Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 257 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza nákladů na zaměstnance ve stavebním podniku
Lajner, Adam ; Tuscher, Martin (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu mzdových nákladů na pracovní sílu ve stavebnictví, srovnávající zaměstnance stavebních firem s externími pracovníky (OSVČ). Hlavním cílem je porovnat náklady spojené s těmito dvěma typy pracovních sil na konkrétní stavební zakázce. Teoretická část se věnuje mzdové politice v České republice, kde jsou vysvětleny základní pojmy jako mzda, plat, čistá a hrubá mzda, a také rozdíly mezi zaručenou a minimální mzdou. Dále se zaměřuje na tvorbu cen ve stavebnictví. Praktická část práce se zabývá konkrétní stavební zakázkou a provádí srovnávací analýzu mzdových nákladů na pracovní sílu OSVČ a zaměstnanců. Popisuje projekt, developerskou a realizační firmu, konkrétní bytový dům a jeho rozpočet. Podrobně se analyzují mzdové náklady spojené s činností jednotlivých účastníků stavby. Na závěr jsou shrnuty a analyzovány získané informace a data, což poskytuje jasný obraz o efektivitě a nákladovosti zaměstnávání vlastních pracovníků ve srovnání s najímáním OSVČ ve stavebnictví.
Zhodnocení investice do bydlení
Slabík, Michal ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá ekonomickým zhodnocením investice do bydlení. V práci je popsán technický stav nemovitosti a návrh její následné rekonstrukce za účelem nájemního bydlení. Dále je stanovena tržní hodnota objektu před a po rekonstrukci pomocí porovnávací metody. V dalším kroku byly stanoveny náklady na rekonstrukci a možnost čerpání dotace pro úsporné bydlení NZÚ. Ekonomické vyhodnocení je následně provedeno pro dvě výchozí situace ve dvou variantách. První situace je z pohledu investora, který chce investovat své finanční prostředky do nemovitosti. Druhá situace je z pohledu osoby, která nemovitost zdědila. Tyto situace jsou následně posouzeny ve variantě okamžitého prodeje po rekonstrukci, kdy se zkoumá, zda nárůst tržní hodnoty nemovitosti způsobený rekonstrukcí převýšil vynaložené náklady. Druhou posuzovanou variantou je dlouhodobý pronájem s následným prodejem nemovitosti, kdy jako hodnotící faktor figuruje čistá současná hodnota (NPV).
Analýza marketingové komunikace veřejných stavebních projektů
Kocourková, Gabriela ; Trtílek, Petr (oponent) ; Pelčák, Svatopluk (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je Analýza marketingové komunikace veřejných stavebních projektů. Hlavním cílem práce je zmapovat jaké nástroje marketingové komunikace využívají municipality ke komunikaci významu stavebních projektů s veřejností. V teoretické části práce autorka podrobně vysvětluje vše co se týká marketingové komunikace, marketingového výzkumu a online marketingu. V praktické části práce se autorka věnuje marketingové komunikaci Medlova náměstí a ARENA Brno. Na základě vlastní analýzy autorka navrhuje konkrétní změny, které by měly vést ke zlepšení veřejného mínění.
Porovnání daňového systému v ČR a na Ukrajině
Shyrin, Dmytro ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zobrazení daňových systémů v České republice a na Ukrajině. V teoretické části je řešena charakteristika daňových systémů obou zemí. Praktická část je věnována konkrétním rozdílům mezi daňovými systémy, včetně efektivity daňových sazeb, daňových povinností, odpočtů a slev. Popsány jsou dopady těchto rozdílů na daň z příjmů fyzických osob, osoby samostatně výdělečně činné, náklady zaměstnavatelů na zaměstnance a daň z nemovitých věcí v každé zemi.
Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu
Burianová, Denisa ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá investicemi a její efektivností. Cílem této práce je zjištění, zda se vyplatí investici uskutečnit. Jedná se o projekt rekonstrukce kulturního domu, ve kterém jsou vybudovány tři zcela nové byty. Budou vyčísleny náklady na rekonstrukci, zjištěné výše nájmů a následně bude stanoven hypoteční úvěr. Tyto informace budou následně sloužit pro další výpočty, jejichž výsledkem bude vyhodnocení investice. Dle výsledků bude zjištěno, zda je investice efektivní.
Možnosti financování stavební činnosti v obci
Kostolanská, Jana ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičních činností obcí. Vpráci je popsána veřejní správa Slovenské republiky, možnosti financování obcí na Slovensku a dotační politika Evropské unie i Slovenské republiky. Cílem práce je analýza konkrétní finanční situace ve vybrané obci a analýze konkrétního projektu, rozebraní jeho financování a návrh jiného možného způsobu financování.
Optimalizace financování bydlení
Burianová, Denisa ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení. Cílem této práce je charakterizovat hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření a ostatní možnosti financování bydlení. Financování bydlení je prezentováno na konkrétním bytě. V další části jsou porovnány jednotlivé nabídky hypotečních úvěrů pro fiktivního klienta. Na závěr je zvolena optimální varianta financování bydlení.
Náklady na pracovní sílu ve stavebním podniku
Bellayová, Magdaléna ; Vítková, Eva (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů na zaměstnance ve stavebním podniku. Předmětem je vymezení v konkrétním stavebním podniku náklady na stálé zaměstnance a na zaměstnance externí, jako jsou subdodavatelé či tzv. živnostníci. Jsou definovány pojmy jako mzda, mzdová politika ČR, ceny ve stavebnictví, pracovní síla. Následující část porovnává, zda je výhodné pracovní sílu pouze najímat nebo mít stálé zaměstnance. Zkoumá náklady určitého podniku na jednotlivé pracovní síly. V závěru práce je vyhodnocena výhodnost mít plně zaměstnané pracovníky nebo na zakázky více využívat subdodavatele.
Financing housing in the Czech Republic and Slovakia
Sečányová, Alexandra ; Repčíková, Iveta (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
My Diploma Thesis is focused on the various means of financing of own housing in the Slovak and Czech Republic. The definition of the legislation and methods are characterized including those necessary for the accommodation funding via building savings, mortgage, state development and housing funds and lastly, the newlywed funds. Followed-up it is necessary to define the environment, which the estates are located at, technical condition of building for the newly-wedded couple. For the paper is vital the similarity of properties for truly comparison. In conclusion the major results of the most favorable housing products when purchasing an property are aligned for both countries.
Vývoj materiálů používaných ve stavebnictví
Pulec, Daneš ; Šumberová, Petra (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je analyzovat tepelně technické vlastnosti a ceny skladeb zdiva u vybraného domu v porovnání s dalšími konstrukčními typy. Teoretická část se zabývá tématikou vývoje určitých materiálů používaných ve stavebnictví od historie po současnost a dále tvorbou cen stavebních prací v ČR. V praktické části se zaměřuji na rodinný dům v obci Knínice, který splňuje požadavky pasivního domu. Popisuji jej podrobněji z konstrukčního hlediska a jeho skladbu zdiva porovnávám s jinými skladbami a to jak z hlediska tepelného, tak z hlediska cenového.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 257 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.