Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,845 záznamů.  začátekpředchozí2836 - 2845  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj Transatlantických vztahů po 11. září 2001
Velek, Martin ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Konečný, Čestmír (oponent)
Diplomová práce s názvem Vývoj transatlantických vztahů po 11. září 2001 se zabývá politickými vztahy mezi USA a Evropou v souvislosti s bojem proti terorismu. Autor se zaměřuje zejména na následující témata: historie transatlantických vztahů před 11. zářím 2001; změna globálního bezpečnostního kontextu pro euroatlantické vztahy; odlišné postoje obou partnerů k válce v Iráku; pomoc evropských spojenců při obnově a demokratizačním procesu v Afghánistánu a Iráku; důsledky boje proti terorismu na oblast lidských práv; postoje USA a hlavních evropských spojenců k Evropské bezpečnostní a obranné politice (EBOP) EU; vztah EBOP ? NATO.
Role Evropské unie v mezinárodních organizacích
Štětková, Petra ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Frostová, Eva (oponent)
Cílem této práce je ukázat nový pohled na postavení Evropské unie jako celku v mezinárodních organizacích. Práce přibližuje pojem mezinárodní organizace, její typické právní znaky, cíle, funkce, role a historii, jež jsou nutným základem pro důkladné pochopení zkoumaného tématu. Následně je charakterizována Evropská unie, její cíle, funkce, role, postavení ve světě a právní základy, dle kterých vystupuje na mezinárodním poli. V závěrečné části je zkoumáno postavení Evropské unie v několika vybraných mezinárodních organizacích z pozice člena, pozorovatele a formy spolupráce.
Elektronický podpis ? přehled legislativy ve vybraných zemích EU
Pártl, Tomáš ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Blechlerová, Dagmar (oponent)
Práce podává přehled o legislativě jednotlivých vybraných členských států EU v oblasti elektronického podpisu, zabývá se vymezením a zhodnocením základních rozdílů jednotlivých legislativ - porovnání je prováděno pomocí určených kritérií. Podává přehled o základních subjektech na poli elektronického podpisu v jednotlivých státech EU a seznamuje s vývojem legislativy elektronického podpisu v jednotlivých členských státech EU.
Společná zemědělská politika Evropské unie a její vliv na Českou republiku
Soebajová, Diana ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Vliv Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie na Českou republiku je téma, jenž ve stále postupujících procesech globalizace a integrace nabývá na významu. Opatření v rámci SZP hrají velmi důležitou úlohu. Vývoj agrární politiky České republiky byl ovlivněn procesem integrace ČR do Evropské unie, jenž byl završen vstupem ČR do EU 1.května 2004. Potenciální oblasti rozvoje českého zemědělství pod vlivem SZP představují cílové zaměření práce. Farmáři mají potenciál zejména pro rozvoj ekologického zemědělství, podporovaném aktivitami spjatými s agroturismem či využíváním obnovitelných zdrojů energií. Čeští zemědělci čelí v EU tvrdé konkurenci, a proto je nezbytné, aby v co největší míře využívaly možnosti, které před ně Společná zemědělská politika klade zejména prostřednictvím strukturálních fondů.
Itálie v procesu formování Evropské měnové unie
Turečková, Marie ; Brůžek, Antonín (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem formování Evropské měnové unie od počátku samotného integračního procesu v Evropě a úlohou Itálie v tomto procesu. Naznačuje hlavní charakteristiky země, které později podmínily pozici a zájmy Itálie, které prosazovala při postupném vytváření měnové unie. Na druhou stranu ukazuje, jakým způsobem a do jaké míry má evropská měnová integrace vliv na Itálii a její hospodářství. Hlavním cílem práce je zjistit jakou úlohu Itálie v tomto projektu hrála a zda současná podoba integrace je pro ni výhodná.
Pojištění depozit
Vicková, Radka ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
V bakalářské práci jsou přiblíženy obecné principy pojištění depozit, dále je srovnáváno pojištění vkladů v České republice v bankách a v družstevních záložnách a v poslední části se práce zabývá systémy pojištění v Evropské unii. Nejpodrobněji je charakterizováno pojištění na Slovensku a v Německu, tyto země pak jsou srovnávány s Českou republikou.
Evropský sociální fond - očekávané přínosy
Kulhánková, Martina ; Tomková, Magdalena (vedoucí práce) ; Tulisová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá ESF jako nástrojem podpory zaměstnanosti a sociálního začleňování v EU. Popisuje OP RLZ, JPD 3, CIP EQUAL a prioritu a opatření SROP, která je financována z ESF. Zabývá se projekty, přínosy a riziky projektů a operačními programy v období 2007 - 2013.
Výhody vstupu České republiky do Evropské unie
Hašek, Miloslav ; Jirges, Tibor (vedoucí práce) ; Štěňhová, Božena (oponent)
Bakalářská práce nese název Výhody vstupu České republiky do Evropské unie. Tato práce ovšem není, a vzhledem k šíři problému ani nemůže být, pouhým výčtem pozitivních dopadů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, ale snaží se zohlednit i negativní dopady spojené se vstupem. Cílem této práce je vnést jistou objektivitu do problematiky hodnocení přínosů a negativních dopadů vstupu České republiky do Evropské unie a poukázat na to, že vše nemusí být pouze černé nebo bílé.
Vstup ČR do EU a pojistný trh v ČR
Králová, Lucie ; Dědková, Eva (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Práce analyzuje vliv vstupu do ČR do EU na český pojistný trh. V první části je objasněno zavedení legislativních změn týkajích se pojištění a pojišťovnictví, které muselo být provedeno pro soulad českého pojistného práva s právem EU, a jeho dopad na hospodaření pojišťoven. Druhá část je zaměřena na hodnocení vývoje ukazatelů pojistného trhu v souvislosti se vstupem ČR do EU. Třetí část celkově hodnotí dopad vstupu ČR do EU na český pojistný trh a možné směry dalšího vývoje.
Hypoteční úvěry v ČR
Šíma, Vít ; Stočková, Olga (vedoucí práce) ; Murtingerová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá řešením otázky vlastního bydlení v ČR. Prozkoumá možnosti, které se nabízejí ze strany státu ve formě různých přímých či nepřímých podpor, dále se zaměří na charakteristiku hypotečního úvěru a jeho využití, zmíněno je také spousta administrativně-právních postupů. Další část seznamuje s hodnocením klienta pomocí metody úvěrového scoringu s využitím scoringové funkce, individuálního hodnocení a následný posouzením bonity klienta. Poslední kapitola analyzuje s použitím tabulek a grafů český hypotekární trh a hledá nejlepší metodu pro posouzení jednotlivých hypotečních produktů. V závěru jsou srovnávána data týkající se hypotečních trhů všech států Evropské unie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,845 záznamů.   začátekpředchozí2836 - 2845  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.