Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Využití finanční analýzy pro zlepšení výkonosti podniku
Sedláček, Jiří ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení a zlepšení finanční výkonnosti podniku Ferona, a.s., pomocí finanční analýzy. První část se teoreticky věnuje jednotlivým pojmům finanční analýzy. V druhé části se aplikují teoreticky popsané metody na samotný podnik a zjištěné výsledky jsou srovnány s oborovým průměrem a hlavním konkurentem. V poslední části jsou navrhnuty možná řešení pro zlepšení stávající finanční situace firmy.
Integrace pokročilých metod umělé inteligence s bezpečnostními systémy provádějícími management logových záznamů
Sedláček, Jiří ; Mikulec, Marek (oponent) ; Safonov, Yehor (vedoucí práce)
Kybernetická bezpečnost je velice důležitým aspektem našeho každodenního života. Se stále více se rozpínajícím kybernetickým prostorem a jeho rostoucím vlivem na náš reálný svět je o to důležitější právě otázka kybernetické bezpečnosti. V rámci teoretické části diplomové práce jsou popsány základní aspekty bezpečnostního monitoringu. Také je stručně popsán proces sbírání logů událostí a jejich správa. Důležitým prostředkem bezpečnostního monitoringu je management bezpečnostních informací a událostí. Jsou zde probrány jeho výhody, nevýhody a možná vylepšení pomocí umělé inteligence. V teoretické části je rovněž zmíněna funkce orchestrace zabezpečení, automatizace a odezvy. Také jsou zde popsány techniky strojového učení, jako jsou neuronové sítě a hluboké učení. Tato část je rovněž zaměřena na kybernetická operační centra z hlediska zvýšení efektivity lidské „manuální” práce. Byla také provedena rešerše možných technik strojového učení pro tento případ použití, jelikož nedostatek lidských zdrojů je v rámci kybernetických operačních center kritickým problémem. Praktická část diplomové práce zahrnuje vytyčení cíle (klasifikace sekvencí textu), díky kterému by se dala značně ulehčit práce ve smyslu ručního rozdělování logů událostí na kategorie podle jejich zdroje. Pro tento stanovený úkol byla z různých zdrojů logů shromážděna data souvisejí s bezpečnostním monitoringem. V praktické části jsou také podrobně popsány metody pro zpracování těchto dat. Následně byl vybrán vhodný model neuronové sítě a proveden jeho technický popis. Na závěr je popsáno finální zpracování dat a proces trénování, validace a testování modelu. Pro tento proces byly zpracovány tři scénáře, které jsou následně podrobně popsány ve výsledcích měření.
Územní vztahy velkého agropodniku
Sedláček, Jiří
Tato diplomová práce “Územní vztahy velkého agropodniku” se zabývá sociologií venkova s důrazem na venkovský prostor především jako výrobní prostředí, ale rovněž jako prostor pro život. Tato práce sleduje vybrané oblasti zemědělské podnikatelské činnosti a sociologické vědy, přičemž je zaměřena na konkrétní podnik. Případovou studii představuje podnik ZOD Haná se sídlem ve Švábenicích, kde zkoumám fungování velkého zemědělského podniku a jeho vlivu na okolí. Výzkum je založen na rešerši oficiálních dokumentů zemědělského družstva a dat Českého statistického úřadu. Výsledkem je zpracování demografické analýzy zaměstnanců, členů družstva, její srovnání s celorepublikovým průměrem a hodnocení vlivů družstva především na rozvoj venkova a analýzu dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dále v práci konstatuji, že družstvo postavené na modelu bývalého JZD se dokáže plnohodnotně zapojit do tržního prostředí současného systému a hodnotím výhody a nevýhody konvenčního a ekologického zemědělství.
Zabezpečení lokálních sítí na linkové vrstvě
Sedláček, Jiří ; Grenar, David (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zabezpečením lokálních sítí na linkové vrstvě. Cílem práce je popis základních funkcí referenčního modelu ISO/OSI a linkové vrstvy pro pochopení problematiky, vystihnout možnosti útoků na linkové vrstvě (například podvržený DHCP server, ARP spoofing, CAM table overflow, napadení Spanning tree protokolu a další) a možná bezpečnostní opatření na ochranu proti nim. Cílem práce je rovněž návrh na zapojení laboratorní úlohy týkající se této problematiky. Teoretická část vystihuje nejdůležitější protokoly linkové vrstvy, metody vedoucí k jejich zneužití a ochrana těchto protokolů. Praktická část obsahuje stručný popis útoků, použité nástroje k realizaci útoků, topologii sítě, provedení samotných útoků, případnou detekci útoků a obranu proti nim a shrnutí každého z nich, které obsahuje stručný popis proveditelnosti konkrétního útoku. V práci je rovněž shrnuto několik doporučení na konfiguraci zabezpečení a chování v kyberprostoru. K provedení jednotlivých útoků jsou především užity operační systémy Kali linux a Windows 10.
Digitální zpracování analogových signálů
Čermák, Petr ; Sedláček, Jiří (oponent) ; Murina, Milan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně zesílen a přiveden do vzorkovače. Navzorkovaný signál je zpracován A/D převodníkem a následně poslán na paralelní port. Na základě získaných údajů je navrženo schéma pro zpracování vzorku. Přenos na paralelní port je uskutečněn ve dvou krocích, kdy se nejprve převede jedna část slova a následně zbylá část. Mezi převodníkem a vzorkovačem je vzájemná vazba a synchronizace. Oba dva jsou řízeny ze stejné řídící sběrnice.
Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí
Mäsiar, Daniel ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Sedláček, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti veřejných bezdrátových sítí, pro-vozovaných především v oblastech s vysokou koncentrací lidí (prostředky městské hromadné dopravy, knihovny, pobočky rychlého občerstvení apod.). Cílem práce je zhodnotit chování uživatelů při používání veřejných Wi-Fi sítí a jejich povědomí o možných hrozbách. V úvodu teoretické části práce se definují hlavní standardy pro technologii Wi-Fi, vymezují významné pojmy, popisují způsoby zabezpečení bezdrátových sítí a dále je tato část věnována popisu jednotlivých typů útoků, kde jsou individuální útoky stručně popsány. Dále se práce zabývá popisem možných způsobů obrany proti jednotlivým útokům a závěrem teoretické části je stručně vymezen pojem phishing. Praktická část je věnována vytvoření vhodného nástroje pro sběr statistických dat týkající se obezřetnosti uživatelů Wi-Fi sítí na veřejných místech a ná-slednému využití kombinace nástroje a phishingových metod pro provedení průzkumu. Data budou sbírána a vyhodnocována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími pravidly stanovenými Úřadem na ochranu osobních údajů.
Okamžité zrušení pracovního poměru
Sedláček, Jiří ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru jako jedním ze způsobů skončení pracovního poměru v právním řádu České republiky. Prezentuje podmínky jeho platnosti a srovnává důvody, pro které lze pracovní poměr okamžitě zrušit ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Zabývá se také problematikou neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, přibližuje čtenáři postup vedoucí k jeho zneplatnění a předkládá výčet nároků, které mohou zaměstnanci a zaměstnavatelé z neplatného skončení pracovního poměru okamžitým zrušením uplatňovat. Závěrem předkládá srovnání tohoto způsobu skončení pracovněprávního vztahu u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Vliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozem
Sedláček, Jiří ; Kosová, Jaroslava (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší posouzení a návrh zateplení bytového domu v Třebíči, na výdaje spojené s jeho provozem. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny důvody pro zateplování budov, požadavky z hlediska energetické náročnosti budov, statických a požárně bezpečnostních na zateplení budov. V praktické části je zhodnocen z tepelně technického hlediska stávající stav bytového domu, dále jsou navrženy tři nové varianty zateplení bytového domu, jejich vyhodnocení a vypočítána jejich doba návratnosti.
Analýza produkčního potenciálu lesních porostů založených na bývalých zemědělských půdách v oblasti Doupovských hor (VLS ČR, s.p., Divize Karlovy Vary)
Sedláček, Jiří ; Bílek, Lukáš (vedoucí práce) ; Otakar, Otakar (oponent)
Tato diplomová práce hodnotí strukturu a vývoj lesních porostů založených na bývalých zemědělských půdách v podmínkách Doupovských hor, VLS ČR, s.p., přičemž hlavním předmětem výzkumu bylo posouzení produkčních a růstových charakteristik smrku ztepilého (Picea abies (L.) KARST.), modřínu opadavého (Larix decidua MILL.), javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.), olše lepkavé (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) a topolu černého (Populus nigra L.). Pro popis porostních charakteristik byla zvolena metoda kruhových ploch (pro každou dřevinu 5 ploch o ploše 500 m2), vedle základních dendrometrických charakteristik byl hodnocen zdravotní stav jedinců a byly odebrány přírůstové vzorky (n > 10 pro každou dřevinu) pro hodnocení růstové dynamiky. Statistické analýzy produkčních parametrů byly zpracovány v softwaru Statistica 12. Při celkovém hodnocení všech typů poškození dle dřevin, rozdíl mezi olší (0,084) a klenem (0,091) nebyl statisticky významný, od těchto dřevin se ale s vyšším výskytem poškození signifikantně odlišoval modřín (0,356) a topol (0,513) a následně s nejvyšším podílem smrk (0,736), který se jeví z hlediska poškození jako nejméně vhodnější pro pěstování na těchto stanovištích. Nejvyšší průměrná zásoba byla zjištěna u smrku (416,8 m3.ha-1, 29,7 SD) a následně u topolu (350,0 m3.ha-1, 91,7 SD). Nejnižší průměrná zásoba byla zjištěna u javoru klenu (182,9 m3.ha-1, 73,3 SD) a následně u modřínu (238,3 m3.ha-1, 57,7 SD). U všech dřevin je za sledované období patrný pokles tloušťkového přírůstu. Nejvýraznější je tento propad u modřínu a olše, naopak relativně vyrovnaný tloušťkový růst je patrný u javoru klenu a do jisté míry i topolu černého. Na základě zjištěných výsledků jsou formulována pěstební doporučení pro volbu dřevin a obnovu studovaných porostů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
29 SEDLÁČEK, Jan
14 Sedláček, Jakub
29 Sedláček, Jan
1 Sedláček, Jaromír
5 Sedláček, Jaroslav
1 Sedláček, Jindřich
2 Sedláček, Jiří,
5 Sedláček, Josef
5 Sedláček, Jozef
2 Sedláček, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.