Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průnik obsahu mykotoxinů ze zrna obilovin do hotového výrobku a dopad na zdraví člověka
Machálková, Monika
Diplomová práce se zabývá problematikou mykotoxinů, které jsou významnými patogeny mnoha zemědělských plodin a mohou představovat vysoké zdravotní riziko pro člověka i hospodářská zvířata. Obsahuje přehled nejdůležitějších mykotoxinů, jejich producentů a mykotoxikóz. Práce je zaměřena především na výskyt mykotoxinů v obilovinách a vlivu zpracování na jejich obsah. Experimentální část se zaměřuje na sledování průniku obsahu deoxynivalenolu a zearalenonu v pšenici ozimé ze zrna až do pečiva. Vyšetřeno bylo celkem 10 vzorků ošetřené a 10 vzorků neošetřené varianty pšenice ozimé. V rámci každého vzorku bylo na obsah DON a ZEA vyšetřeno zrno, mouka a pečivo. Všechny testované vzorky byly pozitivní na obsah DON i ZEA. Legislativní limit nepřekročil žádný ze zkoumaných vzorků a k limitům se ani nepřiblížili.
Průnik obsahu mykotoxinů ze zrna obilovin do hotového výrobku a dopad na zdraví člověka
Machálková, Monika
Diplomová práce se zabývá problematikou mykotoxinů, které jsou významnými patogeny mnoha zemědělských plodin a mohou představovat vysoké zdravotní riziko pro člověka i hospodářská zvířata. Obsahuje přehled nejdůležitějších mykotoxinů, jejich producentů a mykotoxikóz. Práce je zaměřena především na výskyt mykotoxinů v obilovinách a vlivu zpracování na jejich obsah. Experimentální část se zaměřuje na sledování průniku obsahu deoxynivalenolu a zearalenonu v pšenici ozimé ze zrna až do pečiva. Vyšetřeno bylo celkem 10 vzorků ošetřené a 10 vzorků neošetřené varianty pšenice ozimé. V rámci každého vzorku bylo na obsah DON a ZEA vyšetřeno zrno, mouka a pečivo. Všechny testované vzorky byly pozitivní na obsah DON i ZEA. Legislativní limit nepřekročil žádný ze zkoumaných vzorků a k limitům se ani nepřiblížili.
Stanovení hodnoty podniku
Machálková, Monika ; Oplatek, Lubomír (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku KPS Metal a.s. s využitím výnosových oceňovacích metod. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. Teoretická část vymezuje teoretická východiska související se stanovením hodnoty podniku. V druhé části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní podnik a její součástí jsou strategická analýza, finanční analýza a analýza a prognóza generátorů hodnoty. Na základě těchto analýz je s využitím metody diskontovaných peněžních toků a metody ekonomické přidané hodnoty stanovena hodnota společnosti KPS Metal a.s. k datu 1. 1. 2015.

Viz též: podobná jména autorů
3 MACHÁLKOVÁ, Martina
1 Machálková, Marie
3 Machálková, Martina
1 Machálková, Michaela