Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  začátekpředchozí95 - 104další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měla by být zavedena společná hospodářská politika v rámci Eurozóny?
Kováříková, Kamila ; Čajka, Radek (vedoucí práce) ; Sedláček, Jiří (oponent)
Tato práce je zaměřena na zodpovězení otázky společné hospodářské politiky. Zda je na to eurozóna připravena, zda je integrace na takové úrovni výhodná. Nejprve je stručně zmíněn vývoj samotné EU, dále její instituce a politiky, ktero jsou nějakým způsobem koordinovány. Poté se zabývám vývojem měnové unie. Poslední kapitola je věnována zavedení společné hospodářské politiky.
Působnost ČNB na finančním trhu, stabilita české ekonomiky v době finanční krize v roce 2008 a vliv této krize na investice
ŽÁKOVÁ, Lenka
Finanční krize je fenomén, který zasáhl v roce 2008 téměř celý svět. Tato práce se zabývá problematikou finanční krize v České republice. Práce je rozdělena do několika částí. V první polovině je charakterizována finanční krize, její příčiny a průběh až do doby, než jí byla zasažena Česká republika. Dále posuzuji dopady krize na českou ekonomiku a její vývoj v roce 2008. V další části hodnotím dopad krize na české investory v roce 2008 a zaměřuji se na působnost České národní banky. V poslední části se zamýšlím nad řešením finanční krize a nad tím, zda má finanční krize i kladné dopady na ekonomiku státu.
Význam benchmarkingu v měření a řízení výkonnosti firmy
HRONÍKOVÁ, Aneta
Cílem této bakalářské práce je využití metod benchmarkingu ve finanční analýze, jejich aplikace na konkrétní podnik, analýza situace daného podniku v rámci odvětví a řízení výkonnosti firmy. V praktické části je pracováno s údaji o 54 zemědělských firmách z jihočeského kraje. Pro analýzu byl vybrán podnik, který je pro účely této práce nazýván XY. U každého podniku byly pro každý rok vypočteny nejdůležitější ukazatele, které nejvíce vypovídají o hospodaření firmy. V závěru jsou veškeré výsledky zhodnoceny, okomentovány nedostatky a navrženy změny, které by mohly prospět budoucímu vývoji podniku.
Změny v dohledu nad finančním trhem
Mazurová, Pavla ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá institucionálním uspořádáním dohledu nad evropským finančním trhem. Práce je zaměřena na návrhy Evropské komise z roku 2009 na posílení výkonu dohledu vytvořením nových celoevropských dohledových orgánů. Cílem této práce je nejen přiblížit strukturu a úlohy nových institucí dohledu, ale také vyjádřit postoj České národní banky k navrhované architektuře a komentovat sporné body navrhovaných změn. Závěrečná část práce podává stručný přehled o aktuální situaci v procesu schvalování návrhů.
Bankovní krize ve světě
Mirazčievová, Michaela ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Cílem této práce je nabídnout aktuální pohled na velmi diskutované a problematické téma bankovních krizí. Analýza poskytuje přehled výskytu bankovních a finančních krizí od 90. let 20 stol. do současnosti s uvedením jejich hlavních příčin, vymezuje jejich podstatu a vysvětluje některé z hlavních makroekonomických a mikroekonomických důvodu jejich vzniku. Zkoumá, jak současná ekonomická teorie popisuje a analyzuje původ a povahu finanční nestability a porovnává její závěry s reálnými zkušenostmi z nedávných krizí. Dále se zabývá popisem průběhu systémových bankovních krizí a jejich souvislosti s vývojem ekonomiky, s důrazem na reálné efekty finanční nerovnováhy a vysoké ekonomické i společenské náklady krizí. Na základě těchto poznatků předkládá tato práce možné způsoby "léčení" podlomeného zdraví finančního systému a zabezpečení jeho stability s cílem předcházet budoucímu opakování krizí. Samostatná kapitola je věnována podrobnějšímu popisu několika případů vážných systémových bankovních krizí: argentinské krize z roku 2001, skandinávských krizí na přelomu 80 a 90 let 20 stol., a české krize během transformačního období v 90 let 20 stol.
Finanční stabilita, formy jejího sledování, vykazování a hodnocení
Polášková, Lucie ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou finanční stability ve finančních systémech, jejím sledováním, analyzováním a hodnocením z pohledu různých národních i mezinárodních institucí. Zvýšená pozornost je věnována roli centrální banky v oblasti finanční stability. Její role spočívá zejména ve vykonávání měnové politiky, regulaci a dohledu, prevenci finanční nestability a řešení finančních krizí. V práci je věnován prostor zprávě o finanční stabilitě vydávané Českou národní bankou, publikacím mezinárodních institucí (např. BIS, ECB, MMF) a jejich aktivitám k podpoře finanční stability. Práce se rovněž podrobně zabývá nástroji hodnocení finanční stability, kterými jsou indikátory finanční stability a zátěžové testy.
Finanční analýza podniku Hardman, spol. s r. o.
Knotová, Eva ; Vávrová, Hana (vedoucí práce) ; Kotáb, Jiří (oponent)
Předmětem finanční analýzy společnosti Hardman, spol. s.r.o. je podat informace o vývoji, jeho tendencích a pozitivních a negativních jevech ve sledovaném období, tedy v letech 2003 - 2008. Metody použité k ekonomickému vyjádření situace v podniku jsou především horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza poměrových ukazatelů, analýza čistého pracovního kapitál, indexy, pyramidový rozklad ukazatelů a pro srovnání s vývojem v oboru model INFA.
Ekonomická efektivnost realizace projektu výstavby nákupního centra
Struhár, Krisztína ; Marinič, Pavel (vedoucí práce) ; Marusiak, Jiri (oponent)
Cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost realizace projektu výstavby nákupního centra. Práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým výkladem investičního projektu, jeho finančních aspektů a kritérií pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti. Druhá část je zaměřena na zhodnocení projektu nákupního centra Tilla, na základě předchozích teoretických poznatků. Toto vyhodnocení je provedeno prostřednictvím čisté současné hodnoty, indexu rentability a vnitřního výnosového procenta. Pro získání komplexního pohledu na tento investiční záměr jsou tato kritéria doplněna o stanovení finanční stability projektu a o výpočet ekonomické přidané hodnoty.
Aspekty financování akvizic formou LBO
Durdil, Lukáš ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje akvizicím firem metodou Leveraged buyout (LBO), která vykazuje oproti standardním M&A určité odlišnosti. Práce zkoumá specifika daných obchodů a to z hlediska cílových firem, postupů a subjektů zapojených do těchto transakcí. Protože klíčovým prvkem LBO je dluhové financování akvizice, práce se též věnuje i tomuto aspektu a hodnotí pozice věřitelů z hlediska vlivu na stabilitu finančního systému. Práce dále analyzuje, zda LBO působí na zefektivnění procesů ve firmě, či zda jsou naopak výnosy akvizičních investorů důsledkem transferu hodnot od jiných subjektů. Text vychází z dostupných teoretických a empirických zdrojů, které jsou doplněny analýzami autora.
Přeshraniční financování bytových potřeb ve vztahu k finanční stabilitě země
Maule, Marek ; Kollár, Miroslav (vedoucí práce) ; Janíčko, Martin (oponent)
Cílem práce je seznámit čtenáře s definicí pojmu finanční stabilita a nejvýznamnějšími oblastmi, které finanční stabilitu ovlivňují. Zaměříme se na faktory, jakými je finanční stabilita ovlivňována v rámci analyzovaných oblastí. Druhá část práce je zaměřena na přeshraniční financování bytových potřeb jakožto na velmi významnou oblast ovlivňující finanční stabilitu země. Výchozím podkladem k této části je studie týkajících se přeshraničních hypoték vypracována orgány Evropské unie, která je v práci částečně analyzována a aplikována na české podmínky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   začátekpředchozí95 - 104další  přejít na záznam: