Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Pokorný, Dominik ; Fuchs, Ondřej (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti CQQ v letech 2013–2022 na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy a prostřednictvím statistický metod. Teoretická část práce se zaměřuje na finanční a statistickou teorii. Analytická část obsahuje výpočty finančních ukazatelů společnosti, z nichž některé jsou dále zpracovány i v rámci analýzy statistické. Poslední část se věnuje navrženým řešením pro nápravu či zlepšení ekonomické situace dané společnosti.
Zastoupení ekonomických odvětví mezi partnery českého profesionálního sportu se zaměřením na průmysl hazardu a alkoholu
Pokorný, Dominik ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Název: Zastoupení ekonomických odvětví mezi partnery českého profesionálního sportu se zaměřením na průmysl hazardu a alkoholu Cíle: Primárním cílem diplomové práce je realizace průzkumu orientovaného na průmyslovou skladbu partnerů podporujících profesionální sportovní subjekty, se zastoupením v nejvyšších soutěžích českého sportu. Práce tak poskytuje souhrnný přehled o složení průmyslových odvětví v rámci podpory českého profesionálního sportu. Cílem diplomové práce je také podrobnější pohled na skupinu kontroverzně vnímaných oblastí ekonomiky, které jsou mnohdy nedílnou součástí sportovních partnerství. Metody: Je využito metody postupného sběru virtuálních dat z primárních zdrojů, neboli oficiálních webových stránek zahrnutých sportovních subjektů. Celý proces je realizován v rámci programu Microsoft Excel, kam jsou zaznamenávány všechny sportovní subjekty se svými uvedenými partnery, kterým je vždy přiřazen příslušný typ partnerství a odpovídající definované průmyslové odvětví. Ve stejném programu jsou následně připraveny i výsledné statistiky, které představují oficiální výstupy diplomové práce. Výsledky: Diplomová práce předkládá rozsáhlý a podrobný přehled o struktuře průmyslových odvětví zastoupených mezi partnery sportovních subjektů, spadajících do sféry českého profesionálního sportu....
Zastoupení průmyslových odvětví mezi sponzory českého profesionálního sportu
Pokorný, Dominik ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Zastoupení průmyslových odvětví mezi sponzory českého profesionálního sportu Cíle: Hlavním záměrem bakalářské práce je zmapovat, v jakých průmyslových odvětvích podnikají sponzorské společnosti českého profesionálního sportu. Součástí práce je rovněž vzájemná komparace výsledných statistik veškerých zahrnutých sportů. Metody: Analýza veřejně dostupných virtuálních dat, postupně nasbíraných na oficiálních webových stránkách sportovních subjektů, které byly do práce zahrnuty. Kompletní proces analýzy byl realizován v programu Microsoft Excel, kde byly rovněž sestrojeny a adekvátním způsobem uspořádány výsledné statistiky. Výsledky: Prostřednictvím analýzy virtuálních dat byly zhotoveny statistiky, které společně představují zastoupení definovaných průmyslových odvětví v českém profesionálním sportu. Výsledná data jsou podrobně rozdělena dle jednotlivých sportů a stanovených typů sponzoringu, čímž je umožněna libovolná vzájemná komparace mezi těmito kategoriemi. Práce také obsahuje souhrnné statistiky sjednocující všechny zahrnuté sportovní subjekty. Zveřejněné výsledky mohou posloužit jako podklad pro tvorbu reportů a odborných publikací zabývajících se sportovním sponzoringem nebo pro realizaci dalších, podrobnějších, výzkumů podobného charakteru. Klíčová slova: sponzoring, průmyslová...

Viz též: podobná jména autorů
1 Pokorný, D.
8 Pokorný, Daniel
25 Pokorný, David
3 Pokorný, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.