Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tvorba aplikace o regulaci využívání rádiového spektra ve vazbě na otevřená data ČTÚ
Hubík, Petr ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Novák, Jaromír (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat tvorbu aplikace určenou pro snadnější orientaci ve využívání rádi-ového spektra v České republice a publikaci dat využívaných aplikací jako otevřených dat. Nejdříve práce popisuje otevřená data, jejich význam a způsob práce s nimi. Na tuto část nava-zují analýzy problematiky, dostupných dat a výběr metodiky jak pro vývoj aplikace, tak pro publikaci otevřených dat. Následuje popis postupu tvorby aplikace a její uvedení do provozu. Celou práci uzavírá popis procesu publikace otevřených dat.
The analysis of regulatory functions Czech telecommunication office
Pátek, Zdeněk ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Zemplinerová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se bude věnovat hledání odpovědi na otázku, jaká by měla být míra a forma regulace. Tato problematika bude aplikována na příkladě Českého telekomunikačního úřadu. V teoretické části bude definovaný pojem regulace jak i dopady regulace. Tato část práce bude obsahovat jak pohledy ekonomů různých ekonomických škol na regulaci, tak i dopady vybraných regulačních zásahů v historii. V praktické části bude analýza Českého telekomunikačního úřadu z hlediska historického vývoje se zvláštním ohledem na regulační pravomoci. Dále bude popsaný regulační mechanismus a rozebraný vplyv evropských regulačních autorit na regulaci českého telekomunikačního trhu. Práce se bude dále zaobírat kompetencemi úřadu a jeho přínosy a škodlivými dopady na ekonomické aktivity soukromého sektoru. Cíl práce spočívá hlavně v analýze regulačních funkcí a vývoje vybraných sfér působnosti Českého telekomunikačního úřadu. Úřad bude analyzovaný jednak s důrazem na změny jeho regulačních funkcí, tak i z hlediska efektivnosti jeho zásahů do trhu. Při analýze bude kladen důraz na správnost využití prostředků vyčleněných na regulaci a toho, jestli daný relevantní trh skutečně selhává.