Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Územní plánování v praxi v obci Letovice
Musil, Lukáš ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje problematiku územního plánování. Teoreticky seznamuje čtenáře s územním plánováním, územním plánem a způsobem jeho zpracování. Na příkladu vybrané obce je analyzován současný stav územního plánu a jeho změny. Na základě těchto poznatků jsou navrženy další rozvojové možnosti obce.
Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v městské části Brně – Soběšicích
Pokorná, Denisa ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá oceněním vybraného pozemku v městské části Brně – Soběšicích. V úvodní části práce jsou zmíněny důležité pojmy a metody související s oceňováním nemovitostí, které jsou nezbytné znát pro účely oceňování pozemků. Dále jsou v práci uvedeny informace o oceňovaném pozemku, u kterého je v současnosti podána žádost na územní změnu jeho využití, tento proces a celý průběh územní změny v městě Brně je stručně popsán v samostatné kapitole. Poté se pro posuzovaný pozemek stanoví zjištěná a obvyklá cena a to ve třech stádiích využití pozemku v územním plánu. Jsou okomentovány jednotlivá stádia, vlivy na cenu a možné důvody rozdílů cen. Závěr práce je věnován vyhodnocením výsledků.
Posouzení vlivů územního plánování na cenu pozemků ve Vyškově
Sankot, Martin ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na obvyklou cenu pozemků ve Vyškově. První část se věnuje teoretickému zázemí potřebnému k pochopení dané problematiky. Následuje kapitola, která formuluje problémy, stanovuje hypotézy a cíle řešení této práce. Dále jsou popsány a zdůvodněny použité metody k naplnění cíle. V závěru první části se nachází kapitola, kde je popsána řešená lokalita spolu s vybranými pozemky. Následuje část vlastního řešení, která obsahuje samotné ocenění vybraných pozemků ve třech stupních územně plánovací dokumentace. Je zde využita analýza trhu města Vyškov a následně vytvořena srovnávací databáze pro ocenění pozemků pomocí komparativní přímé metody. Závěrem jsou shrnuty dosažené výsledky vlastního řešení a interpretovány vlivy územního plánování působící na výši obvyklé ceny pozemků ve Vyškově.
Vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně
Šimáček, Adam ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy ze zákonů vztahujících se ke stavebním pozemkům. Vybrané pozemky se nachází na území města Brna, ve kterém je rovněž analyzován trh se stavebními pozemky. Dále jsou shrnuty aspekty, které ovlivňují cenu stavebního pozemku při ocenění podle cenového předpisu. Analytická část je zaměřena na pozemky, ke kterým byl zveřejněn cenový údaj v katastru nemovitostí, tyto jsou pak konfrontovány s oceňovací vyhláškou. Získané informace jsou v závěru vyhodnoceny.
Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění
Prokop, Jan ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby jejich oceňování a následně aplikuji tyto metody na konkrétní věcná břemena.
Analýza nejvyššího a nejlepšího využití sokolovny v obci Mosty u Jablunkova
Chwastková, Silvie ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku. V zahraničí je tato metoda poměrně využívaná a označována jako HABU. Metoda je aplikována na konkrétní případ sokolovny v obci Mosty u Jablunkova. První část práce je zaměřena na teoretickou část, kde jsou popsány základní pojmy a postup při řešení problematiky nejvyššího a nejlepšího využití. Druhá část práce je zaměřena na praktickou aplikaci metody na konkrétní případ, kdy jsou na logicky pravděpodobných možnostech využití provedeny zkoušky legální přípustnosti, fyzické možnosti, finančního opodstatnění a maximální výnosnosti. Výsledkem provedených zkoušek je nejvyšší a nejlepší využití konkrétního případu.
Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v areálu Špitálka 60/12, Brno
Štofka, Filip ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá aplikací metody nejvyššího a nejlepšího využití na konkrétním příkladu, kterým je budova číslo 15, v objektu Mosilana, na adrese Špitálka 60/12. Teoretická část rozebírá problematiku oceňování nemovitostí, která s prací souvisí. Jsou zde také popsány části samotné metody a to: legální přípustnost, fyzická možnost, finanční opodstatněnost a maximální výkonnost. Za pomoci oceňovacích postupů je v praktické části tato metoda aplikována na naši oceňovanou nemovitost, u které je stanoveno nejvyšší a nejlepší využití.
Analýza nejvyššího a nejlepšího využití budovy na ulici Vojtova 12, Brno
Mikulcová, Kristýna ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá aplikací analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti na adrese Vojtova 541/12 v Brně. Teoretická část popisuje problematiku oceňování nemovitostí, která s prací úzce souvisí. Také jsou zde podrobně popsány zkoušky, na kterých se metoda zakládá: legální přípustnost, fyzická možnost, finanční opodstatněnost a maximální výnosnost. V praktické části jsou tyto zkoušky aplikovány na oceňovanou nemovitost a následně je stanoveno nejvyšší a nejlepší využití.
Obchodování se zemědělskými pozemky
Machů, Michal ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá schémata jsou doplněna komentářem a připojeny dokumenty, které jsou nutné k provedení úspěšného obchodu.
Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v Otrokovicích a Napajedlích
Jurčová, Anna ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posoudit a interpretovat vliv územního plánovaní na ceny zvolených pozemků ve městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly zvoleny příslušné lokality, u kterých bylo simulováno, že se nacházejí jednak v plochách nestavebních a jednak určených k zastavění, a to dle různých stupňů územního plánování. Pozemky byly uvažovány jako zemědělské, určené k zastavění a stavební. Ocenění bylo provedeno cenou zjištěnou za pomocí oceňovací vyhlášky a rovněž cenou obvyklou pomocí přímého porovnání. Ceny porovnávaných pozemků byly získány z realizovaných kupních smluv z katastru nemovitostí a z nabídek z realitních serverů. Závěrem budou výsledky v obou městech porovnány a budou vyhodnoceny faktory, které měly na zjištěné výsledky vliv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.