Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci v období 2006 - 2016 a implikace pro fiskální politiku
Richterová, Jitka ; Maule, Petr (vedoucí práce) ; Klement, Josef (oponent)
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku.
Analýza černých pasažérů v pražské MHD
Jarolímová, Monika ; Bartoň, Petr (vedoucí práce) ; Babin, Jan (oponent)
Bakalářská práce zkoumá, zda se cestujícím vyplatí jezdit neoprávněně bez platné jízdenky v pražské městské hromadné dopravě a faktory, které ovlivňují jejich rozhodování při koupi jízdenky. Zejména pak výška postihu za jízdu bez platné jízdenky, pravděpodobnost odhalení revizorem, cena krátkodobých jízdenek a zavedení SMS jízdného. Vliv zkoumám na datech v období od srpna roku 2005 do dubna roku 2012. Teoretická část vychází z ekonomie zločinu a z herněteoretického Tsebelisova modelu. Po odhadu modelu pomocí metody nejmenších čtverců bylo dokázáno, že pravděpodobnost odhalení revizorem ovlivňuje počet černých pasažérů významněji než výška pokuty.
Význam, hodnota a cena vzdělání
Křenová, Radka ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Práce charakterizuje statek vzdělání prostřednictvím ekonomické teorie. Cílem praktické části je anketní zjištění názorů veřejnosti na otázky týkajících se významu vzdělání, jeho přínosu a rozložení odpovědnosti za tuto oblast mezi stát a občany. Součástí praktické části je také úvaha nad cenou a hodnotou vzdělání, příp. s omezením na vysokoškolské vzdělání.
Produkce veřejných statků v Jihočeském kraji
TRNKOVÁ, Jana
První část práce popisuje teoreticky statky a veřejný sektor. Vysvětluje problematiku veřejných statků a jejich financování. Veřejné statky je velmi široký pojem, proto jsem si pro praktickou analýzu zvolila pouze mateřské, základní a střední školství v období 2004-2007.
Analýza vlivu zaměstnanců na systém odměňování. Proč je praxe odlišná od závěrů neoklasické ekonomie trhů práce ?
Michailidis, Dimitrios ; Brožová, Dagmar (vedoucí práce) ; Mikuláštík, Robert (oponent)
Ve své práci se zabývám analýzou vlivu zaměstnanců na systém odměňování. Zkoumám, proč se systém v praxi liší od neoklasické teorie mzdy, přesněji se odměňování neřídí striktně podle teorií mezní produktivity. Pomocí ekonomické teorie, odhaluji jednotlivé příčiny této odlišnosti. První část tvoří náhled do historie vývoje odměňování od antiky až po současný hlavní ekonomický proud v odměňování a vybírá ty nejpodstatnější principy. V druhé části hledám příčiny rozdílů mezi neoklasickou teorií a praxí. Práce se drží hlavního předpokladu, a tím je, že zaměstnanec je jedinečná osobnost s vlastními cíly a preferencemi. Systém odměňování je odlišný proto, že se mu snaží přizpůsobit, a ať už v pozitivním smyslu, že si zaměstnanci přejí být určitým způsobem odměňováni, tak i negativním, aby přiměl (motivoval) zaměstnance k tomu, co mají dělat a aby to dělali lépe. Významnou roli v tomto zkoumání hrají nedokonalé informace. Následně je na základě teoreticky zjištěných poznatků vypracovaná analýza odměňování ve společnosti Philips ČR s.r.o. Ta je rozdělena na dvě části: na analýzu samotného systému, a na průzkumu mezi zaměstnanci. Tato analýza si klade za cíl v praxi ověřit jednotlivá tvrzení obsažená v práci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.