Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům v okrese Jihlava
Dvořák, Vít ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší návrh fotovoltaické solární elektrárny pro konkrétní rodinný dům v lokalitě Jihlavska. Cílem práce bylo seznámit se s technologií pro výrobu solárních systémů, vyhodnotit trh v ČR a vytvořit návrh fotovoltaické solární elektrárny. Celkem byly navrženy tři elektrárny za pomoci návrhového systému PV*SOL. Každý návrh využívá jinou technologii fotovoltaických článků. Výsledkem každého návrhu elektrárny je kompletně hotový projekt, z kterého vychází mnoho faktorů jako účinnost celého systému v dané lokalitě, finanční analýza, návratnost investic a další. Navíc tyto projekty splňují podmínky pro dosažení dotačního programu Nová zelená úsporám. Na konci práce jsou vyhodnoceny všechny tři navržené elektrárny a za pomoci multikriteriální analýzy je určen nejlepší a nejvýhodnější návrh elektrárny pro danou lokalitu. V závěru je pak uvedena myšlenka dalšího rozvoje projektu.
Sdílená ekonomika v energetice
Hráček, Martin ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití fotovoltaické elektrárny v prostředí panelového domu, distribuci elektrické energie mezi jednotlivé členy a její ekonomický dopad. V první části je popsán základní princip fotovoltaické elektrárny a popis jednotlivých částí použitých pro realizaci. Druhá část je věnována legislativě pro provoz v ČR a příkladům provozu ze zahraničí. Ve třetí části je již uveden příklad konkrétního návrhu realizace, konkrétní rozpočty realizace a ekonomické zhodnocení celého projektu.
Návrh fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům v lokalitě Olomouc
Juřička, Dušan ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá seznámením s komponenty fotovoltaického systému a vytvořením specifického fotovoltaického systému, instalovaného na rodinném domě nacházejícího se severně od Olomouce. Systém je navržen pro splnění požadavků čtyřčlenné rodiny. Na základě simulací a aktuálních cen na trhu je zhodnocena rentabilnost celého systému. Taktéž je přihlédnuto k peněžní návratnosti projektu a možností dotace ze strany státu. Navíc je zahrnuta budoucí možnost pořízení elektromobilu a simulován potenciální vliv na tok energií v rámci vnitřní sítě.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům
Pavlíček, Michal ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost. V teoretické části je zprvu rozebrán princip a vysvětlení funkce fotovoltaických článků a akumulátorů. Práce se dále zabývá popisem fotovoltaických systémů a systémem akumulace energie v akumulátorech. V závěrečné části je rozebrán samotný systém i s legislativními podmínkami. V praktické části práce je navržena samotná fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm pro domácnost a její ekonomické zhodnocení.
Design of a photovoltaic power system with battery storage for household purposes
Velasquez, Juan ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to design a solar photovoltaic energy system on a family house disconnected from the electrical grid. Furthermore, the thesis includes detailed information that might help understand how photovoltaic systems can supply energy and which factors may affect the efficiency of these. Two programs were used to simulate how the design would perform during a whole year. There were also mentioned their advantages and disadvantages.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům
Řihák, Roman ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost. V teoretické části je zprvu rozebrán princip a vysvětlení funkce fotovoltaických článků a akumulátorů. Práce se dále zabývá popisem fotovoltaických systémů a systémem akumulace energie v akumulátorech. V závěrečné části je rozebrán samotný systém i s legislativními podmínkami. V praktické části práce je ukázán návrh fotovoltaické elektrárny pomocí programu PV*SOL.
Hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu
Novák, Petr ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu. V prvních kapitolách je stručně rozebrána teorie výroby elektrické energie při použití fotovoltaických panelů. Je zde popsán princip funkce fotovoltaických panelů, historie, výroba atd. V praktické části diplomové práce se především věnujeme hodnocení firemní fotovoltaické elektrárny při srovnání reálných dat se simulacemi.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům
Hub, Michal ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm pro rodinný dům. V teoretické části je nejprve rozebrán princip fotovoltaických článků společně s různými druhy používanými v této oblasti. Dále se práce zabývá popisem fotovoltaických systémů a jeho jednotlivými částmi tvořeny střídači a akumulátory. V práci je analyzován objekt pro instalaci fotovoltaické elektrárny včetně legislativních a dotačních podmínek. V závěrečné části je rozebrán samotný systém s cenovým návrhem.
Generování pásmově omezených číslicových zvukových signálů v reálném čase
Maule, Petr ; Rajmic, Pavel (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová se zabývá problematikou generování číslicových zvukových signálů s pásmově omezeným kmitočtovým spektrem, tj. bez aliasingového zkreslení. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé metody generování pásmově omezených obdélníkových, trojúhelníkových a pilových průběhů v reálném čase. Popsané metody jsou naprogramovány v prostředí Matlab a porovnány z hlediska změn parametrů v reálném čase, jako jsou například změna střídy obdélníkového průběhu nebo plynulá změna kmitočtu. Hlavní část práce je věnována implementaci metod postupných integrací pásmově omezeného sledu impulzů a metodě derivací po částech parabolického průběhu v jazyce C++. Implementované metody byly integrovány do plug-in modulu technologie VST generující zvukový signál v reálném čase. Implementované metody jsou porovnány z hlediska výpočetní složitosti a zkreslení generovaného signálu.
Návrh telefonního účastnického modulu
Maule, Petr ; Šilhavý, Pavel (oponent) ; Novotný, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou analogových účastnických telefonních rozhraní v moderních telefonních ústřednách a možnostmi jejich využití např. ve VoIP branách. V práci jsou uvedeny elektrické a fyzické parametry analogového účastnického rozhraní. Dále je uveden přehled moderních integrovaných obvodů pro toto rozhraní. Funkčnost obvodů pro účastnická telefonní rozhraní (SLIC) je vysvětlena na starších integrovaných obvodech. Hlavní část práce je zaměřena na vlastnosti obvodu Si3220. Tento obvod je použit při konstrukci zásuvné desky pro dvě účastnická rozhranní, která bude součástí modulárního účastnického modulu s počty telefonních přípojek až do 30. V práci je uvedeno schéma této zásuvné desky a technologické podklady pro výrobu desky plošných spojů pro technologii montáže SMD.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.