Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy
Vítek, Petr ; Provazník, Jan (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce s názvem „Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy“ je návrh optimálního informačního systému pro skladového hospodářství malé zámečnické firmy ZÁMEK. První část práce se zabývá analýzou původního informačního systému. Druhá část práce představuje a hodnotí komerčně dostupné informační systémy pro vedení skladového hospodářství, které jsou aplikovatelné na uvedenou firmu. Cílem práce je předložit návrh optimálního informačního systému skladového hospodářství, který přispěje ke zlepšení vnitropodnikvých procesů a povede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.
Přístup k obětem trestných činů z hlediska zainteresovaných institucí
Provazník, Jan ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tato diplomové práce se zabývá politikou přístupu k obětem trestných činů. Zaměřuje se na činnost zainteresovaných státních institucí, jež s obětmi trestných činů pracují. Oběti trestných činů představují v dnešním přístupu veřejné politiky skupinu lidí, na které je nahlíženo jako na osoby potřebující pomoc. Tento pohled se v České republice projevil přijetím zákona o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti v roce 2013. Předmět úpravy tohoto zákona směřuje k vymezení práv oběti jako subjektu zvláštní péče ze strany státu, úpravu poskytování peněžité pomoci obětem ze strany státu a stanovení právního základu pro spolupráci mezi státem a organizacemi, které poskytují pomoc obětem. Diplomová práce se zabývá důvody, které vedly k této důležité legislativní změně v politice přístupu k obětem trestných činů. Zároveň zkoumá proces samotné tvorby a schválení zákona o obětech a věnuje se také jeho implementaci prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení a Probační a mediační službou ČR. Snaží se najít odpověď na otázku, do jaké míry toto opatření naplňuje své cíle. Přínosem práce je poskytnutí komplexního pohledu na problematiku přístupu k obětem trestných činů jako subjektu zvláštní péče ze strany státu, které se v České republice začíná věnovat čím dál větší pozornost.
Analysis of Unemployment in Russia: Spatial Analysis on Russian Regions
Provazník, Jan ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Bezhanishvili, Levan (oponent)
Tato práce zkoumá pracovní trhy v regionech Ruské federace s ohledem na nezaměstnanost a Okunův zákon. Pomocí Hodrick-Prescottova filtru jsou spočteny hodnoty potenciálního HRP a přirozené míry nezaměstnanosti a jsou poté použity k odhadnutí Okunova koeficientu. Analýza odhaluje nestejnost Okunova koeficientu pro jednotlivé regiony a významnou prostorovou korelaci v něm (měřenou pomocí Moranova I). Za účelem vyšetření Okunovy konvergence je vyvinuta nová metoda, která spočívá v měření časového trendu v koeficientech determinace obdržených odhadováním Okunova zákona na průřezových datech pro každý rok zvlášť. Výsledky ukazují absenci regionální Okunovy konvergence v Rusku.
Analýza trhu životního pojištění v ČR
Provazník, Jan ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Fleischmann, Luboš (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám analýzou trhu životní pojištění v České republice, který bude zkoumán z několika úhlů pohledu. Nejprve se soustředím na historický vývoj Českého pojistného trhu, který byl velmi specifický a vedl až k podobě trhu v jaké je možné jej pozorovat v současné době. Následuje analýza jednotlivých druhů produktů, které je možné v rámci životního pojištění sjednat. V hlavní části práce se věnuji analýze samotného pojistného trhu za pomoci vybraných ukazatelů, díky kterým je možné lépe pochopit aktuální trendy na Českém pojistném trhu. V této části práce také dochází ke srovnání v rámci pojistných trhů Evropské Unie. V závěru práce se zabývám analýzou cen konkrétních produktů životního pojištění u vybraných pojišťoven působících na Českém pojistném trhu.
Přístup k obětem trestných činů z hlediska zainteresovaných institucí
Provazník, Jan ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tato diplomové práce se zabývá politikou přístupu k obětem trestných činů. Zaměřuje se na činnost zainteresovaných státních institucí, jež s obětmi trestných činů pracují. Oběti trestných činů představují v dnešním přístupu veřejné politiky skupinu lidí, na které je nahlíženo jako na osoby potřebující pomoc. Tento pohled se v České republice projevil přijetím zákona o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti v roce 2013. Předmět úpravy tohoto zákona směřuje k vymezení práv oběti jako subjektu zvláštní péče ze strany státu, úpravu poskytování peněžité pomoci obětem ze strany státu a stanovení právního základu pro spolupráci mezi státem a organizacemi, které poskytují pomoc obětem. Diplomová práce se zabývá důvody, které vedly k této důležité legislativní změně v politice přístupu k obětem trestných činů. Zároveň zkoumá proces samotné tvorby a schválení zákona o obětech a věnuje se také jeho implementaci prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení a Probační a mediační službou ČR. Snaží se najít odpověď na otázku, do jaké míry toto opatření naplňuje své cíle. Přínosem práce je poskytnutí komplexního pohledu na problematiku přístupu k obětem trestných činů jako subjektu zvláštní péče ze strany státu, které se v České republice začíná věnovat čím dál větší pozornost.
Vliv mléčné užitkovosti a ročního období na kvalitu mleziva dojnic českého strakatého skotu ve vybraném podniku
Provazník, Jan
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu mléčné užitkovosti a ročního období na kvalitu mleziva dojnic českého strakatého skotu ve vybraném chovu. Mezi sledované parametry byly zařazeny sušina, hustota, refrakce, aktivní kyselost a obsah imunoglobulinu (IgG). K danému problému byl zpracován literární přehled. Sledované vzorky pocházely ze zemědělského podniku Agrodružstvo Tištín. Vzorky byly odebírány v průběhu celého roku (od 17. 4. 2014 do 18. 1. 2015). V tomto období bylo odebráno 39 vzorků mleziva, vždy od předem vybraných dojnic, které začínaly druhou laktaci. Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány. Dosažené výsledky poukazují na to, že dojnice s vyšší mléčnou užitkovostí mají mlezivo méně kvalitní. Roční období ovlivnilo kvalitu mleziva tím způsobem, že dojnice otelené v zimě a na podzim měly mlezivo kvalitnější. Při posuzování vlivu zdravotního stavu jsme zjistily, že průměrné hodnoty mleziva od zdravých neléčených dojnic vykazují vyšší hodnoty hustoty, refrakce a obsahu IgG.
Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy
Vítek, Petr ; Provazník, Jan (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce s názvem „Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy“ je návrh optimálního informačního systému pro skladového hospodářství malé zámečnické firmy ZÁMEK. První část práce se zabývá analýzou původního informačního systému. Druhá část práce představuje a hodnotí komerčně dostupné informační systémy pro vedení skladového hospodářství, které jsou aplikovatelné na uvedenou firmu. Cílem práce je předložit návrh optimálního informačního systému skladového hospodářství, který přispěje ke zlepšení vnitropodnikvých procesů a povede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.
Analýza mezd a platů v hlavním městě Praze
Provazník, Jan ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Löster, Tomáš (oponent)
Mzdy a platy představují důležité ekonomické pojmy, jejichž výše charakterizuje životní úroveň obyvatelstva na daném území. Tyto pojmy se týkají každého, kdo se někdy rozhodl nebo teprve rozhodne vstoupit do zaměstnaneckého poměru, což je převážná většina populace. Z těchto důvodů se bakalářská práce věnuje analýze mezd a platů v hlavním městě Praze. Mzdy a platy jsou v práci zkoumány pomocí ukazatelů hrubé měsíční mzdy a platu. Vývoj mediánů těchto ukazatelů je zhodnocen prostřednictvím grafů, základních charakteristik časových řad, indexů a vhodných trendových funkcí. Vývoj mezd bude zkoumán v letech 2001 až 2013 a platů v letech 2004 až 2013. Dále jsou pro rok 2013 uvedené ukazatele členěny do skupin podle socioekonomických znaků zaměstnanců. Mezi sebou jsou porovnány mediány těchto skupin a je i zkoumána mzdová a platová diferenciace. Analyzovaná data jsou získána z Informačního systému o průměrném výdělku. Práce by tedy měla čtenáři poskytnout informace o mzdové a platové situaci v hlavním městě. Skládá se ze čtyř kapitol, přičemž první dvě jsou teoretické a druhé dvě se zabývají samotnou analýzou.
Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus
PROVAZNÍK, Jan
The decrease of lifespan by mating is a common, yet poorly understood occurrence. Juvenile hormone (JH) is widely believed to mediate shortened lifespan in insect, caused by mating. In this study we tested the role of JH in the linden bug (Pyrrhocoris apterus) by removal of the corpus allatum gland and thus the JH source. We then proceeded to study the lifespan of mated animals vs. virgin animals. Virgin animals without JH live longer as was expected. The effect on mated animals is however different between males and females. Surprisingly in females, JH seems to lower the cost of mating. In males, on the other hand, the cost of mating seems to be independent on JH levels. Another surprising conclusion is that the level of JH in females affects the lifespan of males that mate with such females.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 PROVAZNÍK, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.