Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 268 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Taneční škola Brno
Belousova, Anastasiia ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce byl návrh taneční školy v městské části Brno-Zábrdovice. Jedná se o zástavbě proluky na křížení ulic Milady Horákové a Příkop. Zadáním práce bylo doplnění dvou velkých ploch sousedních budov novostavbou. Objekt je rozdělený do dvou celků. První část je více přístupná veřejnosti. Tam se nachází velký taneční sál, který je možné pronajmout za účelem různých akcí, hudební škola pro dospělé a kavárna s terasou ve třetím nadzemním podlaží. Druhou část představuje dominantní osmipodlažní budova, ve které se rozmístily taneční sály různých velikostí, šatny s vlastním hygienickým zázemím a prostory, určené buď k pronajmu nebo jako kanceláře vyučujících taneční školy. Horní patra jsou vyhrazena k ubytování studentů. Každá ubytovací jednotka zahrnuje ložnice, malou kuchyni, šatnu a hygienické zázemí. V pokojích mohou bydlet jeden nebo dva studenti. Celé podzemní podlaží slouží k parkování osobních aut a odkládání kol. Taky se tam umístily technické místnosti a kotelna. Pro pohodlí obyvatel byla budova navržená jako průchozí. V zadní části pozemku byl navržen malý park s vyrovnávacími schodišti. V letní sezóně může být trávník použit jako rekreační místo pro studenty nebo obyvatele města. Celá stavba je navržena v souladů s požadavky na imobilní užívání staveb. Multifunkčnost nového objektu ideálně doplňuje stávající vzdělávací zázemí města kolem, jako například mateřské, a střední školy, gymnázia a vysoké školy.
Panský dvůr Boskovice
Podivínská, Adéla ; ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Švecová, Táňa (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Úkolem bylo řešení obnovy a nového využití objektu s půdní vestavbou, v současné době nevyužívaného, objektu Panského dvora v Boskovicích. Panský dvůr se nachází v památkové zóně nedaleko centra Boskovic, okres Blansko. Tento památkově chráněný objekt hospodářského areálu boskovického zámku je urbanisticky cenným objektem. Po požáru v roce 1823 byl přestavěn, ale jeho podoba zůstala téměř nezměněna. V současné době je objekt nevyužívaný a chátrá. Cílem bylo navrátit místu jeho historickou hodnotu a využití objektu pro veřejnost k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Do současné podoby stavby a historicky cenných renesančních detailů nebude nikterak zasahováno a nic nebude demolováno, jen v rámci navrácení stavu z historického hlediska. Přístavby byli navrženy s decentním přístupem, tak aby nenarušovali tento architektonický výzor stavby, ale přitom mu dali nové moderní pojetí. Materiál na tyto nové prvky je zkorodovaná ocel. Šlo o sloučení dvou přístupů k architektuře v rozdílných století. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím s nově využívaným podkrovím pro ubytování a z části je také podsklepen třemi samostatnými sklepy. Stavební úpravy budou provedeny zejména v rámci úpravy dispozic, změna hygienických místností, nová půdní vestavba a přeměna využití. Navržená funkční náplň panského dvora po přestavbě a dostavbě je převážně veřejná, bude zde knihovna, stravování, ubytování a prostory pro volnočasové aktivity. Ubytování hotelového typu má kapacitu 11pokojů, z toho jeden pro imobilní osoby. Stravování je ve formě restaurace, kavárny a v suterénu je také vinárna. Volnočasová zóna je především určena pro děti školního věku a dospělé, či seniory, jsou zde třídy pro výtvarnou činnost a taneční sál s hygienickým zázemím. Nádvoří bude sloužit především pro relaxaci veřejnosti a zásobování.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Klimek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Kritické zhodnocení stavu nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči s návrhy nejpřínosnějších nápravných opatření. Především zprůchodnění obou břehů v přímé návaznosti na tok v co největší možné délce. Dále návrh nové nábřežní čtvrti a komorního veřejného prostoru kolem nově odkrytého Stařečského potoka. Hlavním záměrem bylo vytvořit příjemné městské prostředí s eliminováním negativních jevů, především kolize chodců s individuální automobilovou dopravou a zahlcení městského centra automobily.
Kindergarten FUTURUM
Lišuchová, Želmíra ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
The topic of this bachelor´s thesis is design of a newly-built kindergarten FUTURUM based on architectural study made in my 5th term of bachelor´s study in the subject AG034 Architectural Design Studio 4 – Interior and Architectural Space. The project consists of construction study and realisation documentation. Two-storey kindergarten with 2 classrooms is situated in quarter Brno-Stránice near Brno city centre. The building is a part of complex of Christian grammar and primary school “Cyrilometodějské gymnázium a ZŠ“. The idea of project is to use local materials and renewable energy sources; local construction companies to be involved in realisation, to make a comfortable architectural space for education and self-development of new generation and encourage them to overcome fears, defy limitations and start thinking creatively. In symbols, it reacts to the influence of pandemic and hectic lifestyle on children´s psyche and sketches guidance to life with God in accordance with Christian values and ethic at this kindergarten. The newly-built object is located in the middle flat part of a plot, southwestern and northeastern part is sloped. It is block-shaped with lateral axis parallel with street Havlíčkova. There is a block cut out of the main block in eastern upper edge (terrace) and in the southern lower part (recessed entrance). The main entrance to a cantilever in the 2nd floor is from Havlíčkova Street over the footbridge on subtle columns. There are offices of director, teachers, isolation occasionally used for speech therapy, terrace, play room, sleeping room, locker room and washroom. On the 1st floor, there is another play room with facilities, technical and other facilities. Food will be cooked and delivered from school kitchen. Entrance from school grounds is nearby. Bidirectional wall slab structural system is made of cast-in-place reinforced concrete. Foundations too due to low load-bearing capacity of subsoil. Flat green roof has an internal drain.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Vinařství Lahofer
Čech, Richard ; ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Tématem ateliérové práce bylo vytvoření studie novostavby Vinařství Lahofer. Řešené území spadá pod katastrální území obce Dobšice u Znojma. Jedná se o krajinu s jemným terénním reliéfem sloužící převážně k hospodářským účelům. Řešená parcela se nachází na jihozápadním svahu a tvoří lichoběžníkový stavební pozemek osázený vinicemi. Parcela je ze dvou stran ohraničena silnicemi II. a III. třídy spojující stavební pozemek s obcemi Dobšice a Suchohrdly. Záměrem bylo vytvoření výrobního objektu na produkci vína s možností jeho skladování s roční produkcí až 60 000 lahví se všemi potřebnými přidruženými provozy včetně administrativního zázemí. Součástí návrhu jsou také prostory pro širokou veřejnost, a to reprezentativní a degustační prostory, restaurační zařízení s venkovním posezením a hygienické zázemí pro návštěvníky i zaměstnance. Výroba vína v takovémto velkém rozsahu se dá skoro označit za průmyslovou, z čehož vyplívá hlavní myšlenka návrhu. Základním principem přístupu k tvorbě tohoto projektu je hledání ideálního tvaru pro výrobní prostory, což v nadneseném slova smyslu i v historickém kontextu co se týče průmyslových výrobních staveb je silueta pilových střech. Materiálové pojetí stavby je založeno na vizuálním i logickém oddělení výrobních prostorů od veřejně přístupných, čehož je docíleno použitím nerezového fasádního obkladu pro výrobní provoz, který charakterizuje prostředí ve kterém výroba vína vzniká a fasádního obkladu z patinující oceli Cor-Ten pro veřejně přístupný provoz, který charakterizuje věčné zrání vína.
Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí
Vrba, Petr ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce „Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí“ je vytvořit urbanistický návrh v Brně Zábrdovicích na východním nábřeží řeky Svitavy. Úmyslem je využít potenciál daného území a nabídnout možnost lukrativního bydlení u řeky s obchodním parterem, službami, volnočasovým parkem včetně multifunkčního hřiště a především přístupu k řece Svitavě. Řešené území, o rozloze 6,32 ha, je definované převážně ulicí Zábrdovickou a řekou Svitavou poblíž bývalého kláštera premonstrátů, který nyní slouží jako Vojenská nemocnice. V současnosti je území zastavěno převážně nízkopodlažními průmyslovými objekty se skladovací a expediční funkcí. Navržená zástavba plynule navazuje svou strukturou na již existující objekty na východním i západním břehu řeky Svitavy v podobě čtyř až šesti podlažních bloků, které jsou pro tuto oblast charakteristické. Park se napojuje na revitalizované východní nábřeží řeky Svitavy v místě nové pěší lávky spojující oba dva břehy a pobytových schodů. Ty slouží nejen jako místo pro setkávání a odpočinek, ale i jako protipovodňové opatření v případě nutnosti rozlivu vody. Podél řeky Svitavy je navržen chodník s uličním stromořadím a možností přístupu až k hladině řeky Svitavy.
Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor
Pohanka, Patrik ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Téma diplomové práce „Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov“ se zabývá problematikou stávajícího stavu města Kyjova. Zpracovává problémové oblasti, které zahrnují stávající zástavbu, dopravu, zeleň, pobytové prostory-nové nábřeží, předprostor kulturního domu, střed Masarykova náměstí, apod. Hledá odpovědi na dlouhotrvající otázky, které zní: „ Jak řešit dlouhodobý úbytek obyvatelstva? Kde najít nové plochy pro bydlení? Jak by se měl Kyjov dále rozvíjet? Jak učinit Kyjov atraktivním, aby lákal nové občany a investory?“ Na tyto oblasti a otázky se zaměřuje urbanistická studie řešeného území a potom dále vybraného území historického jádra.
Zoologické zahrady v rámci struktury a fungování evropských měst
Mati, David ; Tichý, Jan (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Hlavním tématem této bakalářské práce je porovnání města Brna a brněnské zoologické zahrady, jakožto zástupců evropských měst a zoologických zahrad, ohledně jejich struktur, fungování, provozu, vzájemného ovlivňování a spolupráce. Práce se zabývá určitými rysy, které se vyskytují ve strukturách měst a zoologických zahrad a provedením jednotlivých analýz. Mezi ně patří například analýzy plánovací rozvojové dokumentace, dopravní infrastruktury, způsobu řízení a financování, inženýrských sítí, nebo analýza vybavenosti veřejného prostoru. Vyhodnocení těchto analýz odhalí, jestli jsou zoologické zahrady a města svojí strukturou podobné, stejné, nebo zcela rozdílné. V úvodní části se práce věnuje původu zoologických zahrad, jejich vývoji, společným faktorům, souvislostem a jejich vlivu na podobu struktur mnoha evropských městech.
Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod
Pitáková, Martina ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší urbanistickou studii pro centrální část města Náchoda v blízkosti historického jádra města. Celému území dává nezaměnitelný charakter reliéf krajiny. Tomu je do značné míry podřízena i celá urbanistická koncepce, která orientuje návrh k centru a k zámku. Návrh je tvořen třemi pilíři – funkcemi: náměstí – kultura, park – relaxace a bydlení. Náchod má v řešeném území velký potenciál. Mou snahou bylo ho pochopit a vytvořit území v centru, které bude mít výrazný městotvorný charakter a posílí jádro – centrum města.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 268 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.