Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv médií na životní styl dospívajících
Richterová, Karolína ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem médií na životní styl dospívajících, přesněji na dva aspekty životního stylu, a to pohybovou aktivitu a spánek. V rámci období pandemie Covid-19 byli jedinci nuceni zůstat ve svých domovech, a veškerý jejich sociální kontakt, ale i školní a pracovní povinnosti se přesunuly do online prostředí. S tím se zvyšoval také čas před obrazovkou, ale i s tím spojené sedavé chování. Jelikož byli všichni nuceni být izolování, sportovní a volnočasové aktivity byly také velice omezené, nebo se často také převedli do online prostředí. Cílem této práce je tedy snaha o vymezení návyků dospívajících v rámci pohybové aktivity, spánku a konzumace médií, a jak jsou tyto aspekty navzájem propojeny, a zda toto propojení vnímají i dospívající. Cílem byla také určitá edukace jedinců, kdy byli následně konfrontování s doporučeními pro jednotlivé aspekty životního stylu (spánek a pohybovou aktivitu), ale také doporučení týkající se konzumace médií. Jelikož životní styl byl silně ovlivněn pandemií onemocnění Covid-19, cílem bylo také zjistit, jak se proměnily návyky jednotlivých žáků v rámci tohoto období, ale také po něm. V rámci této práce byl uskutečněn kvalitativní výzkum. Za využití hloubkových rozhovorů s žáky ve věku 13 až 15 let na Základní škole Rozmarýnová v Mostě, byli žáci dotazování na...
Mediální gramotnost a mediální výchova seniorů v kontextu dnešní doby
Richterová, Karolína ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Römer, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá pojmy mediální gramotnost a mediální výchova seniorů, jejich specifikami, důležitostí, ale i celkovým opomíjením této problematiky v nynějším světě. Blíže definuje již zmíněnou věkovou kategorii - seniory a s nimi spojená specifika v rámci dalšího vzdělávání, každodenního života, i jejich celkového postavení ve společnosti. Snaží se o zmapování potřeb těchto jedinců ve světě prostoupeném médii a vymezuje rizika, která mohou při používání médií vzniknout (např. v rámci sledování televize, teleshoppingu, atd.). Samotná kapitola je věnována seniorům pohybujícím se v prostředí internetu, ale i rizikům které toto médium pro rizikové jedince představuje. Analyzuje snahy o mediální vzdělávání na našem území, ale i jednotlivé vzdělávací programy určené pro tuto věkovou kategorii. V praktické části bylo využito dotazníkové šetření, které mělo za cíl analyzovat potřeby skupiny seniorů v rámci mediálního vzdělávání, vymezení témat a zájmů jednotlivých seniorů, ale i snaha o sebehodnocení v rámci mediální gramotnosti. Osloveni byli senioři z určité Akademie třetího věku, kteří měli možnost zúčastnit se internetového dotazování a na základě kterého vznikla koncepce vzdělávací akce a vzdělávání jako takového pro tuto skupinu seniorů.

Viz též: podobná jména autorů
1 Richterová, K.
1 Richterová, Kamila
6 Richterová, Kateřina
3 Richterová, Klaudie
6 Richterová, Klára
1 Richterová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.