Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Participium a participiální vazby s ohledem na akvizici struktur (u českých studentů španělštiny)
WEISOVÁ, Ludmila
Tato bakalářská práce se zabývá španělským participiem, jeho funkcemi a použitím českými studenty španělštiny v jednotlivých funkcích. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlena morfologie participia a každá funkce pojící se s participiem. Na příkladech jsou znázorněna participia v jednotlivých funkcích. Praktická část se věnuje analýze jazykových úrovní, a dále kvantifikaci a klasifikaci výskytu a chybovosti participií v žákovském korpusu vytvořeném ze slohových prací vysokoškolských studentů FF JČU.
Infinitivy a infinitivní klauze ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
ŠULKOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce je zaměřena na infinitiv, jeho funkce ve větě a konstrukce, které infinitiv může tvořit. Práce je rozdělena na dvě části, tedy část teoretickou, která položí základní kámen pro část praktickou. Teoretická část má za úkol zopakovat neosobní tvary ve španělštině a konkrétně se zaměřuje na infinitiv a konstrukce, které se s infinitivem tvoří. V praktické části shrneme důležité poznatky z části teoretické a zaměříme se na samotný cíl této bakalářské práce. Cílem této práce je navrhnout anotační systém pro pozdější využití při analýze prací v žákovském korpusu, následně jeho otestování na několika žákovských pracích. Práce je doplněna tabulkou s přehledem očekávaných znalostí týkajících se infinitivu na různých jazykových úrovních dle Plan Curricular de Instituto Cervantes (PCIC).
Komparativní konstrukce ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
POHANKOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se věnuje komparativním konstrukcím ve španělštině. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje problematiku stupňování adjektiv a adverbií, rozlišuje třídy komparací ve španělštině (vyšší, nižší a stejná míra vlastnosti) a na příkladech znázorňuje jednotlivé konstrukce, jejich skladbu a funkci ve větě. Konstrukce jsou zde také probírány z pohledu významového, jelikož kromě významu srovnávacího mají i další vedlejší významy. V praktické části jsou pomocí studijního plánu Institutu Cervantes analyzovány jazykové úrovně a znalosti komparací na jednotlivých úrovních. Dle výsledků analýzy je vytvořen návrh anotačního systému pro komparativní konstrukce a také možné chyby v konstrukcích.
Tagging a spoken learner corpus
Gillová, Lucie ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je navrhnout systém značkování žákovského korpusu mluvené angličtiny, který by se kromě chyb zaměřoval i na značkování specifik mluveného jazyka. V teoretické části proto práce stručně nastiňuje žákovský jazyk jako takový, vznik a vývoj žákovských korpusů v posledních 20 letech a jak klasickou, tak počítačem podporovanou chybovou analýzu. Kromě toho jsou v teoretické části popsána specifika mluveného jazyka, na která se pak soustřeďuje část praktická. Jako základ pro navrhovaný systém značkování je použit Lovaňský značkovací systém, který je ale určený pro žákovský korpus psaného jazyka. Na základě analýzy přepisů 20 nahrávek z české části žákovského korpusu LINDSEI jsou navrženy úpravy kategorií stávajících a kategorie nové, které by měly lépe zachytit prvky typické pro mluvený jazyk a tak usnadnit jeho analýzu po označkování celého korpusu.
Tagging a spoken learner corpus
Gillová, Lucie ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je navrhnout systém značkování žákovského korpusu mluvené angličtiny, který by se kromě chyb zaměřoval i na značkování specifik mluveného jazyka. V teoretické části proto práce stručně nastiňuje žákovský jazyk jako takový, vznik a vývoj žákovských korpusů v posledních 20 letech a jak klasickou, tak počítačem podporovanou chybovou analýzu. Kromě toho jsou v teoretické části popsána specifika mluveného jazyka, na která se pak soustřeďuje část praktická. Jako základ pro navrhovaný systém značkování je použit Lovaňský značkovací systém, který je ale určený pro žákovský korpus psaného jazyka. Na základě analýzy přepisů 20 nahrávek z české části žákovského korpusu LINDSEI jsou navrženy úpravy kategorií stávajících a kategorie nové, které by měly lépe zachytit prvky typické pro mluvený jazyk a tak usnadnit jeho analýzu po označkování celého korpusu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.