Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozpočet obce
Palaťková, Monika
Palaťková, M. Rozpočet obce. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením financování obce Ivanovice na Hané. V první části práce jsou popsány základní pojmy, které se týkají obce a rozpočtu. V druhé části je popsáno město, rozpočet za období 2015-2018. Následuje analýza a doporučení pro rozvoj města.
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela ; Sirůček, Pavel (vedoucí práce) ; Palatková, Monika (oponent) ; Jiránková, Martina (oponent)
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí.
Ochrana spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře
Krytinářová, Jana ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Palatková, Monika (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení aktuální ochrany spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře v České republice, dále analyzování současné situace ve vybraných členských státech Evropské unie a návrh konkrétní alternativní varianty pro Českou republiku. Teoretická část je věnována vymezení základních a legislativních pojmů vztahující se ke zkoumané problematice. V praktické části je nastíněna aktuální situace úpadků cestovních kanceláří a stavy zajištění pořadatelů zájezdů v České republice i v Evropské unii. Přínosem praktické části je výsledek marketingového výzkumu, jehož cílem bylo zhodnocení názorů odborné veřejnosti na momentální situaci v daném odvětví. Na základě získaných informací jsou navrženy konkrétní varianty zajištění pořadatelů zájezdů a úpravy v odvětví českého cestovního ruchu tak, aby byla ochrana spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře dostatečná.

Viz též: podobná jména autorů
1 Palátková, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.