Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Electronic reading-room
Korcsok, Peter ; Holan, Tomáš (vedoucí práce) ; Horký, Vojtěch (oponent)
Název práce: Elektronická čitáreň Autor: Peter Korcsok Katedra: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. Abstrakt: Vytvorili sme internetovú aplikáciu, ktorá umožní registrovaným uží- vateľom zdieľať informácie o vedeckých článkoch. O článkoch sa evidujú údaje potrebné do normovaného bibliografického záznamu, prípadné súbory s textom článku vo formáte PDF alebo PostScript sa ukladajú priamo na serveri. Články je možné triediť do kategórií usporiadaných v stromovitej štruktúre. Užívatelia môžu články hodnotiť číselne aj slovne a viesť o nich diskusiu. Aplikácia umož- ňuje medzi článkami pohodlne vyhľadávať, parametre vyhľadávania si užívateľ môže uložiť pre budúce použitie. Pridávanie nových článkov je možné prostredníc- tvom webového formuláru alebo odoslaním e-mailovej správy obsahujúcej všetky potrebné údaje v správnom formáte na adresu aplikácie. Z užívateľov sú určení niekoľkí administrátori, ktorí spravujú účty, kategórie a ďalšie nastavenie apliká- cie. Práca je riešená v jazyku PHP a využíva databázu MySQL. Klíčová slova: články, web, databáza
Minimal counterexamples to flow conjectures
Korcsok, Peter ; Šámal, Robert (vedoucí práce) ; Goodall, Andrew (oponent)
Říkáme, že graf má nikde-nulový k-tok, pokud umíme každé hraně přiradit její směr a přirozené číslo (<k) jako tok tak, aby pro každý vrchol $v$ byl celkový přítok a odtok stejný. Tutte vyslovil v roce 1954 hypotézi, že každý graf bez mostů má nikde-nulový 5-tok, a tato hypotéza je stále otevřená. Kochol v nedávné práci představil výpočetní metodu na dokázání, že minimální protipříklad nemůže obsahovat krátkou kružnici (až do délky 10). V této práci poskytujeme ucelený přehled této metody a protože Kochol nezveřejnil svou implementaci (a pro nezávislé ověrení metody), doplňujeme náš zdrojový kód, ktorý potvrzuje Kocholovy výsledky a rozšiřuje je: dokázali jsme, že minimální protipříklad neobsahuje kružnici kratší než 12. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Minimal counterexamples to flow conjectures
Korcsok, Peter ; Šámal, Robert (vedoucí práce) ; Goodall, Andrew (oponent)
Říkáme, že graf má nikde-nulový k-tok, pokud umíme každé hraně přiradit její směr a přirozené číslo (<k) jako tok tak, aby pro každý vrchol $v$ byl celkový přítok a odtok stejný. Tutte vyslovil v roce 1954 hypotézi, že každý graf bez mostů má nikde-nulový 5-tok, a tato hypotéza je stále otevřená. Kochol v nedávné práci představil výpočetní metodu na dokázání, že minimální protipříklad nemůže obsahovat krátkou kružnici (až do délky 10). V této práci poskytujeme ucelený přehled této metody a protože Kochol nezveřejnil svou implementaci (a pro nezávislé ověrení metody), doplňujeme náš zdrojový kód, ktorý potvrzuje Kocholovy výsledky a rozšiřuje je: dokázali jsme, že minimální protipříklad neobsahuje kružnici kratší než 12. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Electronic reading-room
Korcsok, Peter ; Holan, Tomáš (vedoucí práce) ; Horký, Vojtěch (oponent)
Název práce: Elektronická čitáreň Autor: Peter Korcsok Katedra: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. Abstrakt: Vytvorili sme internetovú aplikáciu, ktorá umožní registrovaným uží- vateľom zdieľať informácie o vedeckých článkoch. O článkoch sa evidujú údaje potrebné do normovaného bibliografického záznamu, prípadné súbory s textom článku vo formáte PDF alebo PostScript sa ukladajú priamo na serveri. Články je možné triediť do kategórií usporiadaných v stromovitej štruktúre. Užívatelia môžu články hodnotiť číselne aj slovne a viesť o nich diskusiu. Aplikácia umož- ňuje medzi článkami pohodlne vyhľadávať, parametre vyhľadávania si užívateľ môže uložiť pre budúce použitie. Pridávanie nových článkov je možné prostredníc- tvom webového formuláru alebo odoslaním e-mailovej správy obsahujúcej všetky potrebné údaje v správnom formáte na adresu aplikácie. Z užívateľov sú určení niekoľkí administrátori, ktorí spravujú účty, kategórie a ďalšie nastavenie apliká- cie. Práca je riešená v jazyku PHP a využíva databázu MySQL. Klíčová slova: články, web, databáza

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.