehled a analýzu treaty shoppingu v investičním právu a klade si za cíl vyjasnění toho, kde se nachází limity treaty shoppingu a zjištění, zda jsou tyto limity v současné době dostatečně reflektovány investičními tribunály. Disertační práce nejprve zkoumá některá související teoretická témata. Po představení pojmu treaty shoppingu včetně poukázání na jeho negativní důsledky, které přináší (Kapitola 1), je pozornost obrácena na otázku, jak přistupovat k národnosti právnických osob v mezinárodním právu a dle investičních dohod, neboť právě národnost je klíčovým konceptem, který treaty shopping umožňuje (Kapitola 2). V této kapitole jsou popsána jednotlivá kritéria, podle kterých je možné k národnosti přistupovat - kritérium právního řádu podle kterého byla právnická osoba založena či jejího sídla, její kontroly anebo místa, kde vykonává skutečnou činnost. Kapitola se dále věnuje i tomu, jak k pojmu národnosti přistupovat dle Dohody ICSID. Následující analýza je zaměřena...
Zneužití práva jako hranice daňového plánování
Kamínková, Petra ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Zneužití práva jako hranice daňového plánování Tato rigorózní práce se zabývá rolí zákazu zneužití práva při určování hranic daňového plánování. K nejvýznamnějším otázkám předestřeným v této práci patří vztah zneužití práva k příbuzným institutům obcházení zákona a přednosti obsahu před formou, vhodnost subjektivního kritéria zneužití práva a vztah zneužití práva k teleologickému výkladu. Docházím k závěru, že zneužití práva lze vnímat jako pojem vhodný k uchopení dílčích teleologických výkladů. Jeho subjektivní prvek zaměřený na úmysl poplatníka, účel, umělost či racionalitu transakce by však neměl sám o sobě vést k závěru o zneužití práva. Zneužití práva a obcházení zákona jsou přes zdánlivě jasné jazykové odlišení dvěma natolik příbuznými koncepty, že je lze označit za dvě strany téže mince. Konečně zásada přednosti obsahu před formou, která je v české právní teorii a judikatuře vnímána jako samostatná kategorie, naplňuje svým obsahem kritéria zneužití, a může tak být považována za jeho dílčí kategorii.
Zneužití institutu směnky
Klimenta, Gabriel ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Cílem této práce je poskytnout výklad k nejvýznamnějším způsobům zneužití institutu směnky. Tento výklad zahrnuje hlubší analýzu zdrojů, způsobů jednání, důsledků, možné prevence a otázek souvisejících se zneužitím. Vedle právních předpisů a odborné literatury byla hlavním zdrojem tuzemská soudní judikatura. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou v obecné rovině zpracována specifika směnečného práva, která souvisí se zneužitím směnky. Dále je zde stručně nastíněn historický rámec vývoje právní úpravy a současné směnečné praxe v České republice. Druhá kapitola se věnuje abstraktnosti směnečných závazků a navazujícím otázkám povahy zajišťovací směnky a jejího zneužití excesivním uplatněním, osamostatněním a zneužitím směnečného rukojemství. Třetí kapitola poskytuje obecný výklad k blankosměnce a povaze dohody o vyplňovacím právu směnečném. Dále se kapitola zaměřuje na zneužití blankosměnky jejím excesivním vyplněním a dalšími neoprávněnými zásahy do směnečného textu, včetně neoprávněné manipulace s ostatními blankolistinami. Poslední kapitola se zaobírá problematikou zneužití směnečných podpisů, zejména pak je posuzována problematika umístění a podoby podpisů. Vysvětlen je dále rozdíl mezi materiální a formální platností směnečných podpisů. Výklad je konečně poskytnut také...
Povinnost loajality společníka kapitálové obchodní společnosti
Kaščáková, Dáša ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Pelikán, Robert (oponent)
Resumé Téma povinnosti loajality společníka kapitálové obchodní společnosti je důležitým aspektem pro vymezení většiny povinností členů obchodních společností a je tedy i oblíbeným tématem teorie, jež se často zabývá systematizací povinností členů obchodních společností. Většina autorů spolu s judikaturou již principu loajality přiznává nemalý význam a chápe tento princip jako výkladové pravidlo, kterým je vhodné interpretovat a poměřovat další povinnosti členů obchodních společností. Princip loajality může mít i funkci regulativní a vyplňovat případné mezery v zákoně, nebo i derogační a zamezit použití pravidel, jež by vedlo k nespravedlivému uspořádání vztahů. Tato práce má za cíl přiblížit na jednotlivých příkladech možnosti aplikace principu loajality v praxi. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první má objasnit místo povinnosti loajality společníka v českém právu. V první části je popsáno, jak byla povinnost loajality dovozována před jejím zakotvením v novém občanském zákoníku. Další kapitoly první části se pak věnují platné právní úpravě. Druhá část práce se zaměřuje na příklady, na kterých jsou demonstrovány důsledky použití nebo nepoužití principu loajality. Z těchto konkrétních projevů loajálního nebo neloajálního jednání členů obchodních společností jsou dovozovány závěry zhodnocující...
Legislating against Tax Avoidance
Kamínková, Petra ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Kamínková, Petra: Legislating against Tax Avoidance Abstrakt v českém jazyce Způsob, jakým se nadnárodní korporace vyhýbají zdanění, je v poslední době terčem kritiky mnoha vlád i světové veřejnosti. Cílem této práce je analyzovat, jakými způsoby se mohou státy takovému chování bránit. Zvláštní pozornost je věnována české právní úpravě. První kapitola práce přibližuje základní principy mezinárodního zdanění. Druhá kapitola je věnována nejpoužívanějším metodám vyhýbání se zdanění a nástrojům, které státy používají pro zabránění konkrétním typům nežádoucích transakcí a uspořádání. Z analýzy výhod i slabých stránek těchto nástrojů vyplývá, že jsou do jisté míry účinné, avšak nemohou postihnout všechny způsoby vyhýbání se zdanění. Třetí kapitola se věnuje soudním doktrínám a obecným pravidlům proti vyhýbání se zdanění. Jejich společným znakem je snaha o postihnutí těch typů transakcí, které zákonodárce nepředvídal. Díky své obecnosti a neurčitosti jsou velmi účinné, avšak současně výrazně zasahují do zásady právní jistoty. Měly by být proto používány jen ve výjimečných případech. Poslední kapitola představuje soubor doplňkových nástrojů, které slouží ke zlepšení komunikace mezi daňovými poplatníky a správci daně. Díky těmto nástrojům získávají státy potřebné informace včas a mohou tak účinně reagovat na...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.