Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kácení dřevin rostoucích mimo les a dopravní infrastruktura
Bilanin, Petr ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Kácení dřevin rostoucích mimo les a dopravní infrastruktura Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o právním režimu kácení dřevin rostoucích mimo les nacházejících se v blízkosti silniční a železniční dopravní infrastruktury. Zaměřuje se na analýzu a zhodnocení předmětné právní úpravy, společně s nastíněním návrhů de lege ferenda, které by mohly vést ke zlepšení této právní úpravy. Práce je rozdělena do tří částí, které jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly a body. V první části je nastíněna obecná právní úprava kácení dřevin rostoucích mimo les, která tvoří základ zvláštních právních úprav kácení dřevin rostoucích v blízkosti silniční a železniční dopravní infrastruktury. Je zde podán výklad centrálního pojmu dřevina rostoucí mimo les, vysvětlení tří základních principů předmětné právní úpravy a především nastínění jednotlivých režimů, za kterých je možné kácet dřeviny. Krátce je také pojednáno o zvláštních režimech ochrany dřevin rostoucích mimo les. Druhá část je věnována kácení dřevin rostoucích v blízkosti silniční infrastruktury (na silničních pozemcích) a souvisejícím otázkám. Je zde podán výklad specifických pojmů vážících se k silniční infrastruktuře, popis právního režimu kácení dřevin rostoucích na silničních pozemcích a jsou zde nastíněny návrhy de lege ferenda, které by mohly vést ke...
Management rodů Tilia L. a Fagus L. v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku
Schejbal, Martin
Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu a návrhem ošetření dřevin v areálu Hamzovy odborné léčebny v Luži--Košumberk. V rámci práce bylo zhodnoceno přes 200 stromů rodu Tilia L. a Fagus L., u jednotlivých stromů byly změřeny základní dendrometrické parametry, stanoveno jejich fyziologické stáří, vitalita stromů a byl vyhodnocen jejich zdravotní stav. U jednotlivých stromů bylo navrženo ošetření a byla vypočtena jejich cena.
Právní úprava ochrany dřevin
Proček, David ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Resumé Právní úprava ochrany dřevin Tato práce se zabývá problematikou právní ochrany dřevin rostoucích mimo les. Okrajově je předmětem této práce i problematika právní ochrany lesa. Autor se ve své práci zaměřuje na praktické otázky zkoumané materie, s ohledem na své praktické zkušenosti a navrhuje některá dílčí řešení. Prioritním cílem autora není vyhledání všech problémových ustanovení, která se dotýkají zkoumané materie, ale posoudit úroveň právní úpravy v globálním měřítku. Blíže se zabývá těmi nedostatky, které považuje za závažné z pohledu předmětu ochrany a pokouší se o odstranění těchto nedostatků vlastními návrhy, případně zahraniční, konkrétně slovenskou legislativou, která z globálního pohledu upravuje zkoumanou problematiku v některých případech efektivněji a může tak sloužit jako inspirativní vzor pro Českou republiku. Klíčová slova: dřevina rostoucí mimo les, památný strom, zvláště chráněná rostlina, zvláště chráněný druh, významný krajinný prvek, chráněné území, územní plánování, les. Abstract Legal regulation of wood plants growing outside the forest This thesis deals with legal regulation of wood plants growing outside the forest. Marginally the thesis examines the issues og legal regulation of the forest. The author focuses on practical questions with regard to his practical experience...
Právní úprava ochrany dřevin
Proček, David ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Resumé Právní úprava ochrany dřevin Tato práce se zabývá problematikou právní ochrany dřevin rostoucích mimo les. Okrajově je předmětem této práce i problematika právní ochrany lesa. Autor se ve své práci zaměřuje na praktické otázky zkoumané materie, s ohledem na své praktické zkušenosti a navrhuje některá dílčí řešení. Prioritním cílem autora není vyhledání všech problémových ustanovení, která se dotýkají zkoumané materie, ale posoudit úroveň právní úpravy v globálním měřítku. Blíže se zabývá těmi nedostatky, které považuje za závažné z pohledu předmětu ochrany a pokouší se o odstranění těchto nedostatků vlastními návrhy, případně zahraniční, konkrétně slovenskou legislativou, která z globálního pohledu upravuje zkoumanou problematiku v některých případech efektivněji a může tak sloužit jako inspirativní vzor pro Českou republiku. Klíčová slova: dřevina rostoucí mimo les, památný strom, zvláště chráněná rostlina, zvláště chráněný druh, významný krajinný prvek, chráněné území, územní plánování, les. Abstract Legal regulation of wood plants growing outside the forest This thesis deals with legal regulation of wood plants growing outside the forest. Marginally the thesis examines the issues og legal regulation of the forest. The author focuses on practical questions with regard to his practical experience...
Management rodů Tilia L. a Fagus L. v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku
Schejbal, Martin
Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu a návrhem ošetření dřevin v areálu Hamzovy odborné léčebny v Luži--Košumberk. V rámci práce bylo zhodnoceno přes 200 stromů rodu Tilia L. a Fagus L., u jednotlivých stromů byly změřeny základní dendrometrické parametry, stanoveno jejich fyziologické stáří, vitalita stromů a byl vyhodnocen jejich zdravotní stav. U jednotlivých stromů bylo navrženo ošetření a byla vypočtena jejich cena.
Analýza a návrh optimálního řešení stavu vybraných druhů dřevin v Komenského sadech ve Frýdku - Místku
Korbáš, Dalibor
Soužití lidí a stromů ve společném prostředí má pro společnost veliký význam. Tak jako pečujeme sami o sebe a o svůj majetek, měli bychom pečovat i o naše stromy, díky kterým existujeme. Zdravé, vitální a bezpečné stromy jsou pro nás důležité a proto bychom se měli věnovat jejich péči a neustále ji zvyšovat. Tato práce se v první fázi zaměřuje na posouzení dřevin v Komenského sadech ve Frýdku-Místku. U jednotlivých stromů byly určeny základní dendrometrické údaje, bylo stanoveno jejich fyziologické stáří a byly hodnoceny projevy a parametry, na jejichž základě byla stanovena vitalita stromů, vyhodnocen zdravotní stav společně s provozní bezpečností. Ve druhé fázi byly navrženy optimální zásahy (včetně finančního ohodnocení), které přispějí ke zlepšení stavu stromů. Závěrem byla navržena v rámci obnovy parku náhradní výsadba, taktéž s finančním ohodnocením.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.