Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání podmínek připojení FVE v ČR a SR
Vašica, Radoslav ; Radil, Lukáš (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je analýza a porovnanie legislatívnych podmienok pripojenia fotovoltaickej elektrárne (FVE) na území Českej Republiky (ČR) a Slovenskej Republiky (SR). Uvedené sú postupy pri pripojovaní výrobne k distribučnej sieti (DS) ako aj náležitosti jednotlivých dokumentov potrebných k úspešnému pripojeniu. Vymenované sú tiež okolnosti zohľadňované pri posudzovaní vplyvu pripojenia na bezpečnú prevádzku DS. V práci sú spracované spôsoby podpory budovania fotovoltaických výrobní a princíp výkupu energie z obnoviteľných zdrojov. Ďalšia časť práce sa zaoberá hybridnými fotovoltaickými elektrárňami (HFVE), teda výrobňami umožňujúcimi ukladanie energie do akumulátorov. Je tu uvedené zloženie a princíp činnosti hybridných elektrární. Nasledujúca časť sa zaoberá možnosťami pripojenia hybridnej elektrárne k DS. Sú vysvetlené výhody a nevýhody pripojených a nepripojených hybridných výrobní k DS.
Měření zpomalení motocyklů při brzdění motorem
Vašica, Radoslav ; Semela, Marek (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá spomalením motocyklu pri brzdení motorom. Prácu možno rozdeliť na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť začína možnosťami rozdelenia motocyklov podľa viacerých kritérií. Ďalej je uvedená primárna knižná literatúra, použiteľná v súvislosti s problematikou tejto práce. Následne práca pojednáva o faktoroch ovplyvňujúcich priebeh spomalenia pri brzdení motorom. Praktická časť zoznamuje čitateľa s dostupnými meracími prístrojmi, miestom merania a metodikou. Ďalej sú uvedené konkrétne namerané hodnoty pre jednotlivé motocykle, doplnené grafickým výstupom. Na konci praktickej časti je pre porovnanie stručný súhrn nameraných hodnôt pre jednotlivé testované vozidlá. Interpretácia a vyhodnotenie nameraných dát sú obsiahnuté v závere práce.
Inteligentní řízení akumulačního ohřevu teplé vody
Vašica, Radoslav ; Macháček, Jan (oponent) ; Šlezingr, Jan (vedoucí práce)
Práca sa všeobecne zaoberá možnosťami prípravy teplej vody v domácnosti a analyzuje možnosti úspory. Na začiatku práce je stručne uvedená história prípravy teplej vody. Kapitola 3 sa zaoberá rôznymi spôsobmi ohrevu. Podrobnejšie popísaný elektrický akumulačný ohrev je v kapitole 4, kde možno nájsť vplyv tohto ohrevu na elektrizačnú sústavu, špeciálne na denný diagram zaťaženia. Ďalej sú uvedené údaje o tarifnej politike, ako o nástroji k motivácií odberateľov využívať akumulačný ohrev. V ďalšej časti práce, začínajúc piatou kapitolou, je písané o možnosti energetickej úspory prostredníctvom inteligentne riadeného bojleru. Ten eliminuje nevýhodu zásobníkového ohrevu, ktorou sú tepelné straty nádoby. Ohrev zakladá na určitej pravidelnosti v správaní užívateľa a riadi prípravu vody podľa očakávanej spotreby. V kapitole šiestej je potom navrhnutý vlastný algoritmus pre úsporné riadenie ohrevu a tiež energetické a ekonomické zhodnotenie možných úspor.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.